SPACERKIEM PO ZIEMI LITEWSKIEJ.

WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wykonany przez

Małgorzatę Tomaszewską
gocha59@wp.pl

WPROWADZENIE | ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | KONKLUZJA | UWAGI | ŹRÓDŁA

 


WPROWADZENIE

"Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie"

Litwa, to kraj sąsiadujący z Polską, lecz przez Polaków bardzo mało znany.
Wielu osobom kraj ten kojarzy się jedynie z zacytowanym fragmentem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
Nasz szkoła w najbliższej przyszłośc chce nawiązać współpracę z litewską szkołą. Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub strony www, która przedstawi położenie geograficzne, historię, kulturę, walory turystyczne tego regionu.

 

WILNO ZAMEK W TROKACH KOWNO

Wróć do początkuZADANIE

Waszym zadaniem jest opracowanie przewodnika w postaci strony www lub prezentacji multimedialnej ukazującej położenie geograficzne, historię, kulturę, walory turystyczne Litwy. Starajcie się aby Wasza praca była ciekawa, aby zainteresowała uczniów naszej szkoły, zachęciła ich do poznania i być może odwiedzenia tego ciekawego kraju.

Uczniowie po zapoznaniu się z efektem Waszej pracy powinni dowiedzieć się podstawowych informacji o Litwie.
Zdobyć wiedzę o:

 • położeniu geograficznym kraju,
 • ustroju administracyjnym kraju,
 • najważniejszych wydarzeniach historycznych,
 • współczesnych problemach kraju,
 • miejscach godnych odwiedzenia w trakcie pobytu na Litwie,
 • folklorze, tradycji, kulturze,

Przy opracowaniu tematu możecie używać następujących narzędzi: program PowerPoint, programy do tworzenia stron WWW, edytory tekstowe i graficzne, skaner.

 

Wróć do początku


PROCES

 1. Zostaniecie podzieleni na 5 osobowe grupy. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy. Starajcie się jak najlepiej współpracować aby osiagnąć jak najlepsze efekty.

 2. Liderzy spośród podanych niżej tematów wylosują jeden za, którego opracowanie będziecie odpowiedzialni.


  • Temat 1 - Geografia
  • Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji dotyczących położenia geograficznego, warunków naturalnych, klimatu. Zaprezentujcie informacje o najważniejszych krainach geograficznych, obszarach chronionych.

  • Temat 2 - Historia
  • Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji o najważniejszych wydarzeniach w historii od czasów pierwszych plemion zamieszkujących tereny tego kraju do końca lat 80 XX wieku czyli do końca okupacji Litwy przez ZSRR. Zwróćcie w swojej pracy uwagę na liczne w historii wydarzenia wiążące Polskę i Litwę.

  • Temat 3 - Historia współczesna
   Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji o wydarzeniach współczesnych. Zacznijcie od przełomowych dla Litwy wydarzeń w roku 1990 do chwili obecnej. Zaprezentujcie informacje o obecnej sytuacji politycznej tego kraju, o często trudnej sytuacji Polaków zamieszkujących na stałe Litwę.

  • Temat 4 - Tradycje
   Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji o tradycjach, obrzędach, folklorze litewskim, religii wyznawanej przez Litwinów. Zaprezentujcie również informacje o tradycyjnej kuchni litewskiej bedącej mieszanką wpływów kuchni rosyjskiej i polskiej.

  • Temat 5 - Literatura
   Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji o polskich literatach których życie i twórczość związana była z Litwą.

  • Temat 6 - Turystyka
   Waszym zadaniem jest zebranie i przedstawienie informacji o miejscach godnych odwiedzenia w trakcie zwiedzania Litwy. Przedstawcie krótko najważniejsze miejsca zabytki architektury, kultury i sztuki. Poszukajcie informacji o ciekawych niepowtarzalnych nigdzie na świecie miejscach wartych zobaczenia.

 3. Po przydzieleniu tematu zajmijcie się wyszukiwaniem i gromadzeniem informacji,
  a później ich opracowywaniem
  w wybranej przez grupę formie.
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystac ze stron, do których linki znajdują się ponizej ZASOBY lub znaleźć inne źródła informacji.
 5. Wykorzystując informacje znalezione w Internecie dokonujcie wyboru najbardziej Waszym zdaniem istotnych informacji dotyczących opracowywanego tematu.
 6. Przy tworzeniu prezentacji dbajcie o poprawność merytoryczną, orograficzną, stylistyczną oraz o atrakcyjną szatę graficzną.
 7. Pracę podzielcie miedzy siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować z dużym zaangazowaniem, pracę wykonacie szybciej i lepiej.
 8. Na wykonanie pracy macie miesiąc. Efekty swojej pracy zaprezentujecie na lekcji informatyki.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wykonane prace zostaną ocenione zespołowo. Każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów
z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na to co szczególnie będzie oceniane:

 • jakość wyszukiwanych informacji, zawartość merytoryczną,

 • szatę graficzną, przejrzystość,
 • styl i ortografię,

 • wkład pracy poszczególnych członków grupy,
 • oryginalność wykonanej pracy,

Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna.

 

Zebrane wiadomości są niekompletne, pobieżne. Nie zostały uporządkowane w logiczną całość. Błędy merytoryczne.

Zebrano podstawowe informacje. Temat zrealizowano poprawnie. Brakuje szczegółów.

Zebrano wystarczającą ilość materiałów. Materiał został uporządkowany w logiczną całość. Zawiera szczegółowe informacje.
Zebrane informacje są różnorodne
i znacznie wykraczają poza założone cele. Opracowanie, zawiera liczne ciekawostki
i mało znane fakty.
1 - 4

 

Jakość wykonania prezentacji lub strony (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność)

 

 

Wykonana praca nieestetyczna. Brak elementów graficznych, mało czytelna. Nieznajomość techniki tworzenia prezentacji lub stron www.

Wykonana praca dość przejrzysta
i czytelna. Uboga ilość grafiki. Nieodpowiedni dobór kolorów. Poprawna kompozycja pracy.
Praca wykonana poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym. Prawidłowy dobór kolorów. Prawidłowa kompozycja pracy.
Bardzo dobrze zaprojektowana praca, przejrzysta, czytelna. Właściwy dobór kolorów. Dużo elementów graficznych. Informacje przedstawione w ciekawy sposób. Wyjątkowo ciekawe pomysły uczniów.

1 - 4

 

Umiejętność współpracy
w grupie.

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie. Duża indywidualność pracy. Konflikty w grupie.
Brak odpowiedniej współpracy. Przewaga pracy indywidualnej.
Dobra współpraca w grupie. Większość zadań zrealizowana wspólnie.

Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane wspólnie.

1 - 4

 

Gramatyka, ortografia, interpunkcja.

 

 

Praca zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.

Praca zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych.

Praca zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne.

W pracy nie ma błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych.

1 - 4

Skala oceniania:

PUNKTY
OCENA
16
celujący
14-15
bardzo dobry
12-13
dobry
10-11
dostateczny
7-9
dopuszczający
0-6
niedostateczny

 

Wróć do początku


Konkluzja

Wykonując projekt poznaliście informacje o Litwie. Kraju, którego historia przez wieki była związana z historią Polski.
Kraju w którym w minionych wiekach żyło wielu słynnych Polaków a obecnie narodowość polska jest drugą co do liczności po litewskiej. Może nastepnym krokiem poznawania Litwy będzie podróż do tego kraju?

Wykonane prace pozwoliły Wam również odkryć wiele nowych możliwości i zastosowań komputerów. Mogliście doskonalić swoje umięjętnosci związane z przygotowaniem prezentacji multimedialnej lub strony www oraz pracy z edytorem tekstu
i plikami graficznymi. Spróbujcie sami wykorzystywać zdobyte umiejętności do własnych działań związanych z poszerzaniem wiedzy z wielu dziedzin nauki.

NIEMEN PALANGA TROKI

Wróć do początku


Źródła, zasoby

W swojej pracy możecie wykorzystać nastepujace stony:

Możecie również korzystać z przeglądarek internetowych np:

 Wróć do początku

Ostatnia aktualizacja 19. 04. 2008

Wykonano na podstawie szablonu