Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza

WebQuest dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum

opracowany przez

zbyszek.gutowski@gazeta.pl

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Odsyłacze


Wprowadzenie

Czy wiesz jakie zanieczyszczenia mogą być w powietrzu, którym oddychamy. Rozwiązując to zadanie na pewno dowiesz się czym jest zanieczyszczenie powietrza? Dowiesz się jakie są źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza.

Przy okazji nauczysz się wyszukiwać informacji i tworzyć multimedialne strony internetowe.

Powrót do początku


Zadania

Zadanie polega na stworzyniu strony internetowej zawierającej co najmniej 8 opisów najważniejszych waszym zdaniem naturalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza i wynikających z działalności człowieka. Do tego należy dołączyć nazwy i krótkie opisy zjawisk wywołanych zanieczyszczeniami powietrza. Opisy powinny zawierać nazwy związków chemicznych emitowanych przez wybrane źródła zanieczyszczeń powietrza. Każdy opis powinien zawierać zdjęcie, rysunki i odgłosy (w miarę możliwości) źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz zjawisk wywołanych tymi zanieczyszczeniami. Strona internetowa powinna wyglądać przejrzyście i elegancko oraz być przewodnikiem o zanieczyszczeniach powietrza po świecie.

Powrót do początku


Proces

1. Zadanie należy wykonać w grupach 4-osobowych. Grupa zanim zasiądzie do pracy powinna głośno odczytać instrukcję. Po przeprowadzeniu dyskusji każdy wybiera dla siebie fragment zadania do wykonania.

2. Należy wyszukać w Internecie zestawy zdjęć, rysunków, informacji o naturalnych źródłach zanieczyszczeń, np. wybuchy wulkanów,wyładowania atmosferyczne, rafinerie, spalanie benzyny, węgla, wysypiska śmieci, elektrownie jądrowe, smog, itp. i ich skutkach. Możliwość ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

3. W sieci jest bardzo dużo stron na temat ochrony środowiska zawierających, zdjęcia, rysunki i opisy. Trudniej będzie znaleźć efekty dźwiękowe, ale nie wszystkie źródła i skutki zanieczyszczeń muszą być z dźwiękiem. Przy wyszukiwaniu informacji można skorzystać z odsyłaczy na końcu tej strony.

4. Po odszukaniu i zgromadzeniu materiału należy zająć się projektowaniem strony.

5. Przygotujcie zebrane dane. Sprowadżcie je do jednolitej formy, tzn.: jednakowy format i rozmiar zdjęć, podobny typ informacji i odpowiedni podkład dźwiękowy.

6. Zaprojektujcie styl strony, np. może być ona z użyciem ramki i grafiki.

7. Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy. Prezentacja ma charakter ustny. Ocenie podlega również prezentacja strony www na temat "Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza".

Powrót do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Kryteria oceny są następujące:

 

Kryterium 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii

Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie

Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru

1-4

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

1-4

Poprawność i jakość wykonania strony www (przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych i dżwiękowych strony- formaty plików, jakość nagrań)

Strona nieestetyczna i źle sformatowana, uboga, brak elementów graficznych i dżwiękowych

Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki, skąpe formatowanie, odgłosy są nieskompresowane

Strona ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów, dość łatwa nawigacja, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy, przynajmniej jeden plik dżwiękowy skompresowany

Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, łatwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie, wszystkie pliki dżwiękowe

1-4

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

 

SKALA OCEN:

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

CELUJĄCA

16-15

BARDZO DOBRA

14-13

DOBRA

12-10

DOSTATECZNA

9-8

DOPUSZCZAJĄCA

7-6

NIEDOSTATECZNA

5-0

 

Powrót do początku


Konkluzja

Celem waszego projetku bylo wskazanie najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza i jego skutków dla środowiska naturalnego. Po wykonaniu tego zadania powinniście mieć świadomość ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

Istnieją setki substancji zanieczyszczających powietrze, a niektóre z nich mogą poważnie zagrozić zdrowiu. Nawet te chemikalia, które nie szkodzą ludziom, mogą zakłócić równowagę gazową w atmosferze, czego efektem będą zmiany temperatur na całym świecie i utrata ochronnej funkcji gazów atmosferycznych.

Przyswoicie sobie umiejętność kompresowania i obróbki grafiki oraz dźwięku. A utworzona przez was strona może być przestrogą dla mieszkańców Ziemi o niebezpieczeństwach związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Powrót do początku


Źródła


Strony o obróbce dźwięku

Tracker Strona zawiera mnóstwo informacji na temat obróbki dźwięku.
http://pf154.bochnia.sdi.tpnet.pl/tracker/au.htm

Muzyka.wp Duży portal z programami do obróbki dźwięku
http://www.mp3.wp.pl/p/index/

IDG - Muzyka Mnóstwo artykułów i ciekawostek na temat obróbki i montażu dźwięku
http://www.idg.pl/drzewo/266.html

MP3.com.pl Pełno programów do obróbki, kompresji i montażu dźwięku. Zawiera wiele artykułów na temat dźwięków w komputerze.
http://mp3.com.pl/


Strony o zanieczyszczeniach powietrza

Sciaga.pl Strona zawiera mnóstwo informacji o zanieczyszczeniach.
www.sciaga.pl/tekst/25190-26-zanieczyszczenia_powietrza

www.ochronaprzyrody.republika.pl Duży portal o zanieczyszczeniach
www.ochronaprzyrody.republika.pl/zanie_powietrza.html

pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza
Powrót do początku


Spodziewany czas realizacji zadania 6 godzin lekcyjnych.

Oparte na wzorcu Strona WebQuest.