Czy wiesz co jesz?

WebQuest dla uczniów gimnazjum

Przygotowany przez

Wandę Cabaj

wandacabaj@poczta.onet.pl

Wstęp | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja

 

 


Wstęp

Już w starożytnym świecie zdawano sobie sprawę z ogromnego wpływu spożywanej żywności na jakość życia i zdrowie człowieka. Już w Biblii znajdujemy podział na zwierzęta przydatne i nieprzydatne do spożycia. Rozwój nauki o żywności doprowadził do poznania składu produktów żywnościowych. Odżywianie to nie tylko pobieranie pokarmu, lecz również całokształt procesów związanych z trawieniem przyswajaniem  i wykorzystywaniem pobranego pokarmu dla potrzeb budulcowych, energetycznych oraz do regulacji wielu reakcji zachodzących we wszystkich komórkach ciała. Zadania

Grupa naukowców

Żywność stanowią jadalne części tkanek roślinnych i zwierzęcych  w stanie naturalnym lub przetworzonym, które po zjedzeniu  i przyswojeniu przez organizm ludzki mogą być źródłem różnych składników odżywczych takich jak:

·        białka,

·        tłuszcze,

·        węglowodany,

·        minerały i witaminy. 

Niewłaściwe odżywianie się, a także zanieczyszczenia środowiska wywierają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są substancje chemiczne, które dostają się do organizmu ludzkiego są to m.in.:

·        azotany,

·        azotyny,

·        metale ciężkie,

·        pestycydy.

Spróbujcie znaleźć i opisać odpowiedzi na pytania:

v     jak zbudowane są składniki odżywcze?

v     jaką rolę spełniają w organizmie ludzkim składniki odżywcze?

v     jak dzielimy białka, tłuszcze, węglowodany, minerały i witaminy?

v     jakie jest dzienne zapotrzebowanie organizmu na powyższe składniki?

v     do czego prowadzi niedobór składników odżywczych  w organizmie?

v     wyjaśnij i opisz pojęcie „zdrowa żywność”

v     źródła występowania składników odżywczych.

v     w jaki sposób niebezpieczne substancje dostają się do organizmu człowieka?

v     na czym polega ich szkodliwość? 

Agencja reklamowa 1:

Sporządźcie plakat na temat zdrowej żywności, na którym będzie m.in. wymyślone przez was hasło reklamujące zdrową żywność. Plakat ma mieć duży format i czytelnie oddawać temat. Technika wykonania plakatu dowolna. Graficzna strona plakatu ma korespondować  z wymyślonym hasłem. Opiszcie proces tworzenia plakatu.

Agencja reklamowa 2:

Sporządźcie plakat na temat wpływu skażonej żywności na zdrowie człowieka, na którym będzie m.in. wymyślone przez was hasło ostrzegające przed zagrożeniami. Plakat ma mieć duży format  i czytelnie oddawać temat. Technika wykonania plakatu dowolna. Graficzna strona plakatu ma korespondować  z wymyślonym hasłem. Opiszcie proces tworzenia plakatu.Proces

Klasa zostanie podzielona na trzy zespoły. Każda grupa wybiera swojego lidera - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania. Po zakończeniu pracy każda grupa dokonuje prezentacji efektów wykonanego zadania. Prezentacja powinna zawierać: ustną prezentację przygotowaną w ciekawy sposób (np. w  programie Power Point) Atrakcyjność prezentacji mogą podnieść np: fotografie, rysunki i.t.p elementy związane opracowywanymi zagadnieniami. Ponadto każde zadanie powinno być przedstawione w formie papierowej  o jednakowej szacie graficznej – uzgodniona przez liderów – np.rodzaj  i wielkość czcionki, marginesy itp. dla wszystkich grup. Do pracy drukowanej dołączacie CD z dokumentami  w formie elektronicznej.

  • Będziecie pracować w trzech grupach: grupa naukowców i dwie agencje reklamowe.
  • Zadaniem każdej z grup będzie zdobycie jak największej ilości wiadomości związanych z wybranym zagadnieniem i opracowanie wybranego tematu.
  • Pomocne w wykonaniu zadania będą źródła z sieci Internet wyliczone poniżej:

http://wiem.onet.pl/

http://encyklopedia.pwn.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/

http://www.republika.pl/pmieszkowski/zywienie.htm#piramida;

http://zdrowezywienie.w.interia.pl/zasady.htm;

http://chemik12.webpark.pl/rozne/bialka.htm: http://www.mediweb.pl/nutrition/wyswietl_vad.php?id=203;

http://www.twojadieta.info/artykul/bialko/;

http://www.gotowanie.v9.pl/skladniki/;

http://prace.sciaga.pl/4054.html;

http://www.jurek.gdynia.ids.pl/tluszcze.html;

http://www.republika.pl/pmieszkowski/zywienie.htm#tluszcze;

http://zdrowezywienie.w.interia.pl/tluszcze.htm;

http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82uszcze_jadalne;

http://zdrowie.medicentrum.pl/ed/0/do/lifestyle/foods/fooding/?f=o7;

http://www.jurek.gdynia.ids.pl/weglowodany.html;

http://www.pmp.p-net.pl/biologia/weglowodany.htm;

http://www.mediweb.pl/nutrition/wyswietl_vad.php?id=204;

http://zdrowezywienie.w.interia.pl/weglowodany.htm;

http://www.dieta.boo.pl/weglowodany.php; 

http://herbslife.alpha.pl/slownik/cukry.htm;

http://chemik12.webpark.pl/rozne/olow.htm;

http://prace.sciaga.pl/37224.html;

http://wuwuwu.com.pl/ekologia/agi4.htm;

http://www.ochronaprzyrody.republika.pl/zanie_powietrza.html;

http://www.biolog.pl/content-94.html;

 Ewaluacja

 

Każda z wyżej wymienionych grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z tym, na ile zrealizowała przyjęte zadanie oraz czy zrealizowała założone cele. Wykonane zadanie zostanie ocenione zespołowo: jedna ocena określi jakość wykonania projektu. Ważna jest ilość włożonej pracy, jak również ogólne wrażenie. 

Grupa naukowców będzie oceniana na podstawie poniższych kryteriów:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

 2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

 

Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość

Zebrano podstawowe dane  i informacje, występują luki  w zgromadzonej wiedzy

Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość

Zebrane informacje są różnorodne  i znacznie wykraczające poza założone cele.  Są nowatorsko skonstruowane

1-4

Ogólne wrażenia estetyczne (styl  i forma prezentacji ustnej)

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji  w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów  w realizację projektu

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji  w interesujący sposób. Widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

1-4

 

Atrakcyjność  i organizacja tekstu

 

Format pracy  i organizacja treści są  nieczytelne dla czytelnika. Słaba estetyka opracowania. Niedbałe formatowanie tekstu.

Praca ma  dobrze zorganizowaną treść. Poprawne formatowanie tekstu, Dobrze dobrana wielkość i rodzaj czcionki. Czytelny układ treści.

Praca ma atrakcyjną formę i dobrze zorganizowaną treść. Czytelny  i estetyczny układ pracy

Praca ma wyjątkowo atrakcyjną formę, właściwie dobrana czcionkę i dobrze zorganizowaną treść.

1-4

Gramatyka

Ortografia

Interpunkcja

Jest kilka (gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych) błędów  w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela.

Są 1-2 gramatyczne błędy  w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela.

Nie ma żadnych gramatycznych błędów  w tekście po wcześniejszych uwagach nauczyciela.

Nie ma żadnych gramatycznych błędów  w tekście

1-4

 

Wyciągnięte wnioski i analiza danych

 

Wyciągnięte wnioski są niekompletne. Opracowany materiał pomija większość zagadnień lub niewystarczająco opisuje większość zagadnień.

Wyciągnięto wnioski są  w większości właściwe. Opracowany materiał pomija lub niewystarczająco opisuje mniej niż połowę zagadnień.

Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych. Opracowany materiał dobrze opisuje wszystkie zagadnienia.

Przedstawiono błyskotliwe wnioski  i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału. Zgromadzony materiał jest znacznie szerszy niż wymagany.

1-4

 

Agencje reklamowe będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

 

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

 2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Hasło

 

Hasło nie opisuje tematu

Hasło właściwie opisuje temat.

Hasło dobrze opisuje temat

Hasło ciekawe, błyskotliwe, bardzo dobrze opisuje temat.

1-4

Atrakcyjność

Plakat jest niechlujny lub bardzo ubogo zaprojektowany. Słaba estetyka.

Plakat jest wykonany poprawnie, ale mało atrakcyjny.

Plakat jest atrakcyjny, ma ciekawy układ i projekt graficzny.

Plakat jest wyjątkowo atrakcyjny. Ma bardzo ciekawy projekt i układ graficzny.

1-4

 

Przyrost wiedzy

 

Uczniowie wykazują niewystarczającą wiedzę na temat prezentowany na plakacie.

Uczniowie potrafią przekazać wiedzę potrzebną do tworzenia plakatu.

Uczniowie potrafią precyzyjnie przekazać wiedzę potrzebną do do tworzenia plakatu

 

Wiedza uczniów wykracza poza ramy określone zadaniem.

1-4

Gramatyka

Ortografia

Interpunkcja

Jest więcej niż 2 błędy (gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne) w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela.

Są 1-2 błędy  w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela.

Nie ma żadnych błędów  w tekście po wcześniejszych uwagach nauczyciela.

Nie ma żadnych błędów  w tekście

1-4

 

Grafika, Oryginalność

 

Brak elementów graficznych wykonanych samodzielnie. Grafika nie związana  z hasłem.

Grafika wykonana przez uczniów, ale bazująca na projekcie lub idei zapożyczonej od innych, luźno związana  z hasłem.

Jeden lub dwa elementy graficzne użyte w pracy odzwierciedlają inwencje twórczą. Grafika związana  z hasłem  i tematem.

Kilka elementów graficznych użytych w pracy odzwierciedla wyjątkowy stopień inwencji twórczej. Grafika ściśle związana  z hasłem.

1-4

 Konkluzja

Wykonaliście zadania projektu. Dowiedzieliście się dlaczego należy się zdrowo odżywiać, jakie składniki odżywcze są wam potrzebne i w jakich produktach ich szukać. Jest to dla Was szczególnie ważny temat bo znając zawartość poszczególnych składników odżywczych oraz dobowe zapotrzebowanie na te składniki będziecie mogli odżywiać się racjonalnie i zdrowo. Należy także pamiętać, że przy sporządzaniu posiłków ważny jest stan higieniczny i pochodzenie jedzonych przez Was produktów.

 


Last updated on August 15, 1999. Based on a template from The WebQuest Page