UZALEŻNIENIOM STOP!

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Autor:

Beata Jakubik

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

We współczesnym świecie na młodych ludzi czyhają różne pokusy i niebezpieczeństwa. Jednymi z nich są nałogi i uzależnienia. Obok alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii występują też inne. Socjologowie szacują, że coraz więcej młodzieży uzależnia się od telefonów komórkowych, gier komputerowych, internetu, telewizji. Rzadko nazywamy to nałogiem- raczej pasją, hobby, relaksem. O co więc chodzi? Kto tu ma rację?

Waszym celem jest wypowiedzenie wojny uzależnieniom panującym w waszym środowisku i choć w części zahamować pęd szerzących się nałogów. Ponadto należy uświdomić sobie skutki jakie za sobą niosą uzależnienia.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • Zdefiniować pojęcie - uzależnienia;
 • Ustalić przyczyny i skutki uzależnień wśród młodzieży;
 • Na podstawie zebranych informacji stworzyć kodeks sposobów zapobiegania nałogom wśród młodzieży;
 • Opracować do wyboru: gazetkę, pokaz multimedialny, plakat, broszurę informacyjną, inscenizację profilaktyczną na temat uzależnień.

 

Wróć do początku


Proces

  Problem rozwiązać należy w grupach.

  Każda grupa:

 1. Wybiera inny rodzaj uzależnienia (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, uzależnienie od komputera, lekomania lub inne np. obżarstwo);
 2. Ustala i analizuje definicję uzależnienia;
 3. Wyszukuje informacje na temat uzależnień danej grupy;
 4. Przy wyszukiwaniu informacji może korzystać ze stron, które znajdują w źródle lub znaleźć inne źródła informacji;
 5. Zapisuje najczęstsze przyczyny popadania młodzieży w nałóg;
 6. Ustala, jakie skutki niosą za sobą uzależnienia danego typu;
 7. Przeprowadza ankietę wśród rówieśników diagnozującą zjawisko uzależnień;
 8. Opracowuje wyniki ankiety w postaci wykresów;
 9. Na podstawie zebranych już informacji tworzy kodeks sposobów zapobiegania nałogom wśród młodzieży.
 10. Ponadto każda z grup wybiera inny rodzaj zaprezentowania zebranych informacji:
  - gazetka profilaktyczna na której umieści opracowane wcześniej sposoby zapobiegania nałogom;
  - plakat antynikotynowy i antyalkoholowy;
  - przygotowanie ról i wystawienie scenki profilaktycznej o uzależnieniach;
  - prezentacja multimedialna na temat uzależnień na podstawie zebranych materiałów własnej grupy i innych grup;
  - opracuje szkolną broszurkę na temat uzależnień na podstawie materiałów zebranych przez wszystkie grupy.

  Etapem końcowym jest prezentacja przygotowanych materiałów.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wykonane zadanie zostanie ocenione zespołowo, jedna ocena określi jakość wykonania projektu. Jej kryteria są następujące:

Wymagania

Podstawowe

2 punkty

Rozszerzające

4 punkty

Dopełniające

6 punktów

Wykraczające

8 punktów

Punkty

 

Zawartość merytoryczna (poziom zagłębienia się w tematykę)

 

Kilka mało interesujących informacji
Zbiór kilku ciekawych porad i informacji
Pokaźny zbiór informacji i porad
Duży zbiór różnorodnych, praktycznych porad oraz sugestii obejmu- jących tematykę
8 punktów

 

Sposób przedstawienia informacji (przejrzystość i czytelność, logiczny sposób poukładania informacji itp.)

 

 

Tekst trudny do czytania, z błędami gramaty- cznymi, stylisty- cznymi i(lub) logicznymi; informacje nie powiązane ze sobą
Zauważalny pewien logiczny sposób poukładania informacji; tekst pisany w miarę poprawnie
Tekst poprawny, pisany pełnymi zdaniami; zawarte informacje dobrze uporzą- dkowane
Bardzo dobry i ciekawy styl pisania, błyskotliwy pomysł na przedsta- wienie informacji w interesujący sposób
8 punktów

 

Estetyka,
pomysłowość, oryginalność wykonania plakatu,
gazetki,prezentacji multimedialnej,
broszurki.scenki

 

 

nie w pełni wykonana praca
Praca wykonana pobieżnie
Bardzo ciekawy sposób wykonania
Niezwykle oryginalne i ciekawe wykonanie
8 punktów

 

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii
Bardzo ciekawa prezentacja,dobry styl,przedstawienie wszystkich informacji w określonym porządku, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie
8 punktów

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

całkowity brak współpracy
większość pracy indywidualnej
dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie
doskonała współpraca w całej grupie
8 punktów

Skala ocen

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

CELUJĄCA

40-38

BARDZO DOBRA

37-32

DOBRA

31-26

DOSTATECZNA

25-17

DOPUSZCZAJĄCA

16-9

NIEDOSTATECZNA

8-0

 

Wróć do początku


Konkluzja

Uzależnienia są poważnym zagrożeniem dla współczesnej młodzieży. Chciałabym, aby jak najwięcej młodych ludzi uświadomiło sobie związane z tym problemy, ale i skutki popadania w różnego rodzaju nałogi. Dlatego mam nadzieję, że ta lekcja poszerzyła waszą wiedzę na ten temat, wywołała refleksje i pozwoliła wyciągnąć wnioski dla siebie. Prawdopodobnie w kręgu swoich znajomych staniecie się teraz "ekspertami" od spraw uzależnień. Wierzę, że uda się Wam zwrócić także uwagę innych na te zagrożenia i przestrzec przed nimi. Świadomość pewnych negatywnych zjawisk pozwala nam ich zwyczajnie unikać albo skutecznie im przeciwdziałać. Trzeba umieć powiedzieć NIE, kiedy coś może szkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.


 

Wróć do początku


Uwagi

Wszystkie wypracowane elementy mogą zostać zaprezentowane społeczności uczniowskiej np w Dniu Walki z AIDS lub innym dogodnym do tego tematu terminie. 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Bibliografia


 1. Bogusław Habart:"Organizm w niebezpieczeństwie";

 2. Hanna Jakubowska: "Promocja zdrowia i profilaktyka uzaleznień";

 3. Sharon Weyscheider: " Nowa szansa";

 4. Abraham Twerski: "Uzależnione myślenie".

Wykonując opracowanie możecie korzystać z poniższych stron internetowych:

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie

 • http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/03/szkodliwe.html

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54&limit=1&limitstart=1

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54&limit=1&limitstart=1

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54&limit=1&limitstart=3

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54&limit=1&limitstart=4

 • http://www2.put.poznan.pl/uzaleznienia/internet-fazy.shtml

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54

 • http://www.tppu.org/index2.php?dzial=nark-og&menu=menu_uzaleznienia

 • http://sop.sds.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=54&limit=1&limitstart=7

 • ttp://free.polbox.pl/k/konpluc/KUL.htm

 • http://www.zdrowie.med.pl/alkohol/alk_05.html

 • http://narkotyki.esculap.pl/fazy.htm

 • http://www.psychodnia.pl/?63,64

 • http://zdrowie.sciezki.pl/index.php?p=uzaleznienia.php

 • http://www.narkomania.akcjasos.pl/drabina.php

 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/uzaleznieniea_wolnosc.html

 • http://www.mediweb.pl/abuse/wyswietl.php?id=35

 • http://pl.wikinews.org/wiki/Lublin:_Narkotyki_-_od_ciekawo%C5%9Bci_do_uzale%C5%BCnienia


 •  

  Wróć do początku

  Wykonano na podstawie szablonu