Podróż do wnętrza człowieka - krew

WebQuest dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

Wykonany przez

Karolinę Szczepańską
karolina_szczepanska@o2.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Krew człowieka - co o niej wiesz? Jest czerwona, krąży po organizmie żyłami i tętnicami. A gdy się skaleczymy płynie z rany. Krew jest życiodajnym płynem, ponieważ spełnia wiele ważnych funkcji. Jakich? Dowiedzmy się jak ważna jest krew i dlaczego?

 

Wróć do początku


Zadanie

Wyobraź sobie, że jesteś nowo narodzoną, młodą krwinką np. erytrocytem. Musisz poznać swoje zadania, które masz spełnić w ludzkim organizmie. W tym celu razem ze swoimi współbraćmi musicie zebrać informacje na swój temat a następnie zrobić na ich podstawie prezentację szkoleniową dla następnych pokoleń krwinek.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Zostaniecie podzieleni na 4 grupy o następujących nazwach:
  • Erytrocyty - krwinki czerwone
  • Leukocyty - krwinki białe
  • Trombocyty - płytki krwi
  • Osocze - grupa specjalna
 2. Każda grupa wyznaczy swojego przewodnika, którego zadaniem będzie koordynacja prac wszystkich członków grupy oraz zebranie materiałów i utworzenie na ich podstawie prezentacji szkoleniowej dla młodych krwinek
 3. Podzielcie pracę sprawiedliwie między siebie.
 4. Wszystkie grupy mają za zadanie dowiedzieć się jak najwięcej o sobie.
 5. Grupy: Erytrocytów, Leukocytów i Trombocytów muszą zebrać informacje o swoim wyglądzie, wielkości, ilości, pełnionych funkacjach, przyczynach i skutkach niedoboru i nadmiaru badanych elementów krwi i chorobach z tym związanych.
 6. Grupa specjalna "Osocze" musi dowiedzieć się z czego się składa, a także jakie ma funkcje i znaczenie dla organizmu człowieka.
 7. Każda grupa będzie występowała przed pozostałymi ze swoją prezentacją. Jej jakość oceniona zostanie poprzez testy składające się z 5 pytań, które sami wymyślicie. Pytania mają dotyczyć waszego szkolenia. Po zakończonym teście udzielicie słuchaczom prawidłowych odpowiedzi i sprawdzicie ilu osobom udało się odpowiedzieć dobrze na wszystkie pytania. Im więcej osób dobrze napisze test, tym wasza prezentacja będzie oceniona wyżej.
 8. Przygotowując swoje wystapienia pamiętajcie o zasadch tworzenia dobrych prezentacji a także o ortografii i gramatyce.
 9.  

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wykonanie zadania

  Początkowe

  (1 pkt.)

  Rozwinięte

  (2 pkt.)

  Zaawansowane

  (3 pkt.)

  Wzorowe

  (4 pkt.)

  Punkty

   

  Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

   

  Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość
  Zebrano podstawowe dane i informacje, występują luki w zgromadzonej wiedzy
  Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość
  Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczające poza założone cele. Są nowatorsko skonstruowane
  1-4

   

  Źródła

   

  Niektóre źródła są niedokładnie opisane
  Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale wiele z nich nie jest w pożądanym formacie
  Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale kilka z nich nie jest w pożądanym formacie
  Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane w pożądanym formacie
  1-4

   

  Techniczna ocena prezentacji

   

  Prezentacja mało ciekawa, wykonana niechlujnie, nie spełnia zasad tworzenia prezentacji
  Prezentacja ciekawa lecz brak spełnienia pewnych zasad tworzenia prezentacji.
  Bardzo ciekawa prezentacja, spełnione prawie wszystkie (bez 1-2) zasady tworzenia prezentacji
  Wzorowa, oryginalna prezentacja, Zastosowane wszystkie zasady tworzenia prezentacji
  1-4

   

  Gramatyka Ortografia Interpunkcja

   

   

  Wiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów
  Niewiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów
  Prawie żadnych gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów
  Brak gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów
  1-4

   

  Wyciągnięte wnioski i analiza danych

   

   

  Wyciągnięte wnioski są niekompletne. Opracowany materiał pomija większość zagadnień lub niewystarczająco opisuje większość zagadnień
  Wyciągnięto wnioski są w większości właściwe. Opracowany materiał pomija lub niewystarczająco opisuje mniej niż połowę zagadnień
  Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych. Opracowany materiał dobrze opisuje wszystkie zagadnienia
  Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału. Zgromadzony materiał jest znacznie szerszy niż wymagany
  1-4

   

  Współpraca w grupie

   

   

  Całkowity brak współpracy
  Większość pracy indywidualnej
  Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
  Doskonała współpraca w całej grupie
  1-4

   

  Wartość edukacyjna przedstawionej prezentacji

   

  Mniej niż 59% słuchaczy odpowiedziało dobrze na 4 lub 5 pytań w teście
  60 do 69% słuchaczy odpowiedziało dobrze na 4 lub 5 pytań w teście
  70 do 79% słuchaczy odpowiedziało dobrze na 4 lub 5 pytań w teście
  Ponad 80% słuchaczy odpowiedziało dobrze na 4 lub 5 pytań w teście
  1-4

  PUNKTACJA:

  26-28 - celujący

  23-25 - bardzo dobry

  20-22 - dobry

  17-19 - dostateczny

  14-16 - dopuszczający

  0-13 - niedostateczny

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Praca nad prezentacjami szkoleniowymi uświadomiła wam, że ludzkie ciało kryje w sobie wiele tajemnic i niesamowitych rozwiązań. Dowiedzieliście się jak ważne funkcje w organizmie pełni krew, jakim jest wspaniałym "wynalazkiem" natury. Może mając świadomość tego, jak życiodajnym płynem jest krew, niektórzy z was w przyszłości zdecydują się zostać honorowym krwiodawcą. Musicie jednak pamiętać, że mogą nimi zostać tylko osoby całkowicie zdrowe - a więc dbajcie o siebie!

   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

Pracując nad prezentacjami możecie korzystać z:

 • podręczniknów do biologii przeznaczonych dla gimnazjum
 • książki "Biologia"; Ville, Martin, Salomon, Berg; wydawnictwo Multico (tzw. Biologia Villego)
 • Vademecum Maturzysty; Ewa Pyłka-Gutowska; wydawnictwo Oświata
 • stron internetowych
 • Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu