Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

Z A D A N I E      Cała klasa musi podzielić się na cztery zespoły o zbliżonej liczebności. O ile będzie to możliwe – każdym zespół powinien składać się z tej samej liczby uczniów.

      Każdy zespół wybiera spośród swoich członków lidera i ustala zasady współpracy w grupie (podział zadań, w jaki sposób będą rozwiązywane sporne kwestie, terminy sposoby współpracy itp.). Jedną z ról, jaką powinien pełnić lider zespołu to kontaktowanie się z pozostałymi zespołami. Członkowie zespołu wymieniają się swoimi adresami poczty elektronicznej – wszelkie konsultacje jak i prace powinny być przesyłane właśnie w ten sposób. W związku z tym proszę o sporządzenie dokumentacji z tych kontaktów.

      Po dobraniu się zespołów, liderzy ustalają, który temat będzie realizowany przez dany zespół oraz termin przekazania prac do oceny przez pozostałe zespoły.

      Na koniec wszystkie zespoły muszą opracowań wnioski na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do jakich doszli uczniowie w czasie pracy.

Tematy do opracowania
1. Bezpieczne zachowanie się rowerzysty na skrzyżowaniu dwóch dróg (skrzyżowanie
      w kształcie krzyża).
2. Bezpieczne zachowanie się rowerzysty na skrzyżowaniu dwóch dróg (skrzyżowanie
      w kształcie litery T).
3. Bezpieczne zachowanie się rowerzysty na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.
4. Manewry wykonywane przez rowerzystów na drodze: wymijanie, omijanie
      i wyprzedzanie.