Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Proces

  Każda grupa wybiera swojego lidera - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania.
  W czasie wyszukiwania informacji możecie korzystać ze stron internetowych lub z innych źródeł informacji.
  Każda drużyna dokunuje prezentacji efektów swojej pracy w postaci plakatu oraz krótkiej wypowiedzi ustnej. Plakat powinien zawierać opis, fotografie, rysunki i inne materiały, które zespół uzna za potrzebne.
  W czasie tworzenia plakatu dbamy nie tylko o formę graficzną (estetykę pracy), ale także o poprawność ortograficzną i stylistyczną.
  Pamiętamy aby pracę podzielić równo między członków zespołu.
  Na wykonanie zadania przewidziane są 3 tygodnie.