Jakie elektrownie powinny powstawać w Polsce

WebQuest dla II klasy gimnazjum

Wykonany przez

Piotra Bartnika
pb56@wp.pl


zdjecie 4


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasobyWprowadzenie

   W Polsce jest wiele elektrowni cieplnych. Powstają też nowe elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne. Biorąc udział w tym WebQueście poznasz, jaki wpływ na środowisko mają poszczególne elektrownie. Dowiesz się, które z tych elektrowni są przyjazne dla środowiska. A na koniec spróbujemy wspólnie w klasie odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie elektrownie powinny powstawać w Polsce i waszym miejscu zamieszkania?

   Oprócz poznania zalet i wad poszczególnych elektrowni nauczysz się wyszukiwać informacji w dostępnych źródłach oraz tworzyć prezentacje multimedialne.

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

   Zadanie polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej o wybranej jednej elektrowni.
Prezentacja powinna zawierać:

  • opis zasady działania wybranej elektrowni,
  • rodzaje paliw, jakimi jest zasilana elektrownia,
  • niezbędne zdjęcia,
  • krótki opis wpływu elektrowni na środowisko oraz życie ludzi i zwierząt,
  • rodzaj emitowanych zanieczyszczeń,
  • zalety i wady elektrowni,
  • właściwie dobrane formatowanie tekstu i obrazu tak aby praca była czytelna,
  • mile widziane będą krótkie filmy, animacje przedstawiające budowę, pracę elektrowni, itp.
  • dodatkowym atutem pracy będzie informacja o kosztach budowy danej elektrowni,

   Jeśli pojawią się problemy związane z wyszukiwaniem informacji można skorzystać z odnośników zamieszczonych na końcu strony.

   Prezentacja powinna przedstawiona w klasie w formie krótkiego wykładu. Do każdego slajdu należy przygotować krótki komentarz.

 

Wróć do pocz±tku


Proces

   Czas realizacji zadania trzy tygodnie.

Po zapoznaniu się z treścią zadania przystępujemy do pracy.

Etapy pracy:

 1. Zadanie wykonujemy w pięciu grupach. Każda grupa zajmuje się jedną elektrownią (cieplą, wiatrową, słoneczną, wodną, atomową). W grupie uczniowie uzgadniają między sobą, kto jaką częścią zadania się zajmuje.
 2. W dostępnych źródłach informacji (Internet, biblioteka szkolna, biblioteka miejska) należy wyszukać niezbędne informacje na dany temat. Wśród gromadzonych materiałów powinny znaleźć się materiały dotyczące:
  • A. rodzajów paliw, którymi zasilana jest dana elektrownia,
  • B. zalet i wad tej elektrowni,
  • C. wpływu elektrowni na środowisko,
  • D. wpływu elektrowni na życie ludzi i zwierząt,
  • E. odpadów jakie powstają w procesie wytwarzania energii,
  • F. zagospodarowania odpadów,
  • G. ciekawe zdjęcia, filmiki, animacje,
 3. Po zgromadzeniu materiałów należy przystąpić do segregacji materiałów, tzn. które materiały wykorzystamy do wykonania prezentacji, a które do wygłoszenia krótkiego komentarza.
 4. W grupie zastanówcie się nad projektem prezentacji. Ustalcie, jakie informacje zamieścicie na poszczególnych slajdach. Wykonajcie prezentację. Przygotujcie krótki komentarz do każdego slajdu.
 5. Każda grupa uzasadnia czy opowiedziałaby się za tym, aby w kraju powstawały elektrownie, które przedstawiła w prezentacji.
 6. Prezentację można wykonać na lekcjach informatyki lub na kółku informatycznym lub w domu.
   Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy w prezentacji multimedialnej. Do każdego slajdu należy dodać krótki komentarz.
   Po przedstawieniu wszystkich prac grupy wspólnie odpowiemy sobie na pytanie: Jakie elektrownie mogły by powstać w naszym miejscu zamieszkania? W tej części lekcji wykorzystamy wiadomości przekazane w prezentacjach przez innych uczniów.

 

Wróć do pocz±tku


Ewaluacja

Praca oceniana będzie zespołowo według następujących kryteriów: Szczególnie jak będziesz oceniać pracę grupy, a jak ich wkład indywidualny.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Prawidłowy dobór materiałów i włąściwe przygotowanie matriałów do prezentacji

 

Pobieżne opracowanie bez szczegółów materiały mało związane z tematem
Poprawne opracowanie bez szczegółów
Wnikliwe opracowanie ze szczegółami bez wniosków i uzasadnień
Opracowanie zawiera informacje wyczerpujące temat, odpowiednie, ciekawe zdjęcia, logiczne wnioski i uzasadnienie
0 – 5 pkt.

 

Estetyka i poprawność wykonania prezentacji, czytelność szata graficzna, styl i forma prezentacji ustnej.

 

 

Prezentacja mało ciekawa, mało estetyczna (źle dobrane kolory przejścia między slajdami brak pewności siebie w czasie pokazu, brak przygotowania oraz własnych wniosków, liczne błędy merytoryczne i techniczne
Prezentacja zawierająca błędy, brak płynności wypowiedzi prezentera
Dobre przygotowanie prezentacji i właściwy sposób przekazu informacji. Prawidłowe formatowanie tekstu i obrazu, właściwe rozmieszczenie materiałów na slajdzie
Estetyczna, czytelna praca, odpowiedni komentarz ustny, pewnie przedstawiane informacje, trafnie dobrane zdjęcia, właściwy dobór kolorów i przejść między slajdami, odpowiednia nawigacja. Praca atrakcyjna wizualnie.
0 – 5 pkt.

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Brak współpracy grupie
Praca w grupie wyraźnie indywidualna
Dobra współpraca w grupie z zaangażowaniem kilku osób w grupie
Wzorowa współpraca członków zespołu
0 – 5 pkt.

 

Wróć do pocz±tku


Konkluzja

Celem tego projektu było:

 • poznanie budowy i zasady działania różnych rodzajów elektrowni,
 • poznania zalet i wad elektrowni,
 • rodzajów paliw, którymi zasilane są elektrownie,
 • poznanie rodzajów odpadów i sposobu ich zagospodarowania,
 • wyciągnięcie wniosków dotyczących oddziaływania elektrowni na środowisko,
 • nabycie umiejętności pracy w grupie,
 • nabycie umiejętności planowania pracy,
 • nabycie umiejętności wyszukiwania informacji,
 • nabycie umiejętności przekazania informacji w sposób słowny i poprzez prezentację multimedialną.

Z tego zadania dowiedzieliście się również, czy warto oszczędzać energię elektryczną i dlaczego.

Wróć do pocz±tku


Źródła, zasoby

Szablony do prezentacji, skróty klawiszowe w Power Point

O sztuce prezentacji

Kilka linków o elektrowniach:

Elektrownia cieplna

Elektrownia atomowa

Elektrownia wodna

Elektrownia słoneczna

Elektrownia wiatrowa

Wróć do pocz±tku

Data ostatniej aktualizacji 28.04.2008r. Wykonano na podstawie szablonu - polskiszblon.