MOZAIKA SPOŁECZNA
Piotr Nowak

Web Quest


Wprowadzenie

Nie na na świecie państwa, w którym żyłby włącznie jeden naród. Społeczeństwa niektórych krajów tworzą wiele grup narodowościowych. Czasami różnią się one obyczajami, kulturą, językiem i religią. Pomimo różnic istnieją na świecie kraje wielonarodowościowe. Zróżnicowanie etniczne wzbogaca kulturowo dany region, ale może być również przyczyną konfliktów.

MENU

DLACZEGO RÓŻNIMY SIĘ WYGLĄDEM?
RELIGIE ŚWIATA
ZRÓŻNICOWANIE NARODOWOŚCIOWE I JĘZYKOWE
KONFLIKTY NARODOWOŚCIOWE BYŁEJ JUGOSŁAWII

Proces


Każdy zostaje przydzielony do jednej z czterech grup. Zadaniami poszczególnych grup będzie: Opracowanie karty pracy oznaczoną TEMAT 1,2,3,4 którą otrzyma od prowadzącego

TEMAT1

Na podstawie różnych źródeł informacji wykonaj poniższe polecenia.
1. Napisz jakimi cechami fizycznymi różnią się mieszkańcy naszego globu.
2. Wymień przyczyny zróżnicowania cech wyglądu ludności na świecie.

POWRÓT DO MENU

TEMAT2

Na podstawie różnych źródeł informacji wykonaj poniższe polecenia.
1. Wymień główne religie świata.
2. Uszereguj religie malejąco pod względem liczby wyznawców.
3. Wymień obszary zamieszkiwane przez wyznawców głównych religii świata.

POWRÓT DO MENU

TEMAT3

Na podstawie różnych źródeł informacji wykonaj poniższe polecenia.
1. Wyjaśnij pojęcia naród, mniejszość narodowa.
2. Wymień główne rodziny językowe Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki.
3. Określ, do jakiej rodziny językowej zaliczany jest język polski.
4. Wymień języki o największej liczbie użytkowników na świecie.

POWRÓT DO MENU

TEMAT4

Na podstawie różnych źródeł informacji wykonaj poniższe polecenia.
1. Przedstaw przyczyny konfliktów w byłej Jugosławii w latach 90.XX w.
2. Wymień skutki konfliktów w byłej Jugosławii w latach 90.XX w.
3. Określ znaczenie tolerancji w życiu człowieka.

POWRÓT DO MENU

TABELA EWALUACYJNA
Opracowanie Początkowe Rozwinięte Zaawansowane Wzorcowe
Opracowanie tematu i dobór materiałów.Wartość merytoryczna. Temat opracowany pobieżnie, same ogólne fakty. Błędy ortograficzne. Temat opracowany szczegółowo, poprawnie. Temat opracowany szczegółowo, zawierający ciekawostki, brak błędów. Zaawansowane opracowanie tematu, ciekawy styl pisania, tekst poprawny gramatycznie.
Poprawność i jakość strony HTML. Strona mało estetyczna i źle sformatowana. Tekst sformatowany z pewnymi błędami; tekst czytelny odpowiedni dobrane kolory. Tekst sformatowany, dobrze dobrane kolory, ciekawe rozmieszczenie materiałów na stronie. Tekst dobrze sformatowany, strona wykonana estetycznie, przejrzysta z elementami graficznymi. Ciekawe rozmieszczenie materiałów na stronie.

KONKLUZJA


Internet to kopalnia wiedzy, korzystanie z jej zasobów ma wiele zalet. Wykonując projekt dowiedzieliście sie dlaczego różnimy się wyglądem, poznaliście główne grupy językowe, oraz religie świata, które mogą doprowadzić do konfliktów narodowościowych i etnicznych na przykładzie byłej Jugosławii

ZAJRZYJ DO INTERNETU:


http://marduk70.w.interia.pl
http://www.cyber.com.pl/archiwum/11/20.shtml
http://www.elite.net/~runner/jenifers
http://www.cro.pl
http://www.wakacje.chorwacja.prv.pl
http://przewodnik.onet.pl