Co nastolatek wiedzieć powinien na temat odżywiania się?

WebQuest dla gimnazjum - Co nastolatek wiedzieć powinien o odżywianiu się?

Wykonany przez

Elżbieta Paliczuk
el_pall@poczta.onet.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Odżywianie się jest jednym z podstawowych warunków do utrzymania się przy życiu. W okresie wieku rozwojowego kształtują się komórki tłuszczowe. Raz powstałe komórki tkanki tłuszczowej, właściwie już nigdy nie znikną. Mogą tylko dzięki zdrowemu odżywianiu i aktywności fizycznej zmniejszyć swoją objętość. Młody człowiek powinien znać praktyczne zasady prawidłowego żywienia w okresie dojrzewania.

Statystyki podają, że co 5 osoba ma kłopoty z nadwagą. Czy młody człowiek potrafi przewidzieć konsekwencje niezdrowego odżywiania się? Czy potrafi przewidzieć skutki nieznajomości zasad racjonalnego żywienia się?

Zasada "bezpieczeństwo dla zdrowia tkwi w różnorodności spożywanych pokarmów, w ich ilości i jakości" powinna być rozpowszechniania wśród młodzieży.

 

Wróć do początku


Zadania

Uczniowie w klasie zostaną podzieleni na trzy grupy zadaniowe:


GRUPA I - poszukuje informacji na temat: "Otyłość a prawidłowa masa ciała. Podstawowe zasady żywienia."


Odpowiedzcie na pytania:

 • Jakie są dane liczbowe dotyczące osób z nieprawidłową masą ciała w Polsce?
 • W jakim przedziale wiekowym jest największa tendencja do nadwagi?
 • Co to jest wskaźnik masy ciała i jak się go oblicza?


 • a także
 • Przeprowadźcie krótkie szkolenie na temat obliczania wskaźnika masy ciała wraz z ćwiczeniem praktycznym dla kolegów z klasy.

GRUPA II - poszukuje informacji na temat: "Przyczyny otyłości i wynikające z wadliwego żywienia się choroby"


Odpowiedzcie na pytania:

 • Jakie mogą być przyczyny otyłości?
 • Jaki wpływ na organizm dorosłego człowieka ma otyłość nabyta w młodszym wieku?
 • Scharakteryzujcie choroby o podłożu żywieniowym?


 • w celu scharakteryzowania chorób o podłożu żywieniowym
 • Przygotujcie prezentację multimedialną na temat chorób o podłożu żywieniowym.

Wykorzystajcie program PowerPoint do wykonania prezentacji. Przedstawcie prezentacje za pomocą rzutnika multimedialnego.


GRUPA III - poszukuje informacji na temat: "Zdrowe odżywianie się w wieku dojrzewania. Piramida priorytetów."


Odpowiedzcie na pytania:

 • Jakie czynniki psychologiczne i fizjologiczne mogą mieć wpływ na złe nawyki żywieniowe?
 • Podajcie przykłady prawidłowego i nieprawiwdłowego jadłospisu nastolatków.


 • oraz
 • Opracujcie piramidę priorytetów dotyczących zasad prawidłowego odżywiania się przez młodzież w wieku dojrzewania.

Do opracowania piramidy priorytetów zastosujcie metody aktywizujące - burzę mózgów, metaplan: "Czy nastolatki odżywiają się prawidłowo?". Wyniki pracy przedstawcie w sposób graficzny na arkuszach szarego papieru.

 

Wróć do początku


Proces

  1.Będziecie pracować w trzech grupach zadaniowych.
  2.Grupy stanowią kolejne numery z dziennika.
  3.W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
  4.Pozostali zajmują się wyszukiwaniem informacji i tworzeniem opracowania.
  5.Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.

Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy. Prezentacja powinna przebiegać według schematu: opis tematu, problem, sposób jego rozwiązania. Pomocne będą również fotografie, rysunki, plansze dotyczące opisywanych tematów.

Prezentacja GRUPY I ma charakter ustny - SZKOLENIE GRUPY, które ma się zakończyć ćwiczeniem praktycznym. Należy zadbać, aby przygotowane były dodatkowe materiały piśmiennicze dla uczestników.

Prezentacja GRUPY II ma charakter pokazowy - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA. Należy zadbać, aby przygotowany był MULTIMEDIALNY ZESTAW do projekcji materiału.

Prezentacja GRUPY III ma charakter warsztatowy wykorzystujący metody aktywizujące. Należy zadbać, aby przygotowane były odpowiednie materiały piśmiennicze i arkusze szarego papieru.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca oceniana będzie zespołowo.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

 

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis
Poprawnie zrealizowany temat, brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii
Pokaźny zbiór informacji, mało przekonywujące uzasadnienie
Wymienione wszystkie wymagane informacje,logiczna i poprawna merytorycznie argumentacja i uzasadnienie wyboru
1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, bez własnej opinii
Prezentacja ciekawa ale brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób
Oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów, duża pewność siebie członków zespołu
1-4

 

Wywiązanie się z założonych celów

 

 

Cele nie zrealizowane, potraktowane pobieżnie
Cele zrealizowane, ale bardzo ogólnikowo
Założone cele dokładnie zrealizowane
Wszystkie cele zrealizowane,inwencja twórcza, widoczna ekspresja i kreatywność.
1-4

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Całkowity brak współpracy
Praca indywidualna, mała kolektywność
Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie
Doskonała współpraca całej grupy
1-4

16 celująca
15-14 bardzo dobra
13-12 dobra
11-8 dostateczna
7-4 dopuszczająca
3-0 niedostateczna

 

Wróć do początku


Konkluzja

Mam nadzieję, że problem niezdrowego odżywiania się i otyłości nie będzie dotyczył nastolatków pracujących nad realizacją wyżej wymienionych zadań. Spożywanie zbyt dużych ilości produktów bogatych w tłuszcze lub cukry jest przyczyną powstawania wielu chorób, a złe nawyki żywieniowe mogą spowodowac zagrożenia dla młodego organizmu. Dlatego należy pracować nad świadomością nastolatków, by stosowali zasady zdrowego żywienia i sięgali po produkty bogate w witaminy i niezbędne składniki mineralne.

Nawyki zdrowego odżywiania wpływają pozytywnie na stan zdrowia, samopoczucie i chęć do nauki w okresie dojrzewania:)). 

Wróć do początku


Uwagi

Termin wykonania: 2 tygodnie. Konsultacje liderów z nauczycielem raz w tygodniu w ustalonym terminie.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Literatura

 • Biologia dla II klasy gimnazjum - Cichy D., Żeber Dzikowska I.
 • Podstawy żywienia człowieka - Czerwińska D., Kołłajtis-Dołowy A.,Kozłowska K., Pietruszka B.
 • Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu - Red. Gawęcki J., Hryniewiecki L.
 • Ryzyko w kilogramach - Kapiszewska M.
 • Jak zachować dobrą kondycję - Kapiszewska M.

http://www.pmieszkowski.republika.pl/zywienie.htm http://www.gotowanie.v9.pl http://www.zdrowie.med.pl/nadwaga http://www.poradnikzdrowie.pl http://zdrowie.supermedia.pl/nadwaga.htm http://www.sciaga.pl/tekst/56475-57-skutki_zlego_odzywiania_sie_a_takze_o_zdrowym_zywieniu_slow_kilka http://www.dietetyka.com.pl/content/view/95/103/ http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=27339&_tc=F87F5DF43D364506996E7778F5C922C9 http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/biologia/

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu