Pierwsza pomoc.

Jak udzielać, kiedy?

WebQuest dla I klasy Gimnazjum na lekcję biologii

Autor

Beata Chełstowska
minio5@poczta.onet.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Pierwsza pomoc, zwana inaczej pomocą przedlekarską jest to zespół czynności i zabiegów wykonanych osobie poszkodowanej w nagłych wypadkach.

Każdy z nas musi pamiętać, że nim przybędzie karetka pogotowia z fachową pomocą upływa minimum 6 min.

Pierwsza pomoc udzielona przez nas może uratować życie poszkodowanego.

Te pierwsze kilka minut naszej pomocy jest bardzo ważne!!!

 

Wróć do początku


Zadanie

Nasza cywilizacja jest bardzo rozwinięta, ale nie zawsze dostęp do opieki medycznej w każdym miejscu na naszym globie jest szybki.

Dlatego każdy z nas powinien umieć udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.

W społeczeństwie panują różne opinie na temat pierwszej pomocy uddzielane przez osoby, które nie pracują w służbie zdrowia.

Nasza praca w powyższym temacie będzie polegała m.in. na odpowiedzi na pytanie:

 • Czy jest prawdą, że musimy znać bardzo dobrze anatomię czy fizjologię człowieka by zawsze prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Czy wystarczy ogólna wiedza o złamaniach, zwichnięciach, krwotokach?;
Nasze poszukiwania na stronach internetowych umożliwią nam realizację następujących zadań:

 • Zadanie 1. Opracuj prezentację, która pokaże jakie zabiegi, czynności należy wykonywać przy określonych urazach (odpowiednio dla danej grupy). Odpowiedz też na nasze główne pytanie postawione wyżej. W prezentacji posługuj się zdjęciami i rysunkami, np.:
 • Zadanie 2. Powinniśmy udowodnić, że każdy zdrowy człowiek dorosły oraz młodzież od wieku 14 lat jest w stanie udzielić pierwszej pomocy.
 • Zadanie 3. Odpowiedz na pytanie czy odnośnie tego samego urazu jesteśmy w stanie tak samo pomóc osobie szczupłej i otyłej, czy mogą pojawić się problemy? Opisz te problemy oraz inne pojawiające się podczas udzielania pierwszej pomocy.
 • Zadanie 4. Odpowiedz na pytanie czy były odnotowane kiedykolwiek przypadki uratowania człowieka dorosłego przez dziecko?
 • Zadanie 5. Opisz jakie ryzyko może nieść ze sobą pierwsza pomoc - będziesz detektywem - czy udzielając pierszej pomocy można zrobić krzywdę, znajdź w Internecie przykłady.
 • Zadanie 6. W prezentacji zamieść notatkę podsumowującą czy według Ciebie każdy i w każdych warunkach może udzielić pierwszej pomocy.

Twój produkt końcowy - prezentacja.

 

Wróć do początku


Proces

Poniżej znajdziecie punkty, według których będziemy postępować w naszej pracy, która będzie skutkowała opracowaniem prezentacji.

 1. Klasa dzieli się na 5 grup, według odpowiadającym urazom: (1) Zwichnięcia (2) Złamania (3) Kwotoki (4) Stłuczenia (5) Inne urazy.
 2. Każda grupa opracowuje prezentację w ramach przydzielonego urazu.
 3. W prezentacji należy umieścić opisy oraz rysunki poglądowe, lub zdjęcia ukazujące przykład danego urazu i metodę postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie w danej grupie pokazują praktyczne metody pierwszej pomocy.
 4. W prezentacji można zamieścić wykresy i tabele, które szczegółowo pokazałyby zasadę udzielenia pomocy dla danego urazu lub ilość takich urazów rejestrowana w Polsce w okresie roku.
 5. Każda grupa wybiera swojego lidera, który przygotowaną prezentację będzie głosił.

Uczący się będą mieli dostęp do źródeł on-line, które podał nauczyciel. Jeśli podzielimy uczniów na grupy, to mogą być odnośniki dla poszczególnych grup, nawet z określeniem poziomu.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana zespołowo w sposób następujący:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Poziom merytoryczny (otrzymane punkty mnożymy przez 2)

 

Pobieżne udzielenie informacji, często notatki zwierają odpowiedzi przeczace lub twierdzące.
Odpowiedzi jednozdaniowe, brak szczegółów.
Odpowiedzi kilkuzdaniowe z rozwinięciem nie poparte przykładami.
Odpowiedzi pełne, wyczerpujące, poparte przykładami.
W zależności od wymagań: 1, 2, 3 lub 4

 

Wykonanie prezentacji oraz zaprezentowanie technik udzielania pierwszej pomocy (otrzymane punkty mnożymy przez 3)

 

Wykonana prezentacja - przynajmniej 3 slajdy. Prezentacja chaotyczna, brak spójności, brak pokazania technik udzielania pierwszej pomocy.
Prezentacja przygotowana w miarę poprawnie, zawiera więcej niż 4 slajdy, slajdy zawierają opis danej grupy urazów oraz metodę postępowania. Uczniowie w prosty sposób pokazują techniki pierwszej pomocy.
Inforamcje dobrze uporządkowane. W prezentacji pojawiają się oprócz opisów także rysunki oraz zdjęcia przedstawiające daną grupę urazów, metody postępowania. Niektórzy uczniowie w danej grupie pokazują praktycznie techniki udzielania pierwszej pomocy na sobie lub kolegach w sposób bardziej zaawansowany.
Całość dobrze przemyślana i zaplanowana. Prezentacja zawiera więcej niż 5 slajdów, zawiera opisy, rysunki i zdjęcia. Pierwszy slajd, to spis treści. Cała grupa prezentuje techniki udzielania pierwszej pomocy w sposób praktyczny.
W zależności od wymagań: 1, 2, 3 lub 4

 

Praca w grupie

 

 

Bardzo słaba praca w grupie, praca najczęściej indywidualna
Słaba praca w grupie
Praca w grupie, chociaż z pewnymi niedostatkami
Bardzo dobra praca w grupie
W zależności od wymagań: 1, 2, 3 lub 4

 

W zależności od ilości uzyskanych punktów, uczniowie w grupie uzyskują następujące oceny:
 1. Celująca (6) dla liczby punktów 23 - 24.
 2. Bardzo dobra (5) dla liczby punktów 21 - 22.
 3. Dobra (4) dla liczby punktów 18 - 20.
 4. Dostateczna (3) dla liczby punktów 14 - 17.
 5. Dopuszczająca (2) dla liczby punktów 10 - 13.
 6. Niedostateczna (1) poniżej 10 punktów.
UWAGA: Nauczyciel ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę za osobiste zaangażowanie, np. udany pokaz praktycznych technik udzielania pierwszej pomocy lub zdolności organizacyjne podczas realizacji zadań.

 

Wróć do początku


Konkluzja

Praktyczna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Przecież nie tylko zupełnie obca osoba może potrzebować Twojej pomocy, może ją potrzebować także bliska Ci osoba, np. mama, tata...


 

Wróć do początku


Uwagi

Naukę zasad udzielania pierwszej pomocy należy zawsze łączyć z praktyczną prezentacją technik używanych podczas pierwszej pomocy, np. bandażowania, sztucznego oddychania, masażu serca, itp.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

W pracy nad realizacją zadań będą Wam pomocne następujące linki:

 1. Kompendium wiedzy o ratownictwie
 2. Szybka ocena stanu poszkodowanego
 3. Bardziej szczegółowe informacje o urazach
 4. Pierwsza pomoc encyklopedycznie
 5. Pierwsza pomoc praktycznie>

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu