Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana według kryteriów umieszczonych poniżej.

Wymagania Podstawowe
1
Rozszerzające
2
Dopełniajace
3
Wykraczające
4
Punkty
Opracowanie tematu. Prezentacja zawiera podstawowe informacje o parku narodowym. Informacje zawarte w prezentacji są bardziej szczegółowe ale nie usystematyzowane. Przedstawiona prezentacja zawiera szczegółowe, usystematyzowane informacje. Przedstawiona oferta jest pełna i trafnie dobrana. od 1 do 4 pkt.
Dobór materiałów. Poprawność merytoryczna. Materiały dobrane zgodnie z tematem, ale nie wszystkie zrozumiałe. Drobne błędy merytoryczne. Materiały dość atrakcyjne. Zgodne z tematem, raczej zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie. Materiały atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie. Materiały bardzo atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, ciekawe. Bezbłędne merytorycznie. od 1 do 4 pkt.
Poprawność i jakość prezentacji. Prezentacja wykonana z drobnymi błędami, mało atrakcyjna wizualnie. Prezentacja wykonana poprawnie, pojawiają się środki uatrakcyjniające. Prezentacja wykonana poprawnie. Atrakcyjna wizualnie. Prezentacja bardzo dobrze wykonana, atrakcyjna wizualnie, wykorzystująca pełne możliwości programu do tworzenia prezentacji. od 1 do 4 pkt.
Wypełnienie tabelki o parku. Żadnych uzupełnień w tabeli. 9 lub więcej pól nie wypełnionych. Wypełnione dane. 4 - 8 pól nie uzupełnionych. Wypełnione dane. 1 - 3 miejsca nie uzupełnione. Wypełnione dane. Wszystkie pola uzupełnione. od 1 do 4 pkt.


aktywność


Skala ocen

  • 4 pkt. - dopuszczający
  • od 5 do 7 pkt. - dostateczny
  • od 8 do 10 pkt. - dobry
  • od 11 do 14pkt. - bardzo dobry
  • od 15do 16pkt. - celujący