ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WebQuest

Dla uczniów gimnazjum w klasach I-III

autor:

Marzanna Ignaczewska

wiatrak

Menu

WSTĘP | ZADANIA | WIATR | SŁOŃCE | WODA | EWALUACJA | KONKLUZJA|

WSTĘP

Od rewolucji przemysłowej w Europie głównym źródłem energii dla przemysłu i energetyki był węgiel kamienny. Działania człowieka w wyniku rozwoju cywilizacji wpływają na środowisko naturalne: zatruwane jest powietrze, woda, grunty oraz wszelkie inne organizmy żywe z człowiekiem włącznie. Duży udział w zanieczyszczaniu środowiska ma węgiel. Sam proces jego wydobycia jest już obciążeniem dla środowiska naturalnego. Proces spalania węgla ma szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Nie potrzebna jest wiedza z ekologii i z chemii, żeby można stwierdzić, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są procesy spalania. W ich wyniku do atmosfery dostaje się wiele szkodliwych substancji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np.: wiatru, wody, słońca zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektywną metodą ograniczenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Zastosowanie tych źródeł do wytwarzania energii przynosi znaczny efekt ekologiczny w skali globalnej.

krajobraz
POWRÓT DO MENU


ZADANIE

 • Podzielcie się na czteroosobowe zespoły
 • Każdy zespół wybiera jedną z form pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, woda, słońce)
 • Po dokonaniu wyboru grupy przejdźcie do rozdziału pod wybraną nazwą i przeczytajcie szczególowe wskazówki dla danej grupy
 • Każda z grup ma za zadanie wykonanie prezentacji w programie Microsoft Office PowerPoint zgodnie z wybranym tematem
 • Czas trwania przygotowanej prezentacji 15-20 minut
 • Prezentacja może zawierać: tekst, film, muzykę, zdjęcia, rysunek.
pióroPOWRÓT DO MENU

WIATR

Wybraliście grupę, w której zbierzecie informacje dotyczące energii wiatru. Każdy z was będzie miał do wykonania zadanie. Podzielcie miedzy sobą poniżej przdstawione role i związane z nimi poszczególne zagadnienia. Każdy z was zgodnie ze swoim przydzielonym zadaniem ma do wykonania prezentację w Programie PowerPoint. Wszystkie prezentacje należy później połączyć tak, aby stworzyły całość.

silny wiatr

 • HISTORYK
  Historyk opowie krótką historię dotyczącą powstania i początków przetwarzania energii wiatru.
 • TECHNOLOG
  Technolog odnajdzie i przdstawi treści na temat "W jaki sposób uzyskuje sie energię z wiatru?"
 • BADACZ
  Badacz zbada i objaśni jakie istnieją zalety i wady wybranej przez grupę metody pozyskiwania energii
 • PRAKTYK
  Praktyk przedstawi w jaki sposób uzyskana energia wiatru jest wykorzystywana w życiu codziennym.

PAMIĘTAJ !
Poszczególne prezentacje połączone ze sobą w całość nie mogą przekroczyć 20 minut.

Oto pomocne linki do tematu:
historia wiatru
wiatraki elektrownie wiatrowe
energia odnawialna
źródła energii w środowisku naturalnym
naturalne źródła energii
energia wiatruPOWRÓT DO MENU

SŁOŃCE

Wybraliście grupę, w której zbierzecie informacje dotyczące energii słonecznej. Każdy z was będzie miał do wykonania zadanie. Podzielcie miedzy sobą poniżej przdstawione role i związane z nimi poszczególne zagadnienia. Każdy z was zgodnie ze swoim przydzielonym zadaniem ma do wykonania prezentację w Programie PowerPoint. Wszystkie prezentacje należy później połączyć tak, aby stworzyły całość.

słońce

 • HISTORYK
  Historyk opowie krótką historię dotyczącą powstania i początków przetwarzania energii słonecznej.
 • TECHNOLOG
  Technolog odnajdzie i przdstawi treści na temat "W jaki sposób uzyskuje sie energię słoneczną?"
 • BADACZ
  Badacz zbada i objaśni jakie istnieją zalety i wady wybranej przez grupę metody pozyskiwania energii
 • PRAKTYK
  Praktyk przedstawi w jaki sposób uzyskana energia słoneczna jest wykorzystywana w życiu codziennym.

PAMIĘTAJCIE !
Poszczególne prezentacje połączone ze sobą w całość nie mogą przekroczyć 20 minut.

<

Oto pomocne linki do tematu:
enrgia słoneczna
odnawialna energia słoneczna
energia odnawialna
źródła energii w środowisku naturalnym
naturalne źródła energii
historia wykorzystywania energii słonecznejPOWRÓT DO MENU

WODA

Wybraliście grupę, w której zbierzecie informacje dotyczące energii wodnej. Każdy z was będzie miał do wykonania zadanie. Podzielcie miedzy sobą poniżej przdstawione role i związane z nimi poszczególne zagadnienia. Każdy z was zgodnie ze swoim przydzielonym zadaniem ma do wykonania prezentację w Programie PowerPoint. Wszystkie prezentacje należy później połączyć tak, aby stworzyły całość.


woda

 • HISTORYK
  Historyk opowie krótką historię dotyczącą powstania i początków przetwarzania energii wodnej.
 • TECHNOLOG
  Technolog odnajdzie i przdstawi treści na temat "W jaki sposób uzyskuje sie energię wodną?"
 • BADACZ
  Badacz zbada i objaśni jakie istnieją zalety i wady wybranej przez grupę metody pozyskiwania energii
 • PRAKTYK
  Praktyk przedstawi w jaki sposób uzyskana energia wodna jest wykorzystywana w życiu codziennym.

  PAMIĘTAJCIE !
  Poszczególne prezentacje połączone ze sobą w całość nie mogą przkroczyć 20 minut.

  Oto pomocne linki do tematu:

  energia
  energia wodna
  energia odnawialna
  źródła energii w środowisku naturalnym
  alternatywna energia
  energia oceanów  POWRÓT DO MENU

  EWALUACJA

  Wasza praca będzie oceniana grupowo. Poniższa tabela przedstawia poszczególne kryteria oceniania.

  . POPRAWNIE DOSTATECZNIE DOBRZE WZOROWO PUNKTY
  Zawartość merytoryczna
  (dobór materiału)
  Treści dotyczące poszczególnych
  zagadnień przedstawione pobieżnie, ogólnikowo.
  Treści poprawnie przedstawione zgodnie
  z tematyką.
  Treści przedstawiające
  wyczerpująco dane zagadnienie.
  Treści bogate.
  Prosty, ciekawy przekaz dla słuchacza (przykłady, ciekawostki).
  Wykorzystanie wielu źródeł wiedzy.
  Własne przemyślenia,refleksje.
  1-4
  Wrażenia estetyczne Prezentacja zawierająca same treści. Brak obudowy graficznej. Zwykły schemat pracy zawierający treśći i prostą szatę graficzną. Treści wplecione w rozbudowaną szatę graficzną. Zawartość w postaci zdjęć, ilustracji. Właściwy dobór kolorów. Poszczególne rozdziały uporządkowane. Ciekawe opracowanie treśći wzbogaconych własnymi rysunkami, ilustracjami, zdjęciami. Praca przejrzysta, czytelna. Wykorzystanie plików dźwiękowych (np. własnej narracji, dźwięków). Wykorzystanie własnych krótkich nagrań filmowych. 1-4
  Umiejętność pracy w zespole. Problemy we współpracy. Prezentacja bardzo wykraczająca poza określone ramy czasowe. Wspóldziałanie w grupie. Prezentacja nieznacznie przekraczająca ramy czasowe. Dobra współorganizacja w grupie. Stała wymiana informacji podczas tworzenia prezentacji. Prezentacja mieszcząca się w ramch czasowych. Doskonała współpraca całej grupy. Bieżąca wymiana informacji podczas realizacji zadania. Prezentacja mieszcząca się w ramch czasowych. Odpowiedni podział czasu pomiedzy członkami grupy zgodnie z potrzebami do wyczerpania danego zagadnienia. 1-4
  POWRÓT DO MENU


  KONKLUZJA

  Wykonując zadanie udoskonaliliście swoje umiejętnośći korzystania z programu PowerPoint i poznaliście sposoby uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zadanie wymagało również od was wykazania sie takimi cechami osobowości i umiejętnościami pracy w grupie jak: kompromis, asertywność, współdziałanie, dążenie do wspólnego celu, współpraca, życzliwość, umiejętność komunikacji, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.

  niebo
  POWRÓT DO MENU