Pesel - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.


Wprowadzenie

Chciałabym, aby każdy z Was, wykorzystując komputer i możliwości internetu, dowiedział się jak najwięcej o tym, co kryje w sobie numer pesel i jak sprawdza się, że pesel jest zapisany poprawnie.

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 

Wróć do pocz±tku


Proces

  1. Będziecie pracować w sześciu grupach. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
  2. Liderzy nadzorują proces zdobywania informacji:
  3. Mają to być informacje poparte przykładami
  4. Wszystkie informacje mają być zapisane w dokumencie programu Word. Oprócz tekstu mają się znaleźć tabele ze sposobami wypisywania numeru pesel w poszczególnych latach
  5. Należy również napisać multimedialną prezentację w Power Point na temat zebranych informacji o systemie pesel

W wykonaniu zadania pomocne będą nastepujące strony internetowe: