<<<    >>>
Obowiązująca Podstawa ProgramowaPropozycja nowej PP

Gimnazjum - informatyka

Cele edukacyjne

Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym

Zadania szkoły

 1. Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.
 2. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się.
 3. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Treści nauczania

 1. Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego.
  Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.
  Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
  Podstawowe usługi systemu operacyjnego.
  Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej.
 2. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych.
  Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer.
  Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera.
  Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele.
  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia.
  Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
  Przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych.
  Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość.
 3. Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej.
  Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych.
  Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych.
  Opisywanie algorytmów w języku potocznym.
  Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer.
  Przykłady algorytmów rekurencyjnych.
  Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą.
  Przykłady testowania i oceny algorytmów.
 4. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera
  Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja.
  Przykłady tworzenia prostych modeli.
 5. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki.
  Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji.
  Konsekwencje dla osób i społeczeństw.
  Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie.
  Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych.
Osiągnięcia

 1. Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.
 2. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera.
 3. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych.
 4. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.

Gimnazjum - technologia informacyjna

Cele kształcenia

 1. Umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz innymi narzędziami informatycznymi.
 2. Umiejętność zdobywania i krytycznego wykorzystywania informacji ze źródeł multimedialnych i zasobów sieci Internet w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań.
 3. Poszanowanie własności intelektualnej i efektów pracy innych ludzi.
 4. Umiejętność kulturalnego komunikowania się za pomocą TI.
 5. Poznanie zastosowań i zrozumienie wpływu TI na życie człowieka i społeczeństwa, znajomość korzyści i zagrożeń, które niesie rozwój TI.
 6. Znajomość informatycznych podstaw TI.

Treść kształcenia

 1. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje, urządzenia zewnętrzne (wejściowe i wyjściowe), budowa sieci komputerowej, różne sposoby dostępu do Internetu.
 2. Zasady pracy z systemem operacyjnym, korzystanie z systemu pomocy, instalacja i deinstalacja programów, archiwizacja danych, ochrona zasobów komputera (programy antywirusowe, firewall, adware).
 3. Technologie informacyjne w życiu człowieka i społeczeństwa.
  3.1. Posługiwanie się urządzeniami współczesnej TI (komputer, drukarka, skaner, odtwarzacz DVD, kamera i aparat cyfrowy, telefon komórkowy i in.) zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
  3.2. Zastosowanie TI w różnych dziedzinach życia, kierunki rozwoju TI.
 4. Stosowanie programów komputerowych do uczenia się i rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia.
  4.1. Tworzenie kompozycji graficznych z wykorzystaniem narzędzi edytora grafiki, importowanie grafiki z różnych źródeł.
  4.2. Redagowanie i formatowanie dokumentów tekstowych, tworzenie tekstu zawierającego tabele i grafikę.
  4.3. Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, wykonywanie obliczeń, stosowanie formuł, tworzenie wykresów, formatowanie i modyfikowanie arkusza.
  4.4. Gromadzenie i wyszukiwanie (przeglądanie, wyszukiwanie tekstu, sortowanie, filtrowanie) danych w prostej (kartotekowej) bazie danych.
  4.5. Tworzenie dokumentów multimedialnych (prezentacja, prosta strona www).
  4.6. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji, w tym z programów edukacyjnych i testów interaktywnych.
  4.7. Samodzielne poznawanie nowych programów.
 5. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera; zastosowanie symulacji w różnych dziedzinach życia.
 6. Internet jako rozległa sieć komputerowa, podstawowe usługi internetowe: poczta elektroniczna, strony www, transmisja plików (FTP), IRC, grupy dyskusyjne.
  6.1. Sposoby podłączenia się do Internetu.
  6.2. Zdobywanie informacji za pośrednictwem Internetu.
  6.3. Komunikowanie się za pomocą komputera i telefonu komórkowego, programy służące do komunikowania się, netykieta w sieci.
 7. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju TI i informatyki.
  7.1. Korzyści i zagrożenia wynikające z powszechnego dostępu do informacji.
  7.2. Zagrożenia wychowawcze (uzależnienie, deprawujące treści, szkodliwe gry).
  7.3. Ochrona praw autorskich i danych osobowych, piractwo komputerowe.
 8. Technologia informacyjna jako dziedzina zastosowań informatyki.
  8.1. Informatyka jako nauka stosowana.
  8.2. Reprezentacja informacji w komputerze (system dwójkowy, bit, bajt).
  8.3. Schemat budowy i zasada działania komputera.
  8.4. Algorytm, program jako ciąg poleceń dla komputera, języki programowania.

Wymagania

 1. Wiedzieć, jak bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, znać prawa autorskie i rodzaje licencji programów (shareware, freeware).
 2. Korzystać z usług systemu operacyjnego, instalować nowe oprogramowanie, archiwizować dane, pracować w sieci lokalnej oraz obsługiwać nowe urządzenia na podstawie instrukcji.
 3. Przekształcać i tworzyć obrazy za pomocą prostego programu graficznego.
 4. Pisać, redagować i formatować teksty za pomocą edytora tekstu.
 5. Rozwiązać prosty problem statystyczny za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
 6. Wiedzieć, do czego służy baza danych, znać sposoby wyszukiwania danych w prostej bazie danych, znać zastosowanie baz danych w codziennym życiu - biblioteka, rozkład jazdy, książka telefoniczna.
 7. Korzystać z różnych źródeł informacji (rozproszonych i multimedialnych) udostępnianych przez TI, w tym z oprogramowania edukacyjnego, wiedzieć, co to jest portal i wyszukiwarka.
 8. Wiedzieć, co to jest Internet, znać podstawowe usługi sieci internetowej, wykorzystywać je do komunikowania się (korzystać z programu pocztowego - założyć konto pocztowe oraz wysyłać i odbierać listy z załącznikami; korzystać z komunikatora).
 9. Rozumieć, czym jest symulacja komputerowa, i podać jej zastosowania.
 10. Wiedzieć, na czym polega różnica między TI i informatyką, rozumieć pojęcia: cyfrowa reprezentacja informacji (bit, bajt), algorytm, program.
 11. Znać zastosowania TI w swoim otoczeniu.


   <<<    >>>