Temat WebQestu lub Strona domowa Marii Tadeusiak

Władysław Stanisław Reymont - patron naszej szkoły

WebQuest dla klasy szóstej

Wykonany przez

Marię Tadeusiak
mariatadeusiak@op.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Jesteście uczniami Szkoły Podstawowej, której niedawno nadano imię Władysława Stanisława Reymonta. Patron Waszej szkoły jest znany nie tylko w Polsce ale i na świecie jako autor wielu ciekawych utworów oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał za powieść "Chłopi".

W celu lepszego poznania sylwetki Własysława Stanisława Reymonta przygotujecie wspólnie folder o tym pisarzu.

 

Wróć do początku


Zadanie

Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint dotyczacej życia i twórczości literackiej Władysława Stanisława Reymonta. Zadanie nie jest łatwe. Praca Wasza musi być ciekawa, aby zachęciła uczniów do lepszego poznania patrona szkoły, w której się uczą.

 

Wróć do początku


Proces

  1. Podzielcie się na dwie grupy.
  2. Grupa wybiera sposród siebie lidera, który będzie koordynował działania zespołu oraz konsultował się z nauczycielem.
  3. Pierwsza grupa wyszukuje informacji na temat życia Władysława Stanisława Reymonta tj: jego rodziny, lat młodości, kariery i miejsc, w których przebywał.
  4. Druga grupa wyszukuje informacji na temat twórczości literackiej Władysława Stanisława Reymonta tj: utworów które napisał, miejsca ich powstania oraz roku wydania, kiedy otrzymał nagrodę Nobla oraz co przyniosło mu popularność w Polsce i za granicą.
  5. Każda z grup rezultat swej pracy przedstawia w formie prezentacji multimedialnej.
  6. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują sie poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.
  7. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o formę graficzną, ale także o poprawność ortograficzną i stylistyczną.

Termin wykonania:3 tygodnie.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Każda z grup zostanie oceniona. Wasz sukces będzie zależał od wkładu całej grupy i efektów pracy. Kryteria, według których zostaną ocenione obydwie grupy, podane są w poniższej tabeli:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Poziom merytoryczny opracowania.

 

Kilka mało interesujacych informacji. Błędy merytoryczne.
Temat zrealizowany bardzo pobieżnie z widocznymi błędami merytorycznymi.
Temat niezrealizowany w pełni bez błędów merytorycznych.
Wyczerpujące przedstawienie tematu, brak błędów merytorycznych.
0-4

 

Wizualne wrażenie pracy

 

 

Układ treści mało czytelny. Zbyt dużo tekstu. Źle dobrane kolory slajdów. Brak zdjęć.
Układ treści dość czytelny. Niewiele zdjęć lub zdjęcia złej jakości. Źle dobrane kolory slajdów.
Treści poprawnie rozmieszczone. Kolorystyka na slajdach dobrze dobrana. Zdjęcia dobrej jakości.
Dobrze rozmieszczone zdjęcia i tekst na slajdzie. Zdjęcia ciekawe, dobrej jakości. Przejrzystość slajdów. Właściwie dobrana kolorystyka slajdów. Zastosowanie animacji niestandardowej.
0-4

 

Współpraca w grupie

 

 

Brak współpracy w grupie. Nieporozumienia między członkami grupy.
Słaba praca grupowa, przewaga przygotowań indywidualnych.
Dobra współpraca, nierównomierne rozłożenie zadań między członkami grupy.
Bardzo dobra współpraca, równomierne rozłożenie zadań między członkami grupy.
0-4

12 pkt - ocena celująca


10 - 11 pkt - ocena bardzo dobra


8 - 9 pkt - ocena dobra


6 - 7 pkt - ocena dostateczna


4 - 5 pkt - ocena dopuszczająca


0 - 3 pkt - ocena niedostateczna


 

Wróć do początku


Konkluzja

Wykonaliście zadanie określone w projekcie. Mam nadzieję, że dzięki niemu poszerzyliście informacje o patronie szkoły. Zebrane i opracowane przez Was materiały na pewno zainteresują niejedną osobę w naszej szkole.

 

Wróć do początku


Uwagi

Opracowane materiały mogą być zaprezentowane na forum szkoły w dniu obchodów święta patrona. Mogą być też zaprezentowane na zebraniu rodziców, posiedzeniu Rady Pedagogicznej czy apelu poświęconemu Władysławowi Reymontowi.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Aby ułatwić zadanie odwiedzajcie następujace strony:

www.google.pl
www.wikipedia.org
www.szukacz.pl
http://sciaga.nauka.pl
http;//encyklopedia.pwn.pl

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu