Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Zasoby

Ewaluacja

Podsumowanie

RELIGIE ŚWIATA - Jest ich wiele, poznajmy je.

WebQuest wersja dla szkół ponadpodstawowych
6 godzin lekcyjnych
opracowała Barbara Jończyk
bjonczyk@aster.pl
Warszawa- maj 2008

Wprowadzenie

Wiadomo, że na przestrzeni dziejów świata wiele czynników wpływało i nadal ma wpływ na zachowania ludzi i narodów. Skutki tych działań bywały i bywają zarówno pozytywne jak i negatywne. Czasem fakty te oceniamy po latach różnie i ocena ta rzutuje na nasze zachowania a nawet na losy ludzkości. Niewątpliwie takim czynnikiem były i są religie. Warto zatem je poznać. Najpierw sześć największych a inne następnym razem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do MENU

Zadanie

Utworzymy razem szkolną encyklopedię religii. Swoje zadania będziecie wykonywać w grupach
3-4 osobowych. Efektem końcowym waszej pracy będzie strona internetowa, zawierająca notatkę encyklopedyczną dotyczącą wybranej przez was religii.
W notatce musi znaleźć się informacja na temat:

 • nazwa i symbol religii
 • sposób pojmowania istoty boskiej
 • okres powstania
 • główne założenia (doktryna)
 • czy religia posiada panteon bogów lub świętych
 • gdzie występują większe skupiska wyznawców
 • budowle kultu (wymagania i ograniczenia)
 • świątynie symbole
 • najważniejsze miejsca kultu dla tej religii
Powrót do MENU

Proces

 • Utwórzcie listę największych religii świata współczesnego (burza mózgów, dyskusja klasowa).
 • Podzielcie się na grupy 4-osobowe.
 • Grupy wybierają dla siebie jedną z religii w celu opracowania notatki na jej temat.
 • Wybierzcie Kapitana zespołu.
 • Rozdzielcie między siebie pracę zgodnie z tym, co jest wymagane w notatce.
 • Wyszukajcie w Internecie informacje dotyczące wybranej religii.
 • Ustalcie, które z informacji decydujecie się zamieścić w szkolnej encyklopedii religii.
 • Przygotujcie plakaty, w tym zdjęcia lub pokaz komputerowy. Będą potrzebne w czasie krótkiej prezentacji ustnej. Macie w niej uzasadnić wybór którego dokonaliście przygotowując informację o wybranej przez was religii.
 • Zaprezentujcie na forum klasy - jakie materiały decydujecie się opublikować i dlaczego. Pamiętajcie wasza prezentacja będzie brana pod uwagę przy ocenie końcowej, więc ma na nią wpływ.
 • Opracujcie stronę graficzną encyklopedii (rysunki, grafiki, fotografie).
 • Wspólnie wykonajcie stronę internetową zawierającą efekt waszej pracy.
Powrót do MENU

Zasoby

http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia
http://archeowiesci.wordpress.com/2007/03/18/angkor-potega-zbudowana-na-ryzu/
http://mandalay.pl/
http://skarby-swiata.pl/
http://islam-katowice.dzs.pl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Western_Wall?uselang=pl http://www.budowle.pl/
http://www.rzym.pl/rzym_bazylika.php
http://przewodnik.onet.pl/1197,3797,1188007,artykul.html
symbole religijne
buddyzm
hinduizm
islam
kościoły wschodnie
prawosławie
protestantyzm
sikhizm

Powrót do MENU  

TABELA EWALUACYJNA
  Opracowanie
- poziom początkowy
1 pkt
Opracowanie
- poziom rozwinięty
2 pkt
Opracowanie
- poziom zaawansowany
3 pkt
Opracowanie
- poziom wzorowy
4pkt
Punkty
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, stopień wypełnienia wymaganych punktów Opis krótki lub niepełny, duża pobieżność w opracowanym materiale, brak uzasadnienia Poprawnie wykonany temat lecz brak szczegółów lub nie zrealizowano jednego z wymaganych punktów Znaczny zbiór informacji, lecz słabo uzasadniony wybór. Drobne braki szczegółów Przedstawione obszerne informacje, sformułowania poprawne i bogate logiczne uzasadnienie. Wszystkie wymagane punkty zrealizowane 1-4
Ogólne wrażenia estetyczne (styl, kultura i forma prezentacji ustnej oraz udziału w dyskusjach na forum klasy) Prezentacja słaba, mało ciekawa Brak własnej opinii, niedbalstwo oraz brak przygotowania, Prezentacja ciekawa ale "brak w niej serca" Brak zaangażowania w pracę wszystkich członków zespołu. Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl prezentacji, drobne niedociągnięcia ale widać zaangażowanie wszystkich uczniów z zespołu. Wzorowa prezentacja, oryginalne, interesujące przedstawienie informacji, pewność siebie wynikająca z przygotowania i znacznego zaangażowania całego zespołu 1-4
Poprawność i jakość wykonania strony www (przejrzystość intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych itp.) Strona nieestetyczna, uboga, źle sformatowana, 1, 2 elementy graficzne Strona dosyć przejrzysta ale zły, dobór kolorów, mała ilość elementów graficznych, słabe formatowanie. Strona ciekawa graficznie, trafny dobór kolorów, prosta nawigacja, przejrzyście uporządkowane działy Bardzo dobrze zaprojektowana strona, interesująca graficznie, czytelna, przejrzysta, posiadająca łatwą nawigacją 1-4
Współpraca i zespołowość grupy w czasie pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie i z grupami) Całkowity brak współpracy a nawet kłótnie Praca w zasadzie indywidualna, niewielka kolektywność podczas pracy Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie i dobra świadomość odpowiedzialności za wynik pracy Doskonała współpraca całej grupy przez cały czas wykonywania pracy. 1-4
 

SKALA OCEN

OCENA  ilość punktów
celujący  15  lub 16
bardzo dobry 13 lub 14
dobry od 10 do 12
dostateczny 8 lub 9
dopuszczający  6 lub 7
niedostateczny od 0 do 5

Powrót do MENU

Podsumowanie

Wykonując projekt, przypomnieliście sobie wiadomości o niektórych religiach a może niektóre dopiero poznaliście. Wiecie już czym się różnią j jaki mają wpływ np. na architekturę. Za rok rozbudujemy naszą szkolną encyklopedię. Mam nadzieję, że ta praca rozbudziła waszą ciekawość, zainicjowała myślenie o innych religiach w duchu tolerancji i akceptacji różnic i że wynikną z jej owoców tylko pozytywne rzeczy.

Powrót do MENU