Dlaczego ludzie poszukują nowych źródeł energii?

 

WebQuest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

Autor: Anna Rasińska gr.D5 EFS

 

wstęp zadanie proces ewaluacja konkluzja


Wstęp

         Od chwili wynalezienia ognia ludzie ogrzewali i oświetlali swoje siedliska. Ciepło i światło uzyskiwali dzięki spalaniu różnego typu paliw. Współczesny człowiek używa przede wszystkim energii elektrycznej, ponieważ łatwo ją przesyłać i przetwarzać w inne rodzaje energii, np. w  ciepło czy światło. Źródłami energii elektrycznej są głównie ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Są to tzw. nieodnawialne źródła energii, ponieważ raz zużyte nie odtwarzają się na nowo. Ludzkość korzysta z nich od lat i zużywa ich coraz więcej. Szacuje się, że ropy naftowej i gazu ziemnego wystarczy na ok. 30 lat, a węgla na 200 lat. Rosnące zapotrzebowanie na paliwa energetyczne, stale zwiększające się ich wydobycie, przyczynia się do szybkiego wyczerpywania złóż i do coraz większej degradacji środowiska. Konieczne jest znalezienie innych – alternatywnych źródeł energii.


Zadanie

Wyobraźcie sobie, że należy do Was decyzja o polityce energetycznej państwa. Waszym zadaniem jest opracowanie takich założeń, aby zostały zaspokojone potrzeby energetyczne mieszkańców, przemysłu, transportu oraz aby zasobów energetycznych wystarczyło dla przyszłych pokoleń. W sposób przekonujący musicie przedstawić zagrożenia dla środowiska oraz rozwoju kraju w przypadku realizowania dotychczasowej polityki energetycznej. Musicie też udowodnić korzyści jakie przyniesie Wasz program oraz zapoznać słuchaczy z alternatywnymi źródłami energii.

Podzielcie się na kilka grup, które zajmą się poszczególnymi zagadnieniami.

Grupa poszukiwaczy

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w dostępnych zasobach sieciowych i literaturze oraz przedstawienie w formie tabel i wykresów danych o zużyciu i zasobach paliw kopalnych w formie papierowej. Przedstawienie pracy w formie elektronicznej (dokument MS Word, strony html) wpłynie na podwyższenie oceny.

Grupa ekologów

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w dostępnych zasobach sieciowych i literaturze oraz przedstawienie w formie tabel i wykresów danych o sposobach i stopniu degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych w formie tabel i wykresów danych o zużyciu i zasobach paliw kopalnych. Przedstawienie pracy w formie elektronicznej (dokument MS Word, strony html) wpłynie na podwyższenie oceny.

.

Grupa energetyków

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w dostępnych zasobach sieciowych i literaturze oraz przygotowanie argumentów do dyskusji na temat „Za i przeciw energetyce jądrowej”. Sformułowanie stanowiska „za „i „przeciw”. Dokonajcie zapisu tych argumentów.

Grupa naukowców

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w dostępnych zasobach sieciowych i literaturze oraz przedstawienie odnawialnych źródeł energii. Dokonajcie charakterystyki każdego ze źródeł. Informacje przygotujcie w formie papierowej. Przedstawienie pracy w formie elektronicznej (dokument MS Word, strony html) wpłynie na podwyższenie oceny.

 

Grupa ekonomistów

Waszym zadaniem będzie wyszukanie w dostępnych zasobach sieciowych i literaturze oraz przedstawienie w formie tabel i wykresów danych na temat korzyści wynikających z oszczędzania paliw kopalnych. Pracę przygotujcie w formie papierowej. Przedstawienie pracy w formie elektronicznej (dokument MS Word, strony html) wpłynie na podwyższenie oceny.

 


Proces

1.    Dobierzcie się w czteroosobowe zespoły.

2.    Waszym zadaniem będzie wyszukanie w zasobach Internetu wiadomości dotyczących opracowywanego tematu. Znalezione najwartościowsze informacje, opracowane i opisane przez Was, spróbujcie zebrać w jednym dokumencie. Dokument ten nie może być zbyt długi, musi być czytelny i zrozumiały dla wszystkich.

3.    Opracowanie danych w tabelach i zilustrowanie za pomocą wykresów utworzonych w arkuszu kalkulacyjnym wpłynie na podwyższenie Waszej oceny.

4.    Wskazane jest dodanie elementów graficznych podkreślających omawiane treści.

5.    Dołączenie CD z elektronicznie opracowanym materiałem (doc i html) wpłynie na podwyższenie oceny.

6.    Przygotowany dokument html powinien zawierać tytuł pracy, wykaz autorów, nazwę szkoły i klasy.

7.    Pamiętajcie o podaniu źródeł grafiki i innych materiałów wykorzystanych w pracy.

8.    Rozdzielcie pracę sprawiedliwie pomiędzy siebie uwzględniając jej zakres i czasochłonność oraz Wasze umiejętności.

9.    Ocena za wykonanie projektu zależy od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

10.                      Kontaktujcie się na bieżąco z nauczycielem informując o etapie Waszej pracy.

11.                      Termin oddania pracy upływa po dwóch tygodniach od przystąpienia do projektu.

POWODZENIA.

Źródła informacji:

Encyklopedie w Internecie:

http://wiem.onet.pl/
WIELKA INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA

http://encyklopedia.pwn.pl/

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN

http://pl.wikipedia.org/wiki/

WOLNA ENCYKLOPEDIA WIKIPEDIA

INNE:

http://www.zse.kalisz.pl/pdo/prawa.html

INTERNETOWY PODRĘCZNIK EDYTORA TEKSTU

http://www.kailastudio.com.pl/design/index.html
PORADNIK WEBDESIGNERA

 

 


Ewaluacja

Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z tym, na ile zrealizowała przydzielone zadanie oraz założone cele. W zależności od wkładu pracy zostanie wystawiona ocena każdej osobie w grupie. Zapoznajcie się z tabelą ewaluacyjną. Zwróćcie uwagę co będzie oceniane w Waszej pracy nad projektem.

 

wymagania

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

wykraczające

punkty

Gromadzenie danych,ich uporządkowanieoraz zawartość merytoryczna

Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość

Zebrano podstawowe dane i informacje, występują luki w zgromadzonej wiedzy

Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość

Zebrano informacje znacznie wykraczające poza założone cele. Ułożone w nowatorskiej konstrukcji

1-4

Przyrost wiedzy

Kilkoro uczniów z grupy wykazuje się małą wiedzą w zakresie prezentowanych treści

Większość uczniów z grupy potrafi odpowiedzieć na większość zadawanych pytań

Wszyscy uczniowie z grupy potrafią dokładnie odpowiedzieć na większość pytań

Wszyscy uczniowie z grupy potrafią dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania

1-4

Grafika/zdjęcia

Grafika nie współgra z tekstem lub pojawia się na chybił trafił

Grafika dobrze ilustruje tekst ale jest jej za mało

Grafika dobrze ilustruje tekst ale jest jej za dużo

Grafika dobrze ilustruje tekst

1-4

Ilość informacji

Jedno lub kilka  zagadnień nie jest uwzględnione

Wszystkie zagadnienia są uwzględnione, ale informacje nie są wyczerpujące

Wszystkie zagadnienia są uwzględnione, uczniowie podają wyczerpujące informacje

Wszystkie zagadnienia są opracowane w sposób wyczerpujący, niektóre informacje wykraczają poza założone cele

1-4

Jakość informacji

Podane informacje mają niewiele  wspólnego z przedstawianym tematem

Dobrze przedstawiona argumentacja, przedstawiona w formie pisemnej

Bardzo dobrze i pomysłowo przedstawiona każda z perspektyw, zaprezentowana w formie pisemnej

Podane informacje klarownie nawiązują do tematu. Zawierają kilka wspomagających zrozumienie przykładów. Zaprezentowane w formie pisemnej.

1-4

Kontrargumentacja

Zadanie wykonane wg wskazówek, ale za mało argumentów

Dobrze przedstawione kontrargumenty dla każdej z perspektyw ustnie i pisemnie

Bardzo dobrze zaprezentowane kontrargumenty dla każdej z perspektyw. Poglądy przedstawiane zarówno ustnie jak i pisemnie

Bardzo dobrze zaprezentowane kontrargumenty dla każdej z perspektyw. Poglądy przedstawiane w sposób doskonały zarówno ustnie jak i pisemnie

1-4

Prezentacja na forum klasy

Żaden z punktów nie był poparty faktami lub danymi statystycznymi

Każdy ze znaczących punktów poparty faktami, danymi statystycznymi, plakatem i/lub przykładami, ale znaczenie kilku było wątpliwe

Każdy ze znaczących punktów w sposób właściwy poparty był faktami, danymi statystycznymi, plakatem i/lub przykładami

Każdy ze znaczących punktów w sposób właściwy poparty był kilkoma istotnymi faktami, danymi statystycznymi, plakatem i/lub przykładami

1-4

.Udział w klasowym dialogu

Udział tylko jako bierny, świadomy słuchacz

Prezentowanie swoich poglądów w klasowej dyskusji i wysłuchiwanie poglądów innych uczniów

Dobra obrona własnych poglądów pozwalająca uwierzyć w wypowiadane kwestie

Nadzwyczaj dobra obrona poglądów nie nasuwająca  wątpliwości w wiarygodność prelegenta

1-4

Zrozumienie tematu

Zespół nie wykazał dostatecznego zrozumienia tematu

Wydaje się, że zespół zrozumiał zasadniczy sens tematu i zaprezentował go z łatwością

Zespół dogłębnie zrozumiał temat i zaprezentował swoje informacje z łatwością

Zespół dogłębnie zrozumiał temat i zaprezentował swoje informacje przekonująco

1-4

Żródła

 

Niektóre źródła nie są opisane

Niektóre źródła są niedokładnie opisane

Wszystkie źródła (informacje i grafika) dokładnie opisane

Wszystkie źródła (informacje i grafika) dokładnie i czytelnie opisane

1-4

Pisownia

Wiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów

Niewiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów

Prawie żadnych gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów

Brak gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów

1-4

Ilustracje/tabele

Wykresy, tabele i ilustracje nie są staranne lub nie przyczyniają się do zrozumienia tematu

Wykresy, tabele i ilustracje są staranne, czasem przyczyniają się do zrozumienia tematu

Wykresy, tabele i ilustracje są staranne i przyczyniają się do zrozumienia tematu

Wykresy, tabele i ilustracje są staranne i precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu

1-4

Szacunek dla innych grup

Oświadczenia, odpowiedzi i/lub język ciała były konsekwentne, ale pozbawione szacunku

Większość oświadczeń, odpowiedzi było wypowiadanych stosownym językiem, ale była jedna sarkastyczna uwaga

Oświadczenia, odpowiedzi  były pełne szacunku i wyrażane stosownym językiem, ale jeden lub dwa komunikaty wyrażone językiem ciała nie

Wszystkie oświadczenia, język ciała i odpowiedzi były pełne szacunku i wyrażane stosownym językiem

1-4

Wyciągnięte wnioski i analiza danych

Wyciągnięte wnioski są niekompletne, analiza zgromadzonych danych jest zbyt powierzchowna

Wyciągnięte wnioski są w większości właściwe, analiza zgromadzonych danych jest pogłębiona

Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych i dokonano ich głębokiej analizy

Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału.

1-4

Razem ilość punktów

56

 

Skala ocen:

Ocena

Ilość punktów

Celujący

56 – 55

Bardzo dobry

54 -52

Dobry

51 -41

Dostateczny

40 - 18

Dopuszczający

27 -17

Niedostateczny

16 - 0

 

 


Konkluzja

Wykonaliście zadania projektu. Wierzę, że dzięki jego realizacji będziecie bardziej świadomi jaki wpływ na środowisko ma włączenie przez Was zbędnej żarówki. Mam nadzieję, że w miarę swoich możliwości będziecie ograniczać zużycie paliw kopalnych oraz dostrzegać zagrożenia dla środowiska płynące ze strony rosnącego zapotrzebowania na energię.