Wynalazki ludzkości

WebQuest dla uczniów

6 klasy szkoły podstawowej

opracowany przez Pawła Antosiewcza

pawelantosiewicz@wp.pl

Wprowadzenie | Uczniowie | Standardy | Proces | Zasoby | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


Wprowadzenie

Wasza klasa została wytypowana do opracowania Szkolnej Encyklopedii Tematycznej pt.: „Wynalazki ludzkości”.

Powrót do początku


Uczniowie

Poziom kształcenia, klasa dla której adresowane jest zadanie: VI klasa

Dziedzina, jakiej dotyczy zadanie: wynalazki, postęp techniczny

Spodziewany czas realizacji zadania: 6 godzin lekcyjnych

 

Powrót do początku


Standardy

Zanim encyklopedia zostanie złożona do druku i opublikowana, czeka was wiele zadań do realizacji. Pracując w zespołach 3-4 osobowych będziecie musieli:

·       Utworzyć listę najważniejszych wynalazków (burza mózgów).

·       Wybrać i uzasadnić najważniejsze wynalazki (dyskusja).

·       Dokonać podziału wynalazków na  „pozytywne” i „negatywne”.

·       Za pomocą Internetu wyszukać informacje dotyczące wybranych wynalazków.

·       Opracować stronę graficzną encyklopedii (fotografie, rysunki etc).

·       Wspólnie utworzyć prezentację w programie Power Point zawierającą efekt waszej pracy.

·       Powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej szkolną bibliotekę o pomyślnym zakończeniu pracy.

 

Powrót do początku


Proces

·        Zostajesz przydzielony do zespołu złożonego z 3-4 uczniów opracowywujących najważniejsze wynalazki ludzkości
w następujących okresach: wynalazki okresu prehistorycznego, wynalazki starożytności, wynalazki średniowiecza, wynalazki wieków XVI-XVIII, wynalazki wieku XIX, wynalazki wieku XX oraz wynalazki wieku XXI. Reprezentujesz  i jesteś odpowiedzialny za jeden z tych okresów. Poszczególne okresy są przyporządkowane poszczególnym grupom na podstawie wcześniejszego losowania.

·        Każda grupa wybiera swojego kapitana - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania (osoba posiadająca wysokie umiejętności językowe).

·        Korzystając z zasobów Internetu, w poszczególnych grupach 

      tworzycie listę wynalazków.

·       Następnie dochodzicie do kompromisu i wybieracie cztery    

      najważniejsze waszym zdaniem wynalazki.

·       Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy.

       Prezentacja powinna zawierać: opis wynalazku i okoliczności jego 

      powstania, datę, nazwisko wynalazcy (jeśli istnieje). Pomocne 

      będą również fotografie, rysunki dotyczące opisywanych 

      wynalazków i ich autorów. Prezentacja ma charakter ustny i w formie prezentacji  Power Point na temat Wynalazki ludzkości.

 

Podczas pracy zebrane informacje zapisujemy w tabeli

 

Lp

Wynalazek

Wynalazca

Data

Opis

Okoliczności powstania

Uzasadnienie wyboru

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do początku


Niezbędne zasoby

·       Skorzystaj z następujących linków:

http://www.wynalazki.mt.com.pl/joomla/index.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazki

http://www.gim9wloc.republika.pl/tech/wynalazki.htm

·       Możesz również użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

http://www.google.pl

http://www.infoseek.pl/

 

Powrót do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Kryteria oceny są następujące:

 

 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii

Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie

Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru

1-4

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób (eksponaty etc.), widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

1-4

Poprawność i jakość wykonania Prezentacji Power Point (przejrzystość, czytelność,  szata graficzna, jakość elementów graficznych etc.)

Prezentacja
nieczytelna
uboga, źle dobrana animacja

Prezentacja dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i zły dobór animacji

Prezentacja ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane wiadomości

Bardzo dobrze przygotowana  prezentacja, przejrzysta, czytelna, odpowiedni dobór kolorów, animacji i innych elementów multimedialnych

1-4

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

 

SKALA OCEN:

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

CELUJĄCA

16-15

BARDZO DOBRA

14-13

DOBRA

12-10

DOSTATECZNA

9-8

DOPUSZCZAJĄCA

7-6

NIEDOSTATECZNA

5-0

 

 

Powrót do początku


Konkluzja

Celem waszego projektu było wyszukanie najważniejszych wynalazków ludzkości, okoliczności ich powstania oraz drogę jaką niektóre z nich przebyły, zanim znalazły dzisiejsze, praktyczne zastosowanie w naszym codziennym życiu. Po wykonaniu tego zadania, powinniście mieć świadomość o najważniejszych wynalazkach i koncepcjach, które spowodowały rozwój postępu technicznego ludzkości w poszczególnych okresach, a także powinniście również zdawać sobie sprawę, jakie potrzeby społeczeństwa zaspokoiło pojawienie się wymienionych przez was wynalazków. Które z nich możemy nazwać "pozytywne", a które niestety nie przyniosły chluby ich wynalazcom.

 

Powrót do początku


Źródła

http://www.wynalazki.mt.com.pl/joomla/index.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazki

http://www.gim9wloc.republika.pl/tech/wynalazki.htm

http://www.google.pl

http://www.infoseek.pl/

 

Powrót do początku