<<<
Obowiązująca Podstawa ProgramowaPropozycja nowej PP

Szkoła ponadgimnazjalna - technologia informacyjna

Cele edukacyjne

 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.
 2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

Zadania szkoły

 1. Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania.
 2. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych.
 3. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych.

Treści nauczania

 1. Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.
 2. Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki.
 3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.
 4. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł, oraz komunikowanie się poprzez sieć.
 5. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci.
 6. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.Osiągnięcia

 1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji.
 2. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych.
 3. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.
 4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.
 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

Szkoła średnia kończąca się maturą - technologia informacyjna

Cele kształcenia

 1. Umiejętność łącznego wykorzystania różnych narzędzi informatycznych w procesie rozwiązywania problemów i komunikowania wyników.
 2. Znajomość kierunków rozwoju TI.
 3. Świadomość wpływu TI na instytucje polityczne, gospodarcze i kulturalne współczesnego społeczeństwa.

Treść kształcenia

 1. Komputerowe środowisko pracy.
  1.1. Funkcje i parametry elementów zestawu komputerowego.
  1.2. Konfigurowanie własnego środowiska pracy.
  1.3. Bezpieczeństwo, poufność i ochrona danych.
  1.4. Urządzenia współpracujące z komputerem - telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera internetowa, kamera cyfrowa).
  1.5. Samodzielne zapoznawanie się z nowymi urządzeniami TI.
 2. Przetwarzanie informacji graficznej.
  2.1. Edytory grafiki, formaty plików graficznych.
  2.2. Importowanie grafiki z aparatu fotograficznego i skanera.
  2.3. Obróbka zdjęć, tworzenie albumów.
 3. Redagowanie rozbudowanych dokumentów tekstowych.
  3.1. Konspekt.
  3.2. Style i szablony.
  3.3. Spis treści.
  3.4. Edytor równań.
  3.5. Korespondencja seryjna.
 4. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
  4.1. Projektowanie arkusza kalkulacyjnego.
  4.2. Stosowanie funkcji w formułach.
  4.3. Tworzenie i przekształcanie wykresów.
 5. Zarządzanie informacją w bazie danych kartotekowej lub relacyjnej.
  5.1. Określanie typu danych.
  5.2. Tworzenie i wydruk raportów.
 6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
  6.1. Tworzenie slajdów, ustawianie przejść między slajdami.
  6.2. Uatrakcyjnienie prezentacji (animacja, dźwięk).
 7. Wyszukiwanie informacji za pomocą TI, gromadzenie i wykorzystywanie informacji pochodzącej z różnych źródeł, wartościowanie, selekcjonowanie.
 8. Komunikowanie się w sieci - listy , grupy dyskusyjne, fora, wymiana plików między komputerami, wideokonferencje.
 9. Projektowanie i tworzenie stron www.
  9.1. Edytor stron www.
  9.2. Przygotowanie prostej strony w języku HTML.
  9.3. Przykłady programów wspomagających tworzenie stron.
  9.4. Publikacja stron w Internecie.
 10. Kierunki rozwoju TI.
  10.1. Perspektywy rozwoju TI, szanse i zagrożenia - podpis cyfrowy, GPS, telefonia komórkowa nowej generacji, e-handel, CMS (platformy informatyczne - tzw. System Zarządzania Treścią), wirtualna rzeczywistość, świat jako globalna wioska.
  10.2. Prawne aspekty zastosowań TI.

Wymagania

 1. Posłużyć się systemem komputerowym, urządzeniami TI przyłączonymi do komputera i oprogramowaniem (znać elementy zestawu, ich funkcje, dobrać odpowiednie parametry, korzystać z nowego urządzenia z pomocą instrukcji).
 2. Posłużyć się programami użytkowymi (edytor tekstu, program graficzny, arkusz kalkulacyjny, baza danych), dobrać odpowiedni program do wykonania zadania, stworzyć rozbudowany dokument tekstowy, rozwiązać zadanie wymagające współdziałania różnych aplikacji.
 3. Przygotować prezentację multimedialną.
 4. Stworzyć prostą stronę www.
 5. Korzystać ze źródeł informacji udostępnianych przez TI: wyszukać, zapisać i opracować informacje za pomocą poznanych narzędzi.
 6. Korzystać z usług sieci globalnej (grupy dyskusyjne, wymiana plików), publikować dokumenty w sieci.
 7. Znać kierunki rozwoju TI oraz korzyści i zagrożenia, które rozwój niesie ze sobą.


   <<<