Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

Z A S A D Y     O C E N I A N I A      Do oceny zespół musi przedstawić prezentacje na wybrany temat, opis prezentacji, wspólne wnioski dotyczące bezpieczeństwa oraz kopie korespondencji wraz z załącznikami między członkami zespołu i miedzy zespołami.

       Przy ocenianiu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
KRYTERIUM MINIMALNE
1 pkt
ŚREDNIE
2 pkt
DOBRE
3 pkt
WZOROWE
4 pkt
PUNKTY
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis, dużo błędów.

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii, ograniczona ilość błędów.

Dobrze zrealizowany temat lecz powściągliwa argumentacja i nie w pełni rozwinięta myśl, sporadyczne błędy.

Bardzo dobrze ujęte wszystkie wskazówki do tematu, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące danego przypadku.

1-4
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie różnorodnych rozwiązań w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie problemów w interesujący spos?b, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

1-4
Poprawność i jakość wykonania prezentacji (przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych)

Prezentacje nieestetyczne, ubogie, brak elementów graficznych, dużo błędów narzędziowych

Prezentacja dość przejrzysta, uboga ilość grafiki, błędy narzędziowe.

Pokazy ciekawe graficznie, prawidłowo dobrane animacje, znikome błędy narzędziowe.

Bardzo dobrze zaprojektowane pokazy, przejrzysta, czytelna animacja, atrakcyjna wizualnie, brak błędów narzędziowych.

1-4
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra wspóorganizacja pracy, wspódziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

SKALA OCEN:

OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW
Celująca 15-16
Bardzo dobra 14-13
Dobra 11-12
Dostateczna 9-10
Dopuszczająca 7-8
Niedostateczna 0-6