Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Ewaluacja

Punktacja i oceny:

16 pkt - celujący
14-15 pkt - bardzo dobry

13-12 pkt - dobry
11-8pkt - dostateczny
7-4 pkt - dopuszczający
3-0 pkt - niedostateczny

Wymagania Podstawowe
1 pkt
Rozszerzające
2 pkty
Dopełniające
3 pkty
Wykraczające
4 pkty
Zawartość merytoryczna, gromadzenie danych i ich uporządkowanie. Mało informacji, nieuporządkowane. Informacje niekompletne, nieuporządkowane. Informacje kompletne, nieuporządkowane. Informacje kompletne i uporządkowane.
Opracowanie danych w tabeli i dobór fotografii. Błędne dane, tabela niesformatowana, brak zdjęć. Dane niekompletne, ale bez błędów. Tabela słabo sformatowana, brak zdjęć. Dane kompletne, bezbłędne. Tabela poprawnie sformatowana. Kilka fotografii. Dane kompletne, bezbłędne. Tabela przejrzyście sformatowana. Zdjęcia do każdego jeziora.
Sposób wykonania pracy. Praca nieestetyczna, uboga w szczegóły, brak elementów graficznych. Praca staranna, ale uboga strona graficzna. Praca estetycznie wykonana, starannie wykonana szata graficzna. Projekt wykonany wzorowo, estetycznie, wiele elementów graficznych.
Umiejętność pracy w zespole. Praca indywidualna. Brak organizacji, niewielki wkład pracy zespołu. Dobra organizacja i współpraca. Doskonała organizacja i współpraca w zespole.