Zadanie

Uzupełnij tabelę używając informacji dostępnych w sieci Internet dotyczących jednego parku narodowego położonego najbliżej naszej miejscowości (zobacz mapka na wstępie). Wykonaj prezentację multimedialną wykorzystując program PowerPoint, zawierającą wszelkie informacje na temat parku narodowego, zdjęcia, mapki itp, które udało Ci się znaleźć.

Na wykonanie całego zadania masz dwa tygodnie czasu.