Twierdzenie Pitagorasa

WebQuest dla klasy I gimnazjum

Wykonany przez

Roberta Domoradzkiego
ur25@vp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Większość z Was, Gimnazjaliści, posiada w domu własny komputer. Używacie go do zabawy i do nauki. Na pewno wielokrotnie zdobywaliście z pomocą komputera różne informacje z geografii, historii, biologii czy fizyki. Chciałabym Was przekonać, że komputer, a w szczególności Internet, mogą Wam również pomóc w zdobywaniu wiedzy matematycznej. Mam nadzieję, że wykonanie zadania, jakie stawiam przed Wami, nie tylko poszerzy i zgłębi wasze wiadomości matematyczne, ale i wzbudzi w Was większe zainteresowanie tym przedmiotem.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • Zebranie wiadomości dotyczących twierdzenia Pitagorasa oraz jego zastosowania w matematyce, sztuce i architekturze.
 • Opracowanie zebranych materiałów i przygotowanie prezentacji komputerowej.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji, które zamieścicie w opracowaniu.
 3. Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie prezentacji multimedialnej.
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.
 5. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność matematyczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
 6. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę Swoich możliwości, to opracowanie wykonacie szybciej i lepiej.
 7. POWODZENIA!!!

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wykonanie zadania będzie oceniane indywidualnie i grupowo według następujących kryteriów:

Kryteria oceny indywidualnej

Zadanie

Początkowe

1 pkt.

Rozwinięte

2 pkt.

Zaawansowane

3 pkt.

Wzorcowe

4 pkt.

Punkty

Uczeń uczestniczył w pracach zespołu i czuł się odpowiedzialny za jego pracę.

Uczeń nie angażował się w pracę grupy.

Uczeń w niewielkim stopniu włączył się w realizację zadań.

Uczeń był aktywny, miał pomysły na organizację pracy grupy.

Uczeń systematycznie pracował, zachęcał i pomagał innym, czuwał nad całością.

 

Uczeń gromadził informacje na dany temat i opracowywał zebrane materiały.

Uczeń wykorzystał 2 źródła informacji.

Uczeń korzystał z kilku źródeł informacji, zgromadził materiał z tych źródeł.

Uczeń wykorzystał wszystkie wskazane źródła, dokonał selekcji zgromadzonych materiałów.

Uczeń znalazł dodatkowe informacje, dokonał analizy i oceny zebranych materiałów.

 

Uczeń zna i rozumie istotę twierdzenia Pitagorasa, umie wykonać jego dowód oraz potrafi opisać zastosowanie tego twierdzenia.

Uczeń nie rozumie na czym polega twierdzenie Pitagorasa, wymienia ale nie opisuje zastosowania tego twierdzenia.

Uczeń podaje twierdzenie Pitagorasa, ale nie umie wykonać dowodu oraz nie wiąże twierdzenia z innymi pojęciami matematycznymi, wyjaśnia, gdzie występuje twierdzenie Pitagorasa.

Uczeń rozumie istotę twierdzenia Pitagorasa, potrafi go opisać,wykonuje dowód tego twiedzenia, wskazuje i wyjaśnia zastosowania twierdzenia Pitagorasa w różnych dziedzinach.

Uczeń swobodnie objaśnia twiedzenie Pitagorasa, przedstawia różne dowody twierdzenia Pitagorasa, dokładnie wyjaśnia zastosowanie tego twierdzenia, posługując się ilustracjami.

 

Uczeń przygotowuje prezentację komputerową.

Prezentacja uboga, z błędami językowymi i ortograficznymi, bez środków wzmacniających odbiór.

Prezentacja wyczerpuje istotę zagadnienia, ma właściwą budowę, jest zrozumiała oraz poprawna pod względem językowym i ortograficznym.

Prezentowany materiał nie zawiera żadnych błędów, wyczerpuje istotę zagadnienia, pisany w sposób żywy i ciekawy.

Zebrany materiał przedstawiony w sposób czytelny i właściwie obrazujący problem, wykorzystano środki wzmacniające odbiór: grafika, kolory, odpowiednie czcionki, ozdobniki.

 

Ocena indywidualna będzie dokonywana w trakcie pracy nad projektem w wyniku obserwacji dokonywanej przez nauczyciela oraz rozmów na temat gromadzonych informacji.

Kryteria oceny grupowej:

Wyniki pracy

Początkowe

1 pkt.

Rozwinięte

2 pkt.

Zaawansowane

3 pkt.

Wzorcowe

4 pkt.

Punkty

W grupie panowała atmosfera sprzyjająca wspólnej pracy.

Członkowie grupy pracowali dla siebie, nie wywiązywali się z przyjętych zobowiązań, nie czuli się odpowiedzialni za całość, brakowało komunikacji, często pojawiały się konflikty, które nie były rozwiązywane.

Większość członków z poczuciem odpowiedzialności wykonywała zadania, niektórzy lekceważyli swoje obowiązki, mało było współpracy a więcej rywalizacji, komunikacja bywała ograniczona, konflikty nie zawsze były rozwiązywane.

Wszyscy współuczestniczyli w pracach zespołu, wspierali się nawzajem, były drobne odstępstwa w harmonogramie prac, nie było rywalizacji utrudniającej pracę, dbano o dobrą komunikację i rozwiązywano zaistniałe konflikty.

Wszyscy członkowie wykazali się wysoką kreatywnością i odpowiedzialnością, wszystkie prace wykonywane w terminie, nawzajem udzielano sobie autentycznego wsparcia i motywowano do pracy, panowało zaufanie i pełna komunikacja.

 

Efektem pracy grupy był produkt końcowy: prezentacja komputerowa.

Prezentacja komputerowa zawierała błędy ortograficzne i stylistyczne oraz błędy świadczące o braku zrozumienia badanych zagadnień, tekst niezrozumiały z powodu braku logiki i spójności, mało estetyczny układ graficzny.

Wytwór końcowy stereotypowy ale poprawny, widoczna troska o estetykę, występują braki w spójności przedstawianych treści, praca uwzględnia najważniejsze aspekty badanego problemu.

Produkt końcowy ma właściwą budowę (tytuł, wstęp, opis istoty zagadnienia, podsumowanie), cechuje go spójność i logika, wykorzystana jest prawidłowa terminologia, cechuje go wysoka estetyka wykonania.

Prezentacja komputerowa jest przygotowana w sposób oryginalny, w pełni wyczerpuje temat, pełna poprawność gramatyczna i stylistyczna, fachowa terminologia, staranne elementy graficzne, wskazana bibliografia.

 

Informacje o pracy grupowej będą gromadzone na bieżąco w trakcie pracy nad projektem. Oddzielnie zostanie oceniony produkt końcowy.

 

Wróć do początku

 


Konkluzja

Internet jest olbrzymim źródłem informacji. Warto z tej kopalni wiedzy korzystać. Mam nadzieję, że przekonaliście się o tym, że można w ten sposób również zgłębiać wiedzę matematyczną, a to , czego nauczyliście się o twierdzeniu Pitagorasa, było dla Was przygodą z matematyką i zachęci Was do większego zainteresowania tym przedmiotem.

 

Wróć do początku

 


Źródła,zasoby

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Pitagorasa

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2519/

http://www-users.mat.uni.torun.pl/~monia/

http://www.sciaga.pl/tekst/36351-37-dowody_graficzne_twierdzenia_pitagorasa

http://www.sciaga.pl/tekst/23337-24-dowody_na_twierdzenie_pitagorasa

http://www.spmargonin.republika.pl/abacus/twierdze.html

http://www.epsilon.kim.pl/Nietypowe/Sofizmaty/pitagoras.htm

http://matma4u.akcja.pl/twierdzenia/planimetria/tp.htm

http://free.of.pl/g/gimboria/matematyka/klasa2/twierdzenie/powt2.5.html

http://www.matematyka.prx.pl/strona/planimetria/piatgoras.htm

http://www.wsp.krakow.pl/ibe/index.php3?action=przedmioty&category=matematyka&id=0003

http://www.wiw.pl/matematyka/geometria/geometria_06_04.asp

http://www.sp2makow.republika.pl/pitagor.htm

http://www.matmaserwis.scholaris.pl/niezbed/tw_pit.html

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/geom6/geometria6/prezentacja/pitagoras.htm

Bibliografia:

 1. Sz. Jeleński “Śladami Pitagorasa” PZWS 1968
 2. H.Read “Sens sztuki” PWN 1982

   

  Wróć do początku