CHAOS I PORZĄDEK – TEORIA FRAKTALI Z PERSPEKTYWY NAUKI, SZTUKI I HISTORII.

WebQuest dla klas I - III liceum ogólnokształcącego.

Wykonany przez:

Piotra Mężyńskiego
efs_088_A6 mail: ptr_mznsk@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Większość ludzi uważa matematykę za niezrozumiałą i nudną. Język wzorów matematycznych jest czytelny dla niewielkiego kręgu „dziwaków” oderwanych od rzeczywistości. Często słyszy się opinię: „nie rozumiem matematyki, bo jestem humanistą”. W potocznym rozumieniu domeną humanisty są: literatura, filozofia, sztuka, historia … Humanista nie wierzy, by matematyka udzieliła mu odpowiedzi na pytania, które on stawia: o prawdę, o piękno, o dobro – nie jest dla niego językiem, którym można powiedzieć coś ciekawego, dlatego nie warto się nią zajmować.


Projekt, do którego was zapraszam, jest próbą przełamania tego stereotypu.

 

Wróć do początku


Zadanie

Fraktal – obiekt samopodobny, zbiór o takiej strukturze, że każda jego mała część jest podobna do całego zbioru. Przyjrzymy się fraktalom z trzech punktów widzenia:

  • matematyka
  • historyka
  • artysty
Waszym zadaniem będzie opracowanie tematu z perspektywy wybranej, spośród wymienionych wyżej, przez członków zespołu. Cel - to przygotowanie krótkiego wystąpienia (referat, prelekcja, pokaz itp.) oraz materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących tematu (ulotka, broszurka, płyta cd z prezentacją multimedialną), które zaprezentujecie i rozprowadzicie wśród zainteresowanych słuchaczy w czasie czerwcowego Szkolnego Tygodnia Nauki (10 – 13 czerwca).

 

Wróć do początku


Proces

Projekt ma charakter ogólnoszkolny – uczestniczyć mogą w nim zespoły 3 – 4 osobowe złożone z uczniów różnych klas liceum.

  • Zespół musi najpierw określić, z jakiego punktu widzenia opracuje temat.
  • Drugim krokiem będzie sformułowanie tematu ( tytułu prelekcji) – postarajcie się, by było na tyle atrakcyjne, aby wzbudzać zainteresowanie potencjalnych słuchaczy.
  • Trzecim krokiem jest opracowanie harmonogramu prac: podział funkcji i zadań, terminy…
  • Czwarty krok – przedstawienie harmonogramu komisji organizacyjnej STN (do 10 maja).
  • Krok piąty – Przygotowanie merytoryczne i techniczne wystąpienia, zgodne z projektem, przygotowanie materiałów pomocniczych w nakładzie pozwalającym na wstępne zapoznanie się z nimi przez członków komisji. Termin to koniec maja.

Na początku czerwca komisja przeprowadzi „egzamin kwalifikacyjny”, na jego podstawie wyłonione zostaną trzy najlepiej prezentujące się zespoły (po jednym z każdej kategorii), które przedstawią efekt swojej pracy podczas festiwalu. Końcowa ocena wystawiana jest przez komisję podczas tego egzaminu. Niezakwalifikowanie się do wystąpienia na festiwalu nie uniemożliwia zdobycia oceny najwyższej.

[Rozmiar: 614366 bajtów]

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Zasady oceniania:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna

 

Pobieżne opracowanie materiału, krótki lub niepełny opis.
Poprawnie zrealizowany temat, lecz brak wyrazistej tezy wystąpienia.
Wiele informacji, niedostateczna zgodność wystąpienia z założeniami w harmonogramie.
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie, zgodność zrealizowanego celu z założeniami zawartymi w harmonogramie.
0 - 8

 

Ocena wystąpienia publicznego

 

 

Wystąpienie mało ciekawe, brak pewności siebie.
Prezentacja ciekawa, lecz brak ciekawego opracowania tematu w materiałach informacyjno-edukacyjnych
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie tematu w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów.
0 - 8

 

Poprawność i jakość wykonania materiałów informacyjno-edukacyjnych

 

 

Materiały odbiegają treścią od tematu wystąpienia, mało atrakcyjne.
Materiały ciekawie opracowane, ale wykonanie techniczne pozostawia nieco do życzenia.
Prezentacja ciekawa i atrakcyjna, sprawnie wykonana pod względem technicznym, ale zbyt uboga w treści w stosunku do zawartości wystąpienia.
Bardzo dobrze zaprojektowane materiały pomocnicze, zawierają i rozszerzają treści wystąpienia, prowokują do dalszych refleksji nad tematem i własnych badań.
0 - 8

 

Ocena współpracy w grupie

 

 

Słaba współpraca z przewagą pracy indywidualnej.
Dość dobra współpraca, ale brak jedności działania w grupie.
Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie.
Doskonała współpraca całej grupy
0 - 8

 

Wróć do początku


Konkluzja

Fraktale – zbiory o niezwykłych własnościach, budzą wiele emocji, również wśród ludzi, którzy nie wiedzą, czym one w swej istocie są… Mam nadzieje, że efektem tego projektu będzie to, że ci, którzy w obiektach tych dostrzegali tylko magię i zagadkę, zrozumieją lepiej reguły, które rządzą światem fraktali, ci, którzy widzieli we fraktalach dziedzinę, którą zajmują się tylko matematycy, bujający w obłokach abstrakcji, spotkają się z kawałkiem żywej historii, że włączą i tę dziedzinę działalności ludzkiego umysłu do zakresu zainteresowań humanistyki, co przecież kiedyś, dawno, dawno temu było rzeczą naturalną. 

Wróć do początku


Uwagi

Jeśli w szkole nie odbywają się festiwale nauki lub inne temu podobne projekty, można tę pracę polecić do wykonania pojedynczym uczniom z długim terminem realizacji, należy jednak wprowadzić zasadę, że mniej więcej w połowie tego okresu realizujący projekt przedstawia nauczycielowi postępy w przebiegu przygotowań. Projekt może mieć charakter interdyscyplinarny: matematyka, historia (ocena warsztatu pracy historyka), historia sztuki ( lub wiedza o sztuce, plastyka) 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/matematyka/c_fraktale_i_chaos/
http://www.fractal.art.pl/
http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/fraktale/wstep.html
http://www.eugeniuszm.scholaris.pl/
http://www.wisarts.com/digital/fractals/fraktale.html
http://fraktale.aramin.net/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fraktal
http://gerwazy.lo3.wroc.pl/~skowal/
http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fractals/
http://math.rice.edu/~lanius/frac/
http://www.fractalarts.com/
http://www.sunleitz.com/whatarefractals.html
http://math.youngzones.org/Fractal%20webpages/history_fractals.html
http://www.icd.com/tsd/fractals/beginner1.htm
http://fractals.iut.u-bordeaux1.fr/jpl/history.html
http://spanky.triumf.ca/www/fractal-info/f-hist.htm
http://articles.budowle.pl/lad-chaosu.html
http://www.festiwal.biaman.pl/2007/index.php/impreza-festiwalowa/125
http://www.kne.umcs.lublin.pl/strony/grupy/marketing/fraktale/fraktale.htm
http://www.copysense.co.uk/mira.php 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu