RAPORT EKOLOGICZNY


WebQuest przeznaczony dla uczniów gimnazjum.


W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat człowiek doprowadził do sytuacji, w której skażenie środwiska jest tak duże, że stało się niebezpieczne dla niego samego. Codziennie ludzie wdychają, piją, wąchają i widzą substancje, które nieodwracalnie prowadzą do degradacji środowiska. Bardzo poważnie szkodzą one zdrowiu i często powodują złe samopoczucie. A jak jest w Waszej okolicy? Czy żyjecie w środowisku przyjaznym człowiekowi, czy może jesteście narażeni na negatywny wpływ skażeń? Zbadajcie to!

Mapa WebQuest

Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Zasoby

Zadanie

Efektem Waszej pracy będzie zebranie danych o stanie wody, powietrza i gleby w okolicy, w której żyjecie, odpowiednim udokumentowaniu ich i przedstawieniu w formie prezentacji multimedialnych. Wykorzystywać będziecie własne obserwacje, informacje uzyskane od odpowiednich władz lokalnych i od mieszkańców. Przydatna w waszej pracy będzie mapka - plan terenu, gdzie będziecie prowadzić obserwacje. Raport będzie więc nie tylko ćwiczeniem szkolnym, ale może stać się cennym źródłem informacji.

Powrót do mapy

Proces

W czasie pracy będziecie podzieleni na trzy grupy badaczy. Oto zadania dla poszczególnych grup:

GRUPA BADACZY NR 1Zajmiecie się badaniem ilości i jakości wód występujących w Waszej okolicy. Musicie zebrać dane o sztucznych i naturanych ciekach i zbiornikach wodnych. Zaznaczenie ich na mapie pozwoli Wam zorientować się w gęstości sieci wodnej Waszej okolicy. Na jakość wód mają wpływ przede wszystkim ścieki komunalne i przemysłowe. Powinniście zaznaczyć na Waszych mapkach wszystkie miejsca spływu ścieków. Należy także zarejestrować zakłady przemysłowe, z których spływają trujące ścieki. Warto też sprawdzić, jak daleko od źródeł spływu ścieków woda staje się czysta. Możecie się o tym przekonać pobierając niewielkie ilości wody i porównując je na przykład z próbką wody wodociągowej. Jeśli w Waszej okolicy znajduje się oczyszczalnia ścieków, powinniście ją zwiedzić, zwracając uwagę na stan wody wpływającej do urządzeń czyszczących i produkt po zakończeniu procesu.

GRUPA BADACZY NR 2Waszym zadaniem będzie zarejestrowanie zakładów przemysłowych zanieczyszczających powietrze. Na mapce należy zaznaczyć je odpowiednią sygnaturą. Należy sprawdzić w jakim stopniu skażają one powietrze (rodzaj emisji i ich toksyczność). Warto też dowiedzieć się, czy w zakładzie znajdują się filtry. Jeśli tak, powinniście zaznajomić się z zasadą ich działania. Powinniście także poprzez prowadzone obserwacje odnaleźć źródła hałasu i zaznaczyć ich rozmieszczenie.

GRUPA BADACZY NR 3Waszym zadaniem będzie analiza zagrożenia gleby w waszej okolicy. Obserwacje powinniście prowadzić w czterech kierunkach:
- zmniejszenie się areału wartościowej gleby.
- zmniejszenie się jej żyzności.
- zaburzeń w stopniu jej nawadniania
- zanieczyszczeń.
W Waszym raporcie będziecie musieli zaznaczyć wielkość powierzchni utraconej gleby, jej klasę oraz przyczynę tej straty. Informacje o zmniejszeniu żyzności gleby będziecie mogli uzyskać w czasie wywiadu z mieszkańcami. Być może udzielą oni również informacji o przyczynach tego zjawiska i wskażą miejsca, w których ono zachodzi. W podobny sposób możecie zebrać wiadomości o miejscach z zaburzoną gospodarką wodną, które należy opisać i zaznaczyć na mapce. Musicie też zebrać informacje o zanieczyszczeniu gleby, umieścić je w raporcie i zaznaczyć miejsca tych skażeń na mapce.

Powrót do mapy

Ewaluacja

Początkowe
1 punkt
Rozwinięte
2 punkty
Zaawansowane
3 punkty
Wzorowe
4 punkty
Poziom
merytoryczny
opracowania
kilka
małointeresujących
informacji
Temat
zrealizowany
pobieżnie
lub
z rażącymi
błędami
merytorycznymi
Temat
zrealizowany
nie w pełni
brak błędów
Temat
zrealizowany
w pełni
brak błędów
Wykonanie
prezentacji
multimedialnej
Nieukończona
prezentacja
Prezentacja
wykonana
niestarannie
zawierająca
błędy
Prezentacja
ciekawa graficznie
bez błędów
Prezentacja
bardzo
atrakcyjnie
zaprojektowana
bez błędów
Współpraca
w grupie
Brak współpracy
Słaba współpraca
niezbyt dobra
organizacja
pracy
Dobra organizacja
pracy w grupie
aktywne
współdziałanie
Wzorowa współpraca
w grupie


Skala ocen:
12 punktów - celujący
10-11 punktów - bardzo dobry
8-9 punktów - dobry
6-7 punktów - dostateczny
4-5 punktów - dopuszczający
0-3 punkty - niedostateczny


Powrót do mapy

Konkluzja

Zebraliście informacje na temat ewentualnych skażeń środowiska Waszej okolicy. Wiecie, co szkodzi przyrodzie, a więc i Wam. Przekonaliście się, że nieroztropna działalność człowieka prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że teraz bardziej niż kiedykolwiek, zdajecie sobie sprawę, jak ważne są wszelkie działania związane z ochroną przyrody. Dobrze byłoby żebyście swoim raportem zainteresowali lokalne władze. Warto też pomyśleć, o powtórzeniu obserwacji, co pozwoliłoby stwierdzić, czy zmiany śwodowiska w Waszej okolicy są korzystne, czy może niestety nie. Pamiętajcie! Za stan otaczającej nas przyrody jesteśmy odpowiedzialni wszyscy i wszyscy musimy o nią dbać.

Powrót do mapy

Zasoby

Przygotowując Wasz raport możecie skorzystać z informacji zawartych na następujących stronach internetowych:
- http://clean-world.ovh.org/index.html
- http://www.sciaga.pl/tekst/28193-29-wplyw_dzialalnosci_gospodarczej_czlowieka_na_degradacje_srodowiska_naturalnego
- http://www.gios.gov.pl/dokumenty/rap_wskaz2004_pl.pdf
- http://www.ekologia.obszerny.info/srodowisko-naturalne/
- http://www.ekologia.obszerny.info/category/zagrozenia/
- http://ec.europa.eu/environment/youth/index_pl.html
- http://ec.europa.eu/environment/youth/air/air_pl.html


Powrót do mapy


WebQuest opracowała Iwona Lewczuk