Ewaluacja

Teraz dowiesz się jakie elementy w tym projekcie będą oceniane.
Najważniejsze, że ocenie podlega praca całej grupy , a nie pojedynczych osób. W sumie za cały projekt można otrzymać 50 punktów.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie danych

 

zgromadzono część wymaganych treści, bez rozszerzenia, uboga grafika, treści nieuporządkowane
zgromadzono większość danych,bez dodatkowego rozszerzenia, wystarczająca ilość grafiki
przedstawiono dużo treści, poszerzono o dodatkowe materiały, bogata grafika, zgodna z tematem
zagadnienie opracowano wyczerpująco, zgromadzono wiele dodatkowych materiałów, bogata grafika
10

 

Poprawność przedstawionych treści

 

 

występuje wiele błędów merytorycznych w treści
treść prawie w całości poprawna merytorycznie
treść opracowano poprawnie, dopuszczalne małe usterki
treść opracowano bezbłędnie
10

 

Atrakcyjność prezentacji Power Point

 

 

słaba estetyka, uboga szata graficzna, brak animacji
wystarczająca estetyka, odpowiednia szata graficzna
atrakcyjna forma prezentacji, bogato ilustrowana, występują elementy animacji
bardzo atrakcyjna forma prezentacji
10

 

Wykonanie strony www

 

 

strona nieatrakcyjna, uboga w treść i grafikę, bez pomysłu na jej wykonanie
strona dość dobrze opracowana, przemyślana forma, odpowiednia szata graficzna, niezbyt rozbudowana
strona bardzo dobrze opracowana, przemyślana forma, bogata szata graficzna, rozbudowana
atrakcyjna formuła, strona rozbudowana, z odpowiednią ilością elementów graficznych itp.
10

 

Organizacja pracy w grupie, zaangażowanie uczestników

 

 

brak organizacji pracy grupowej, brak zaangażowania uczestników
organizacja pracy w grupie, zaangażowanie uczestników w stopniu wystarczającym
dobra organizacja pracy w grupie, odpowiednie zaangażowanie uczestników
doskonała praca w grupie, wyjątkowe zaangażowanie wszystkich uczestników
10

Skala oceniania

 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

celujący

(48 - 50)

bardzo dobry

(40 - 47)

dobry

(30 - 39)

dostateczny

(20 - 29)

dopuszczający

(10 - 19)

niedostateczny

(0 - 9)