Wstęp

      Niewiele krajów może poszczycić się taką różnorodnością krajobrazów, jakie występują w Polsce. Od gór o charakterze alpejskim, poprzez wyżyny, pasmo nizin, rozległe obszary bagienne z kompleksem torfowisk, jeziora, po piękne wybrzeże z wędrującymi wydmami. Na wielu obszarach występuje krajobraz zbliżony do naturalnego.
      Parki narodowe są najwyższą formą ochrony na ściśle określonym obszarze, nie mniejszym niż 1000 ha. Ochronie podlega w nim cała przyroda ożywiona i nieożywiona, a więc wszystkie występujące tam gatunki flory i fauny, wszystkie ekosystemy, ich wzajemne oddziaływanie oraz woda, gleba, krajobraz a także wartości historyczne i kulturowe.
      W Polsce obecnie istnieją 23 Parki Narodowe, obejmujące obszar ponad 3 tysiące km2, co stanowi około 1% powierzchni kraju.
      Ich rozmieszczenie przedstawia mapa.