NAJSŁYNNIEJSI FILOZOFOWIE 

WEBQUEST PRZYGOTOWANY DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

Wykonany przez

KRZYSZTOFA PIECKO
kp07@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Zznaczenie słowa filozofia pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości.

SOKRATES PLATON ARYSTOTELES KARTEZJUSZ LOCKE
HUME KANT HEGEL KIERKEGAARD FREUD

 

Oto galeria 10 filozofów, którzy wpłynęli w sposób znaczący ma kształt kultury europejskiej. Każdy z nich w sposób szczególny pojmował filozofię i dał temu wyraz w swojej działalności i twórczości. 

 

 

Wróć do początku


Zadanie

Celem zadania będzie zapoznanie się z myślą jednego z przedstawionych wyżej filozofów.
Znalezienie informacji na temat wypowiadanych przez filozofa myśli oraz informacji związanych z jego życiem.
Opracowany temat można przedstawić na stronie internetowej lub za pomocą prezentacji multimedialnej.
W swoich opisach proszę ustosunkować się i wyjaśnić, co oznaczają słowa przypisane do każdego filozofa.
(Zobacz dział "Proces")

 

 

Wróć do początku


Proces

Pracujemy w dwuosobowych zespołach.

Każdy zespół losuje jednego z podanych 10 filozofów i zbiera informacje na jego temat.

Przy opracowaniu tematu proszę ustosunkować się także do słów przypisanych do każdego filozofa:

 

SOKRATES - "... najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie..."

PLATON - "...tęsknota duszy za powrotem do właściwej siedziby..."

ARYSTOTELES - "...porządniś, który chciał zaprowadzić ład wśród pojęć..."

KARTEZJUSZ - "...chciał usunąć z placu budowy wszystkie stare materiały"

LOCKE - "...równie pusta, jak nie zapisana tablica przed wejściem nauczyciela do klasy"

HUME - "... w ogień ją!..."

KANT - " niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie..."

HEGEL - "...co jest rzeczywiste, to jest rozumne..."

KIERKEGAARD  - "...Europa na skraju bankructwa..."

FREUD - "...brzydkie egoistyczne pragnienie, które się w niej odezwało..."Jedna osoba w dwuosobowym zespole zajmuje się opracowaniem technicznym prezentacji, a druga wyszukiwaniem informacji.

Przy wyszukiwaniu informacji można skorzystać z adresów stron WWW przedstawionych w dziale źródła, zasoby.  

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

 

Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość Zebrano podstawowe dane  i informacje, występują luki  w zgromadzonej wiedzy Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość Zebrane informacje są różnorodne  i znacznie wykraczające poza założone cele.  Są nowatorsko skonstruowane 1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne (styl  i forma prezentacji)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak własnej opinii Prezentacja ciekawa, lecz brak własnej opinii Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji  w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów  w realizację projektu Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji  w interesujący sposób. Widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą wiedzą 1-4

 

Atrakcyjność  i organizacja tekstu

 

 

 

Format pracy  i organizacja treści są  nieczytelne dla czytelnika. Słaba estetyka opracowania. Niedbałe formatowanie tekstu. Praca ma  dobrze zorganizowaną treść. Poprawne formatowanie tekstu, Dobrze dobrana wielkość i rodzaj czcionki. Czytelny układ treści. Praca ma atrakcyjną formę i dobrze zorganizowaną treść. Czytelny  i estetyczny układ pracy Praca ma wyjątkowo atrakcyjną formę, właściwie dobrana czcionkę i dobrze zorganizowaną treść. 1-4

 

Gramatyka

Ortografia

Interpunkcja

 

 

Jest kilka (gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych) błędów  w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela Są 1-2 gramatyczne błędy  w tekście pomimo wcześniejszych zaleceń nauczyciela Nie ma żadnych gramatycznych błędów  w tekście po wcześniejszych uwagach nauczyciela Nie ma żadnych gramatycznych błędów  w tekście 1-4

 

Wyciągnięte wnioski i analiza danych

 

 

 

Wyciągnięte wnioski są niekompletne. Opracowany materiał pomija główne zagadnienie lub niewystarczająco opisuje zagadnienie Wyciągnięto wnioski są  w większości właściwe. Opracowany materiał pomija lub niewystarczająco opisuje zagadnienie. Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych. Opracowany materiał dobrze opisuje  zagadnienie Przedstawiono błyskotliwe wnioski  i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału. Zgromadzony materiał jest znacznie szerszy niż wymagany 1-4

 

Wróć do początku


Konkluzja

Koncepcja filozofii zależy od przyjmowanego stanowiska filozoficznego. Można wyróżnić cztery koncepcje filozofii:

  • klasyczną, w której filozofia jest wiedzą o odrębnym przedmiocie (byt) i metodzie, o charakterze racjonalnym,
  • pozytywistyczną, gdzie filozofia jest syntezą wyników nauk empirycznych,
  • lingwistyczną, rozumiejąca filozofię jako analizę języka i jego podstawowych pojęć oraz badanie podstaw wiedzy,
  • irracjonalistyczną, w której filozofia to dział kultury łączący w sobie elementy wiedzy naukowej, sztuki i religii, refleksja filozoficzna polega na wyrażaniu przeżyć przez podmiot.

Od arystotelesowskiej koncepcji filozofii pierwszej datuje się rozumienie filozofii jako badań nad sprawami najogólniejszymi. Heidegger uważał, że zadaniem filozofii jest stawianie pytań, inni podkreślali jej naukowy charakter. W pokazaniu relacji między filozofią a nauką i innymi zjawiskami kulturowymi można próbować charakteryzować wyjątkowość poznania filozoficznego.

W starożytności nie było podziału między filozofią a nauką i można śmiało powiedzieć, że wszelka wiedza była uznawana za filozofię.

Filozofia w swojej historii utrzymuje związki z religią, a wielu wybitnych filozofów było ludźmi głęboko wierzącymi, choć czasem znajdującymi się poza nurtem oficjalnej religii. Początków filozofii należy jednak szukać w opozycji do myślenia religijnego, w poddawaniu w wątpliwość uznawanych wierzeń.

Filozofia może dostarczać światopogląd albo być jego uporządkowaną logicznie wersją. Ideologie traktują filozofie instrumentalnie czerpiąc z niej te elementy, które uzasadniają jej założenia lub pozwalają ukrywać rzeczywiste cele ideologów.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia

http://filozoficzny.webpark.pl/

http://www.wiw.pl/filozofia/

http://www.ap.krakow.pl/ifis/przegon/fil/filozof.htm

http://www.filozofia.zafriko.pl/

http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,67/q,Wprowadzenie

http://filozofiagrecka.webpark.pl/

http://free.of.pl/k/konnek/01.html

http://filozofia.wyklady.org/index.php?a=material&id=151

http://portalwiedzy.onet.pl/93772,,,,kierunki_filozoficzne,haslo.html

 

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu