Tawer Brige - Anglia Partenon- Grecja

WEBQUEST


NAJWSPANIALSZE BUDOWLE KRAJÓW EUROPY (UE)

Webquest przeznaczony jest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej


Opracowanie: Agnieszka Sęczek


Zadanie | Turyści | Ewaluacja | Konkluzja


WSTĘP


Szkolny Klub Europejczyka wybrał waszą klasę do opracowania materiałów pomocniczych do gminnego konkursu plastycznego nt. "Najwspanialsze budowle krajów Europy". Wynikiem waszej pracy będzie prezentacja wybranego kraju na forum klasy lub szkoły i strona internetowa na powyższy temat, co pozwoli uczniom szkół naszej gminy w przygotowaniu się do konkursuZADANIE


Będziecie pracować w czterosobowych zespołach. Każdy zespół to sztab badaczy: geograf, fotografik, informatyk i plastyk, którzy mają zgromadzić i opracować materiały na temat jednego z wybranych państw Europy, a właściwie o charakterystycznych budowlach tego pństwa. Reprezentujecie i jesteście odpowiedzialni za jeden kraj. Poszczególne kraje są przyporządkowane grupom na podstawie wcześniejszego losowania. Dobierzcie się w czterosobowe zespoły Turystów i wylosujcie państwo do którego się udacie w wirtualną podróż.


PROCES

Tutaj znajdziesz materiały do opracowania zadania. Dane zbierać będziecie używając Internetu. Każdy jest odpowiedzialny za swoją część zadania Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy. Prezentacja ma charakter ustny. Ocenie podlega również prezentacja strony www, oraz praca plastyczna na temat "Najwspanialsze budowle Europy."

OTO PROPONOWANE ZESPOŁY TURYSTÓW:

 1. GEOGRAF

  zbada państwo pod względem położenia (mapa),symboli narodowych, największych miast, rzek, waluty, języka, znanych osobistości w świecie, bogactw i tradycji (świąteczne, kulinarne,itp. ) Tekst ma zajmować około 2 stron maszynopisu.

 2. FOTOGRAFIK

  wyszuka 2 zdjęcia najbardziej charakterystycznych budowli dla danego kraju wraz z opisem tych zabytków - najważniejsze wiadomości o danej budowli, przedstawiony w sposób ciekawy, oryginalny (np: ułożyć wiersz na temat budowli)

 3. INFORMATYK

  zbierze informacje od kolegów i opracuje stronę internetową o państwie i jego budowlach.

 4. PLASTYK

  pracuje razem z kolegami, zapoznaje się z budowlami danego kraju, wykonuje pracę plastyczną płaską lub przestrzenną , w dowolnej technice plastycznej na temat "Najwspanialsze budowle krajów Europy".

Grupa powinna przeprowadzić wspólną ocenę zgromadzonych materiałów pod względem treści, ciekawych rozwiązań ( np; ciekawostki - czy wiesz, że..., dobre zdjęcia, anegdoty, rekwizyty, kostiumy itp.). Wyniki zapiszecie w dowolnym edytorze tekstu. Cała grupa powinna zaangażować się w prezentację zadania.

EWALUACJA

Kryteria oceny Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Punkty
Opracowanie tematu i dobór treści. Dobór środków wyrazu artystycznego w pracy plastycznej, pomysł, technika Bardzo wąskie opracowanie merytoryczne. Praca plastyczna nie na temat, słaba kompozycja i nieciekawa technika Dobry tekst-ciekawostki, podparty ciekawymi ilustracjami. Praca plastyczna na temat, jednak mało estetyczna, dobra kompozycja, ale niewyszukana technika. Ciekawe opracowanie tematu, wybrano najważniejsze wiadomości ale nie wszystkie wymagane, dużo ciekawostek. Praca plastyczna estetyczna, ciekawa kompozycja ale tradycyjna technika. Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie. praca plastyczna zgodne z tematem, niekonwencjonalna technika, ciekawa kompozycja, wzorowa estetyka wykonania, kwalifikuje się na konkurs. 1-4
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej) Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, spójność, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie 1-4
Poprawność i jakość wykonania strony www (przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja,szata graficzna Strona nieestetyczna i źle sformatowana, uboga, brak zdjęć zabytków. Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie Strona ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dość łatwa nawigacja, prawidłowo uporządkowane wiadomości Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, łatwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie 1-4
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)Całkowity brak współpracy W niektórych obszarach widać współpracę. Poszczególne obszary łączą się ze sobą dzięki grupowej współpracy, widać to podczas prezentacji zadania Zespół orientuje się bardzo dobrze w temacie, widać, że poszczególne obszary były konsultowane w grupie. Płynne przejscia pomięczy zagadnieniami podczas prezentacji. 1-4

KONKLUZJA

Podczas swojej wirtualnej podróży dowiedzieliście się wiele o państwach Europy , poznaliście charakterystyczne budowle i wykonaliście pracę plastyczną. Dzięki temu przystąpiliście do gminnego konkursu "Njwspanialsze budowle krajów Europy". Uczniowie innych szkół skorzystają z tej wiedzy dzięki waszym stronom www . W każdym kraju można znaleść interesujące i wspaniałe budowle. Często utożsamiamy daną budowlę z krajem , w którym występuje. Zadziwia w budowlach forma, bryła, kształt, pomysłowość, technologia, wyobraźnia architekta - artysty.