POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

 

WEB QUEST dla klas cztery- sześć Szkoły Podstawowej

 

przygotowany przez

DOROTĘ JUCHIMIUK      

juchimiuk.d@onet.pl

 

 Kliknij tu by przejść do właściwej części

Wstęp | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie |  

 

 

 


Wstęp 

 

Każdy z Was ma swoją małą ojczyznę-miejsce swojego zamieszkania, najbardziej bliskie i znane, rodzinny dom. Wasi koledzy, znajomi, mieszkają w różnych miastach, miejscowościach, czyli w swoich małych ojczyznach. Co Was łączy? Jesteście Polakami. Wszyscy mieszkacie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Łączy Was język, tradycja, historia. 

Razem z nami od wieków żyją w naszym państwie przedstawiciele różnych mniejszości narodowych: Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, Romowie, Tatarzy i inni. Każda nacja pielęgnuje własne korzenie, religię, język, kulturę, ma własne obyczaje. Pielęgnuje również znaki rozpoznawcze swojego kraju, tzw. symbole narodowe: godło, hymn i flagę, która przedstawia barwy narodowe.

Większość z Was potrafi wymienić polskie symbole narodowe. Czy znacie jednak ich historię? Czy wiecie, dlaczego nasza flaga ma biało-czerwone barwy, dlaczego naszym godłem jest orzeł biały? Czy zawsze nasze godło miało obecną postać? Dlaczego naszym hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego?  Chcielibyśmy poszerzyć Waszą wiedzę na dany temat.

 

POWRÓT


Zadanie

Zapraszamy Was do udziału w konkursie wiedzy na temat  POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH. Wasze zadanie będzie polegało na przygotowaniu publicznego wystąpienia, w którym przedstawicie nasze symbole, ich historię. Wasze wystąpienie ma być poparte referatem i prezentacją tematyczną  wykonaną w programie Microsoft Power Point. Na wykonanie zadania macie 2 miesiące. Każdej klasie zostanie przydzielony  opiekun, który będzie nadzorował i koordynował Waszą pracę. Teraz zapoznajcie się ze szczegółami zadania.  

POWODZENIA!!!

 

POWRÓTProces

 1. Proszę dobrać się w czteroosobowe zespoły.

 2. w ramach zespołu każda osoba wybiera sobie zagadnienie do samodzielnego opracowania:

  1. - miejsca, w których umieszczamy symbole; okoliczności, którym towarzyszą nasze symbole dziś i dawniej;

  2. - wizerunek godła na przestrzeni dziejów;

  3. - historia hymnu;

  4. - historia powstania flagi narodowej.

 3. Cała grupa ma przeprowadzić wywiady (lub ankiety- wg własnego uznania) wśród dorosłych i rówieśników, na podstawie których wskażecie, czym są dla społeczeństwa symbole narodowe, jakie mają dla nas znaczenie.

 4. Informacji szukamy w sieci world wide web używając wyszukiwarek:

  http://www.google.pl/

 http://www.infoseek.pl/

 http://www.szukacz.pl/

 

 

 5. Pomocne mogą być następujące pozycje książkowe:

M.Ruszczyc,Opowieść o ORLE BIAŁYM, Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Warszawa 1988,

podręczniki - Historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa (wg uznania),

encyklopedie multimedialne  -  historia,

encyklopedie w internecie:

http://wiem.onet.pl./

http://encyklopedia.pwn.pl./

http://pl.wikipedia.org/wiki/

 

 

 6. Na podstawie zdobytych informacji napiszecie referat "Polskie symbole narodowe". Referat możecie zapisać w dowolnym edytorze tekstu. Referat ma być wsparty prezenatcją wykonaną w programie Microsoft Power Point.

 7. W referacie umieścić bardzo dokładną bibliografię (źródła) dotyczącą zarówno tekstu jak i elementów graficznych.

 8. Wskazówki dla uczniów przy realizacji zadań:

zagadnienie A:

 - miejsca, w których umieszcza się symbole,

 - sytuacje, w których kiedyś i obecnie obnosimy nasze symbole, święta narodowe, którym towarzyszą; miejsca pamięci, w których wciąż są obecne nasze symbole.

zagadnienie B:

 - charakterystyka godła państwowego,

 - historia godła na przestrzeni dziejów,

 - różne wizerunki godła (zdjęcia, plakaty, slajdy).

zagadnienie C:

 - definicja hymnu,

 - gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach powstał Mazurek Dąbrowskiego, 

 - ogłoszenie "Mazurka Dąbrowskiego" hymnem państwowym,

 - jakie pieśni pełniły wcześniej rolę hymnu, 

 - postacie i wydarzenia historyczne w hymnie, 

 - nagranie z hymnem.

zagadnienie D:

 - historia flagi, 

 - symbolika kolorów,

 - sztandary wojskowe i bandery, 

 - podobne flagi innych państw.

UWAGA!!!

Należy pamiętać o walorach estetycznych wykonywanej pracy, o zasadach pisania referatu, zasadach pisania tekstu w edytorze.

 

POWRÓTEwaluacja

 Referat i prezentacja będą oceniane wg tych samych kryteriów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli, którą możecie zobaczyć poniżej. 

 

Początkowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Treść referatu i prezentacji

 

Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość, poziom rozważań niedostosowany do odbiorcy, 1-2 zdjęcia. Zebrano podstawowe dane i informacje, występują luki w zgromadzonej wiedzy, poziom rozważań mało dostosowany do odbiorcy, kilka zdjęć. Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość, występuje kilka niezrozumiałych pojęć dla odbiorcy, odpowiednia liczba elementów graficznych.  Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczające poza założone cele,  poziom rozważań dostosowany do odbiorcy, odpowiednia liczba elementów graficznych.

4

4

 

Organizacja referatu, prezentacji

 

 

Brak zachowania struktury referatu, proporcja między długością a ważnością zagadnień wyraźnie zachwiana, brak przejść między rozdziałami, luźne powiązanie tekstu z grafiką. Logiczna struktura referatu miejscami nie zachowana, długość poszczególnych rozdziałów  zgodna z  ważnością zagadnień, brak przejść między rozdziałami, błędy w powiązaniu tekstu z grafiką. Logiczna struktura zachowana, długość poszczególnych rozdziałów zgodna z  ważnością zagadnień, widoczne przejścia między rozdziałami, właściwe powiązanie tekstu z grafiką. Logiczna struktura, długość poszczególnych rozdziałów zgodna z  ważnością zagadnień, łagodne przejścia między rozdziałami, właściwe powiązanie tekstu z grafiką.

 

4

4

 

 Forma refaratu i prezentacji

 

Brak poprawności edycji, poprawność zastosowania stylów zachwiana, wyróżnienia w tekście bez  umiaru, brak poprawności w numeracji rozdziałów i stron.

Tekst mało czytelny i estetyczny

Kilka błędów w  edycji, poprawność zastosowania stylów częściowa, wyróżnienia w tekście z umiarem, poprawność w numeracji  stron.

Tekst mało czytelny lecz estetyczny.

1-2 błędy w edycji, poprawność zastosowania stylów, wyróżnienia w tekście z umiarem, poprawność w numeracji rozdziałów i stron.

Tekst w 1-2 miejscach mało czytelny i estetyczny.

Poprawność edycji, poprawność zastosowania stylów, wyróżnienia w tekście z umiarem, poprawność w numeracji rozdziałów i stron.

Tekst czytelny i estetyczny.

4

4

 

Gramatyka, ortografia i interpunkcja

 

Wiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów Niewiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów. Prawie żadnych gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów. Brak gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.

4


Źródła Niektóre źródła są niedokładnie opisane. Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale wiele z nich nie jest w pożądanym formacie. Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale kilka nie jest w pożądanym formacie. Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane w pożądanym formacie.

4

 

Wystąpienie publiczne
Wypowiedź niezbyt płynna i poprawna językowo, duże rozbieżności z treścią slajdów, unikanie kontaktu z publicznością. Płynna i poprawna wypowiedź (dopuszczalne 5 pomyłek),  widoczne napięcie prelegentów, kontakt z publicznością ograniczony.  Płynna i poprawna językowo wypowiedź (dopuszczalne 3 pomyłki),    niewielkie napięcie prelegentów,  kontakt z publicznością prawie swobodny.  Płynna i poprawna językowo wypowiedź, zgodność wypowiedzi z treścią slajdów,  widoczne zaangażowanie emocjonalne, pewność siebie, swobodny kontakt z publicznością

4

 OCENA:

33-36 PKT- BARDZO BOBRY

26-32- DOBRY

20-25 PKT- DOSTETECZNY

PONIŻEJ 20 PKT- DOPUSZCZAJĄCY

ZWYCIĘZCĄ KONKURSU ZOSTANIE GRUPA, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW

POWRÓTPodsumowanie 

 

Realizując projekt poznaliście historię godła polskiego, hymnu narodowego, poznaliście pieśni, które przed Mazurkiem Dąbrowskiego towarzyszyły Polakom na polach bitew, w czasie ważnych uroczystości, poznaliście legendę o białym orle, mogliście prześledzić, jak kształtował się wizerunek orła, poznaliście symbolikę barw flagi narodowej, zapoznaliście się pochodnymi flagi, czyli ze sztandarami i banderami wojskowymi. Przyswoiliście sobie bardzo ważną i interesującą wiedzę. 

Pisząc referat dokładnie zapoznaliście się z tą formą pisemną, niektórzy pewnie pierwszy raz. Na pewno nie okazała się trudna. Wykazaliście się również umiejętnościami edycji tekstu, tworzenia prezentacji w programie Power Point. Potraficie redagować teksty, wzbogacać je zdjęciami, muzyką. Nie możemy zapomnieć także o umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, którymi także musieliście się wykazać. 

Wszystkim Wam serdecznie gratulujemy pomysłowości, wiedzy i umiejętności!!!

POWRÓT