Poznaj kraje
Unii Europejskiej

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej

Opracowała:

Anna Redosz

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Witajcie.
Nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej. Czy znacie pojęcie "Unia Europejska"?
Czy wystarczająco znacie kraje Unii?
Zapraszam do wspólnego poznania tych krajów.
Waszym celem będzie zebranie informacji o wybranych krajach unii.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie wyszukać w Internecie:

 • znaczenie słowa "unia"
 • flagę i powierzchnię kraju
 • nazwę stolicy
 • państwa sąsiadujące
 • większe miasta
 • język urzędowy
 • jednostkę monetarną
 • ustrój panujący w danym kraju
 • ważniejsze daty z historii kraju
 • informacje o bogactwach naturalnych
 • informacje o rolnictwie
 • informacje o turystyce i sporcie
 • słynne osoby
 • z czego słynie dany kraj

  Wynik poszukiwań należy opracować w jednej z form:
  prezentacja wykonana w programie Microsoft Power Point, album lub gazetka.
  Opracowania powinny zawierać zdjęcie oraz komentarze w postaci pozyskanych informacji.

 

Wróć do początku


Proces

Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
Każda grupa:

 1. Losuje jeden kraj UE
 2. Szuka informacji na temat tego kraju.
 3. Przy wyszukuiwaniu informacji możecie korzystaś ze stron, które podane są w źródle, lub poszukać innych źródeł informacji.
 4. Porządkuje zebrane informacje - wybiera najważniejsze i możliwie najkrótsze.
 5. Na podstawie zebranych informacji przygotowuje prezentację,gazetkę lub album.
 6. Przy tworzeniu opracowania dba o poprawność ortograficzną i stylistyczną .
 7. Prezentuje przygotowane prace.

Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.
Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę Swoich możliwości,
to pracę wykonacie szybciej i lepiej.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Praca będzie oceniona zespołowo - jedna ocena określi jakość wykonania zadania. Oto kryteria oceny:

Wymagania

Podstawowe

1 punkt

Rozszerzające

2 punkty

Dopełniające

3 punkty

Wykraczające

4 punkty

Punkty

 

Zawartość merytoryczna

 

Kilka nieciekawych informacji
Kilku ciekawych informacji
Pokaźny zbiór informacji
Duży zbiór różnorodnych informacji obejmu- jących tematykę
4 punkty

 

Sposób przedstawienia informacji (czytelność i logiczny sposób poukładania informacji)

 

 

Tekst trudny do czytania, z błędami gramatycznymi; informacje nie powiązane ze sobą
Tekst pisany w miarę poprawnie,dość logiczny sposób poukładania informacji;
Tekst pisany poprawnie, informacje dobrze uporzą- dkowane
Bardzo dobry i ciekawy styl pisania, przedsta- wienie informacji w interesujący sposób
4 punkty

 

Estetyka,
pomysłowość, oryginalność wykonania pracy

 

 

Praca nie w pełni wykonana
Praca wykonana pobieżnie
Ciekawy sposób wykonania
Oryginalne i ciekawe wykonanie
4 punkty

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Większość pracy indywidualnej
Dobra współpraca w grupie
Doskonała współpraca w grupie
4 punkty

Ocenianie wg następującej skali:

16 celująca
13,5-15,5 bardzo dobra
11,5-13 dobra
7,5-11 dostateczna
4,5-7 dopuszczająca
0-4 niedostateczna

 

Wróć do początku

Konkluzja

Wykonaliście zadania projektu. Mam nadzieję, że dzięki niemu poszerzyliście informacje o krajach UE. Zebrane i opracowane przez Was materiały napewno zainteresują niejedną osobę w naszej szkole. Myślę, że swoim zaangażowaniem w wykonanie prezentacji, gazetki czy albumu rozbudziliście wśród swoich koleżanek i kolegów chęć poszukiwania nowych ciekawostek i informacji o UE. 

Wróć do początku


Uwagi

Opracowane materiały mogą być zaprezentowane na forum szkoły w dniu obchodów Dnia UE. 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

W swojej pracy możesz skorzystać z następujących stron Internetowych:

http://www.google.pl

http://nielubian.w.interia.pl

http://unia.realnet.pl

http://gim2.klubeu.w.interia.pl

http://www.gim1trzebnica.neostrada.pl

http://wikitravel.org/pl

http://euportal.webpark.pl

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji.18.11.2006 r. Wykonano na podstawie szablonu