Wybrane połączenia mechaniczne

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów II klasy Gimnazjum

Autorem WebQuestu jest

Mariusz Wójcik
efs_511@edu.oeiizk.waw.pl

Wprowadzenie

Głównym zadaniem połączenia stałego jest całkowite lub częściowe zabezpieczenie części łączonych przed wzajemnymi przemieszczeniami i przeniesienie obciążenia z jednej części na drugą. Na ogół jest też wymagana odpowiednia szczelność otrzymanego połączenia. Połączenie uważa się za rozłączne, jeżeli części dają się rozłączyć bez uszkodzenia części łączonych i łączników. Pozostałe połącznia to połączenia nierozłączne.najczęściej wykorzystywanymi połączeniami w życiu codziennym są: spawanie, klejenie, lutowanie, zgrzewanie,


ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | KONKLUZJA | ŹRÓDŁA, ZASOBY


ZADANIE

Waszym zadaniem będzie wyszukanie informacji na temat:
 1. Sposobu wykonania jednego (przydzielonego) połączenia.
 2. Przykłady zastosowań danego połączenia w różnych dziedzinach techniki.
Wyszukane informacje należy opracować w formie prezentacji multimedialnej lub strony WWW.

POWRÓT DO MENU


PROCES

 1. Podzielcie się na cztery grupy.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
 3. Pozostali zajmuja się wyszukiwaniem informacji i tworzeniem opracowania.
 4. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.
 5. Opracowanie w formie prezentacji multimedialnej lub strony WWW prześlijcie na wskazany wyżej adres do 15 czerwaca 2008r.

Zadania dla grup:

Grupa I. SPAWANIE
Grupa II. KLEJENIE
Grupa III. LUTOWANIE
Grupa IV. ZGRZEWANIE

POWRÓT DO MENU


EWALUACJA


Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Wykraczające

Punkty

 

Poziom merytoryczny opracowania.

 

Podane informacje mają niewiele wspólnego z tematem.
Temat zrealizowany w pełni bez błędów merytorycznych.
Zebrane informacje znacznie wykraczają poza założone cele.
0-9

 

Jakość przygotowanej prezentacji lub strony internetowej.

 

 

W wykonaniej prezentacji lub stronie WWW występują nieścisłości.
Prezentacja, strona www jest ciekawa graficznie, właściwy dobór kolorów, bez błędów.
Wszystkie ilustracje, teksty są ciekawie, starannie poukładane, przyczyniają się do zrozumienia tematu.
0-9

 

Współpraca w grupie.

 

 

Brak współpracy w grupie.Pracują tylko nieliczni
Dobra organizacja pracy w grupie, występuje współdziałanie.
Doskonała współpraca całej grupy.
0-5

W zależno¶ci od ilo¶ci uzyskanych punktów, uczniowie w grupie uzyskuj± następuj±ce oceny:
 1. Celuj±ca (6) dla liczby punktów 22 - 23.
 2. Bardzo dobra (5) dla liczby punktów 20 - 21.
 3. Dobra (4) dla liczby punktów 16 - 19.
 4. Dostateczna (3) dla liczby punktów 11 - 15.
 5. Dopuszczaj±ca (2) dla liczby punktów 7 - 10.
 6. Niedostateczna (1) poniżej 7 punktów.

POWRÓT DO MENU


KONKLUZJA

Celem waszych zadań było przebliżenie Wam sposobów połączeń mechanicznych występujących w życiu codziennym. Mieliście możliwość bliższego poznania zastosowań połączeń w różnych gałęziach techniki. Wykonując przezentację utrwaliliście sobie umiejętności nie tylko wykonywanie prezentacji czy budowy stron WWW, ale też sposobu wyszukiwania informacji z różnych źródeł czy prawidłowego redagowania tekstu.

POWRÓT DO MENU


ŹRÓDŁA I ZASOBY

http://www.mechanik.pl
http://pl.wikipedia.org
Technika - podręcznik, gimnazjum. O mechanice i postępie technicznym Autorzy: K. Okraszewski, B. Rakowiecka • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Technika - poradnik metodyczny, gimnazjum. O mechanice i postępie technicznym Autorzy: K. Okraszewski, B. Rakowiecka • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


POWRÓT DO MENU