>>>
Obowiązująca Podstawa ProgramowaPropozycja nowej PP

Szkoła podstawowa - informatyka

Cele edukacyjne

Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną

Zadania szkoły

 1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
 2. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier).

Treści nauczania

 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
 2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym.
 3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
 4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.
 5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.































Osiągnięcia

 1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.
 2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.
 3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.
 4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

Szkoła podstawowa - technologia informacyjna

Cele kształcenia

 1. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się komputerem.
 2. Znajomość zastosowań komputerów i urządzeń wykorzystujących technikę komputerową.
 3. Zainteresowanie rozwojem technologii informacyjnej.

Treść kształcenia

 1. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
  1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
  1.2. Zasady pracy w sieci lokalnej (logowanie, prawa i obowiązki użytkownika komputera).
 2. Komunikowanie się użytkownika z komputerem.
  2.1. Elementy zestawu komputerowego.
  2.2. Sposoby komunikowania się użytkownika z komputerem.
  2.3. Uruchamianie programów.
  2.4. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem na różnych nośnikach danych (twardy dysk, dyskietka, płyta CD, płyta DVD).
  2.5. Zarządzanie plikami i folderami (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy), utrzymywanie porządku na dysku.
  2.6. Instalowanie programów.
 3. Rozrywka z komputerem.
  3.1. Komputer jako urządzenie odtwarzające muzykę i filmy.
  3.2. Gry logiczne i symulacyjne.
 4. Korzystanie z programów użytkowych.
  4.1. Edytor grafiki – rysowanie, malowanie, modyfikowanie rysunków, tworzenie prostych kompozycji graficznych z gotowych elementów.
  4.2. Edytor tekstu – klawiatura, pisanie tekstu (program do nauki pisania), drukowanie w sieci.
  4.3. Kalkulator - wykonywanie obliczeń.
 5. Poznawanie różnych dziedzin wiedzy i uczenie się z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych.
  5.1. Praca z komputerowym słownikiem języka polskiego i obcego.
  5.2. Korzystanie z encyklopedii i leksykonów.
  5.3. Atlasy komputerowe.
 6. Poszukiwanie informacji i komunikowanie się za pośrednictwem Internetu.
  6.1. Przeglądanie stron internetowych, korzystanie z hiperłączy.
  6.2. Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu, korzystanie z wyszukiwarki.
  6.3. Wysyłanie i odbieranie listów pocztą elektroniczną.
  6.4. Inne sposoby komunikowania się w sieci Internet – wysyłanie wiadomości (SMS), prowadzenie rozmów.
 7. Zastosowania technologii informacyjnej w najbliższym otoczeniu.
  7.1. Inne możliwości komunikowania się za pomocą urządzeń TI (telefon komórkowy, kamera internetowa).
  7.2. Przykłady zastosowań urządzeń opartych na technice komputerowej (cyfrowy aparat fotograficzny, czytnik kodów kreskowych, bankomat).

Wymagania

 1. Znać zasady bezpiecznego użytkowania komputera i innych urządzeń TI oraz programów komputerowych.
 2. Wyróżnić i nazwać oraz wiedzieć, do czego służą następujące elementy zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośniki.
 3. Stworzyć prosty tekst i rysunek za pomocą komputera.
 4. Wyszukać informacje na zadany temat w komputerowych słownikach, encyklopediach, atlasach oraz w Internecie.
 5. Posłużyć się oprogramowaniem w uczeniu się innych przedmiotów i poznawaniu różnych dziedzin wiedzy.
 6. Wysyłać i odbierać listy elektroniczne.
 7. Znać podstawowe zastosowania komputera, telefonii komórkowej i cyfrowego aparatu fotograficznego.


   >>>