Rzeźbiarze powierzchni Ziemi

WebQuest dla gimnazjum (klasa I),

Temat: Działalność czynników zewnętrznych

Wykonany przez

Barbarę Ratajczak – nauczyciela geografii i przyrody

b.ratajczak@zs-lazy.edu.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby

 

Powierzchnia Ziemi podlega ciągłym zmianom. Jedne z nich są widoczne od razu, zachodzą gwałtownie, inne mają przebieg powolny, trwający setki i tysiące lat. Te pierwsze zachodzą dzięki energii, która drzemie w wnętrzu Ziemi i powodują je czynniki wewnętrzne (są to trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów); drugie – dzięki energii słonecznej, a czynniki je powodujące nazwano zewnętrznymi (np. wietrzenie, działalność morza i inne). O tych drugich będziesz mógł się dowiedzieć więcej dzięki pracy, którą wykonasz działając w grupie składającej się z 4 badaczy. Ty i twoi koledzy wyruszycie     w wirtualną podróż w poszukiwaniu zmian, jakie zachodzą na powierzchni Ziemi, zmian, które powodują procesy zewnętrzne tj. wietrzenie, erozja, ruchy masowe, akumulacja. Działalność jednych powoduje niszczenie powierzchni ziemi, inne ją budują. Wy, dzięki poszukiwaniom, wskażecie przykłady tej działalności dla każdego z procesów, czyli opiszecie ich skutki.

 

Wróć do początku


 

Wasze zadanie będzie polegało na zgromadzeniu jak największej ilości informacji i przygotowaniu ich w formie pliku na komputerze a później wspólnym opracowaniu i przedstawieniu ich w formie prezentacji multimedialnej składającej się z tekstu, haseł związanych z danym procesem (zgromadzonych w podręcznym słowniczku) oraz zdjęć/rycin/ rysunków/ schematów/ itp. przedstawiających działalność procesów i ich skutki.

Każdy badacz będzie opracowywał inny czynnik zewnętrzny, korzystając z danych zawartych na stronach internetowych (rozdział: Źródła, zasoby).

 Udanej zabawy!

 

Wróć do początku


 

Podzielcie się na zespoły 4-osobowe, z pośród siebie wybierzcie badaczy poszczególnych procesów wg  Waszych zainteresowań.

 A to zadania dla Was:

1.    Badacz procesu wietrzenie:

- Wyjaśnia pojęcie „wietrzenie” z podziałem na procesy fizyczne (mechaniczne), chemiczne (kras) i z udziałem organizmów żywych

- Charakteryzuje skutki procesu (form, które powstają, np.: zwietrzeliny i pokrywy zwietrzelinowe, rozpuszczanie skał)

- Odszukuje przykłady rysunków/ ilustracji/ rycin, które obrazowo zilustrują powstające formy oraz skutki działania procesu na stornach on-line

2.    Badacz procesu erozja:

- Wyjaśnia pojęcie „erozja”

- Charakteryzuje skutki procesu (formy, które powstają, np.: doliny rzeczne  i lodowcowe, klify, progi i grzyby skalne na pustyniach)

- Odszukuje przykłady rysunków/ ilustracji/ rycin, które obrazowo zilustrują powstające formy oraz skutki działania procesu na stornach on-line

3.    Badacz procesu ruchy masowe:

-        Wyjaśnia pojęcie „ruchy masowe”

-        Charakteryzuje skutki procesu (tj. łagodzenie nierówności terenu, powstawanie zagłębień w powierzchni ziemi – nisz osuwiskowych)

-        Odszukuje przykłady rysunków/ ilustracji/ rycin, które obrazowo zilustrują powstające formy oraz skutki działania procesu na stornach on-line

4.    Badacz procesu akumulacja:

-        Wyjaśnia pojęcie „akumulacja”

-        Charakteryzuje skutki procesu (formy, które powstają, np.: wzniesienia terenu: wzgórza morenowe; wydmy, równiny akumulacyjne, delty, plaże)

-        Odszukuje przykłady rysunków/ ilustracji/ rycin, które obrazowo zilustrują powstające formy oraz skutki działania procesu na stornach on-line

 

Wróć do początku


 

 


Ocena pracy w grupie, max 5 punktów za każdą kategorię

Poziom wykonanej pracy oraz dostosowanie do kryteriów

Podstawowy

Ponadpodstawowy

Rozszerzony

Punktacja

Zgodność pracy z tematem (jakość zdobytych informacji)

Zdobyte informacje nie są kompletne i wyczerpujące, wykorzystano tylko jedno źródło informacji

Zdobyto wiele informacji, które są poprawne pod względem merytorycznym, wykorzystano kilka źródeł informacji

Informacje są kompletne, zebrane z maksymalnej ilości podanych źródeł, są one poprawne merytorycznie

0-5

Forma graficzna, staranność          i estetyka wykonania, pomysłowość w realizacji zadań

Praca wykonana nieestetycznie, brak grafiki, nie urozmaicona czcionka,

Praca wykonana estetycznie, zastosowano ciekawą szatę graficzną

Informacje przedstawiono w pomysłowy, staranny i estetyczny sposób z zastosowaniem tekstu, grafiki i animacji

0-5

Sposób prezentacji (zrozumiały dla innych, jasne

 i logiczne wyjaśnienia)

Informacje nie są zaprezentowane w sposób zrozumiały, oparte tylko o tekst nie poparty odpowiednimi rysunkami, brak wyjaśnień trudnych pojęć,

Przejrzysty (uporządkowany) i zrozumiały sposób podania informacji

Przejrzysty (uporządkowany) i zrozumiały sposób podania informacji wzbogacony o ciekawe komentarze własne uczniów i przykłady

0-5

Zaangażowanie

 i wkład w pracę poszczególnych członków grupy

Brak współpracy – np.: jeden uczeń pracuje, pozostali się przyglądają; wykonują przydzieloną im pracę bez zaangażowania i tylko tyle, ile muszą

Uczniowie pracują wspólnie – dobra organizacja pracy (przydział zadań) oraz współpracy (pomocy, doradztwa)

Jest uczeń koordynator, który pilnuje, by przydzielone zadania były realizowane; uczniowie bardzo dobrze ze sobą współpracują

0-5

Zakres punktów na poszczególne oceny:


19-20pkt – celujący

16-18pkt – bardzo dobry

14-15pkt – dobry

11-13pkt – dostateczny

7-10pkt – dopuszczający

poniżej 7pkt - niedostateczny

 

Wróć do początku


 

Macie za sobą fascynującą podróż do świata przyrody. Poznaliście zjawiska i procesy, które kształtują skorupę ziemską tj. wietrzenie, erozja, ruchy masowe, akumulacja (składają się na nie: działalność rzek, procesy krasowe, działalność lodowców górskich     i lądolodów, działalność wiatru i działalność morza). Zachodzą one niezmiennie od momentu utworzenia się Ziemi i niezależnie od człowieka zmieniają wygląd skalnej sfery Ziemi – litosfery. Pchnięci ciekawością poznawania, mam nadzieję, nie poprzestaniecie na tym...

 

Wróć do początku


 

Strony internetowe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_geologiczny

http://www.sciaga.pl/tekst/33219-34-geologia_ogolna_pojecia_itp

http://www.edukator.pl

http://geomorfologia.w.interia.pl/wietrzenie.html

http://www.geografia.com.pl/

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/

http://www.geozone.kero.pl/

 

Wróć do początku


Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu