Przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

WebQuest dla szkoły ponadgimazjalnej

Wykonany przez

Wlodzimierz Malkowski
adres e-mail: efs_085@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Warunkiem właściwej egzystencji obywatela w każdym państwie jest znajomość podstawowych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji. Niestabilność przepisów finansowych i podatkowych w Polsce powoduje, iż musimy ciągle śledzić zmiany, jakie serwuje nam rząd. Jednym z takich aktów prawnych jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy dorosły obywatel osiągający dochody musi bowiem złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne rozliczenie podatkowe.

 

Wróć do początku


Zadanie

Przygotuj zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego osoby korzystającej jedynie z ulgi Internetowej. Wydatki na Internet poświadczone są 12 fakturami miesięcznymi, każda po 45 złotych brutto. Jan Kowalski dokonuje rozliczenia indywidualnie za 2007 rok. PIT wysyła do Urzędu Skarbowego przy Ul. Jesiennej 5, 00-000 Warszawa. Jan Kowalski urodził się 20 kwietnia 1984 roku. Jego PESEL to 84042019987, NIP 112-305-26-04. Zamieszkuje w Warszawie 00-200 przy ul. Zimowej 27 m. 45. W 2007 roku Jan Kowalski pracował w firmie ABC Sp. zoo w Legionowie. W firmie tej pracował na etacie, ale też wykonywał dodatkowe prace po godzinach w ramach umowy zlecenia - opracował własną instrukcję obsługi urządzenia, za którą został wynagrodzony (prawa autorskie) oraz otrzymał jeszcze dodatkowe pieniądze (inne źródła).

Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki w otrzymanym z zakładu PIT 11 przedstawiały się następująco:

Źródło przychodów

Przychód

Koszty uzyskania przychodów

Dochód

Zaliczka pobrana przez płatnika

Stosunek pracy
45 841,47
1 627,56
44 213,91
3 982,00
Umowa o dzieło
470,00
76,42
393,58
29,00
Prawa autorskie
2 000,00
1 000,00
1 000,00
190,00
Inne źródła
1 304,60
-
1 304,60
248,00

Składki na ubezpieczenie społeczne podlegające odliczeniu wyniosły 7 760,15 PLN,
natomiast na ubezpieczenie zdrowotne 2 987,74 PLN.


Po uzupełnieniu formularza podatkowego wraz z niezbednymi załącznikami, proszę o przygotowanie w arkuszu Excel algorytmu obliczającego wielkość zobowiązania podatkowego po wprowadzeniu osiągniętych przychodów, kosztów uzyskania, odprowadzonych zaliczek na podatek oraz kwot ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych do odliczenia. W algorytmie należy wykorzystać funkcję "Jeżeli".

Efektem pracy powinien być:

 • bezbłędnie wypełniony i właściwie dobrany do sytuacji formularz zeznania podatkowego - wydruk;
 • algorytm w programie Excel obliczający wielkość zobowiązania podatkowego po wprowadzeniu kwot podanych w tabeli i kwot ubezpieczeń.

Do osiągnięcia właściwych efektów pracy wymagane są interaktywne formularze zeznań podatkowych znajdujące się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i umiejętność obsługi programu Excel.

 

Wróć do początku


Proces

Warunki wykonania zadania oraz sposób wyszukiwania i wykorzystywania informacji pobranych z Internetu:

 1. Pracujemy w grupach dwuosobowych.
 2. Zadaniem początkowym jest zdobycie jak największej informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapoznanie się z ustawą dotyczacą tego podatku.
 3. Następny etap to wypisanie wielkości mających wpływ na kwotę podatku do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego.
 4. Teraz zapoznajcie się z broszurą informacyjną dotyczącą wypełniania zeznań podatkowych.
 5. Teraz kolej na zapoznanie się z instrukcją wypełniania interaktywnych formularzy w formacie PDF, które posłużą do osiągnięcia efektu końcowego w postaci rozliczenia Kowalskiego, co jest głównym celem tego zadania.
 6. Teraz proszę uzupełnić PIT dla sytuacji określonej w zadaniu - ustalenie kwoty do zwrotu lub kwoty do nadpłaty. Proszę w zeznaniu przekazać 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego.
 7. Wydrukujcie zeznanie podatkowe - nie ma w programie możliwości zapisania uzupełnionego zeznania.
 8. Czego jeszcze brakuje na formularzu?
 9. Teraz w programie Microsoft Excel przygotowujecie algorytm, o którym jest mowa w treści zadania (wykorzystanie funkcji Jeżeli).

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Ocena będzie taka sama dla wszystkich członków grupy.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Przygotowanie zeznania podatkowego

 

Właściwe i poprawnie uzupełnione załączniki do rozliczenia
Poprawna pod względem rachunkowym kwota do zapłaty lub zwrotu
Poprawna kwota rozliczenia i przekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego
Wydrukowane poprawnie wypełnione rozliczenie wraz z podpisem Kowalskiego
?

 

Wykonanie algorytmu

 

 

Prawidłowe obliczenie podatku tylko dla pojedynczego przykładu
Prawidłowe obliczenie podatku i zastosowanie funkcji Jeżeli do wyboru progu podatkowego i spoosbu wyliczenia podatku
Obliczenia prawidłowe, zastosowanie funkcji, wybór w polu kombi sposobu rozliczania podatku - razem z małżonkiem czy osobno
Obliczenia prawidłowe, zastosowanie funkcji, pole kombi, interesująca szata graficzna
?

W celu ustalenia oceny należy zsumować punkty za poszczególne elementy wymienione w powyższej tabeli.
Ocenę celującą można uzyskać za 8 punktów.
Ocenę bardzo dobrą można uzyskać za 6-7 punktów.
Ocenę dobrą można uzyskać za 5 punktów.
Ocenę dostateczną można uzyskać za 4 punkty.
Ocenę dopuszczającą można uzyskać za 3 punkty.
W przypadku uzyskania poniżej 3 punktów, zadanie nie zostanie zaliczone.

 

Wróć do początku


Konkluzja

Jeżeli przygotowane przez Was rozliczenie pozbawione jest błędów rachunkowych i formalnych, w przyszłym roku będziecie mogli zarobić na wakacje wypełniając znajomym i sąsiadom deklaracje za drobną opłatą.


 

Wróć do początku


Uwagi

Przed przystapieniem do wykonania zadania proponuję, abyście znaleźli w internecie formularz zeznania podatkowego i zapoznali się z poszczególnymi polami i ich opisami. Pozwoli to bardziej świadomie wykonać postawione przed Wami zadanie.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Akty prawne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.


Proszę odszukać tu odpowiednią broszurę informacyjną do zeznania i załączników, która pomoże w wypełnieniu rozliczenia rocznego. Na tej samej stronie znajduje się również link do interaktywnego formularza dotyczącego dochodów (przychodów).


Instrukcja wypełniania formularzy podatkowych w formacie PDF.


Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2007 r.

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu