Ochrona środowiska
w Polsce

WebQuest dla klasy V szkoły podstawowej (Człowiek w środowisku)

 

Wykonany przez:

Annę Kędra
e-mail: kedra@autograf.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Uwagi | Źródła

 

Wprowadzenie

Obowiązkiem każdego człowieka jest ochrona środowiska. Ty też możesz się przyczynić do zachowania piękna otaczającej nas przyrody. Jeżeli poznasz formy ochrony środowiska, będziesz mógł właściwie zachowywać się na ich terenie.

Na pewno słyszałeś o Lidze Ochrony Przyrody. To organizacja promująca idee ochrony przyrody.       

Wróć do początku


Zadanie

Zanim zapoznasz się ze wszystkimi formami ochrony środowiska w Polsce, będziesz musiał zebrać informacje na temat jednej z nich. Opracować je i przedstawić pozostałym uczniom w klasie.
Zanim to się stanie musisz:

·        Wyszukać w Internecie informacje na temat wylosowanej formy ochrony środowiska.

·        Korzystając z Internetu uzupełnić informacje o ciekawe ilustracje.

·        Wybrać najważniejsze dane do prezentacji.

·        Przygotować ustne wystąpienie przed klasą.

·        Umieć odpowiedzieć na pojawiające się pytania od klasy na temat omawianej formy ochrony środowiska.

·        Ja chcę otrzymać prezentację PowerPoint jako podsumowanie twojej pracy.

Wróć do początku


Proces

1.   Zostaniesz przydzielony do jednego z sześciu zespołów złożonych z 3-4 uczniów opracowujących najważniejsze
      zagadnienia dotyczące form ochrony środowiska, tj.

·        ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,

·        pomników przyrody,

·        rezerwatów przyrody,

·        parków narodowych,

·        parków krajobrazowych,

·        obszarów chronionego krajobrazu.

      Formę ochrony środowiska do opracowania grupy poznają w drodze losowania.

2.   Każda grupa wybiera swojego kapitana - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania. W każdej grupie
      powinna się znajdować osoba znająca dobrze program PowerPoint.

3.   Korzystając z zasobów Internetu, w poszczególnych grupach tworzycie bazę informacji na temat formy ochrony środowiska
      jaką macie przydzieloną.

4.   Następnie wybieracie najważniejsze waszym zdaniem informacje i umieszczacie je w prezentacji. Prezentacja programu
      PowerPoint powinna zawierać dokładny opis i przykłady objętych tą formą ochrony przedmiotów oraz ilustracje.

5.   Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy. Prezentacja powinna zawierać: opis formy ochrony środowiska
      Pomocne będą również fotografie, rysunki dotyczące opisywanego zagadnienia. Prezentacja ma charakter ustny, ocenie
      podlega również prezentacja wykonana w programie PowerPoint.

Wróć do początku


Ewaluacja

Praca wykonana zespołowo, będzie oceniana zespołowo. Każda osoba w grupie ma wpływ na ocenę pozostałych członków grupy. Jeżeli ktoś nie będzie pracował, to obniżona zostanie ocena wszystkich członków grupy, dlatego warto zaangażować się w pracę nad projektem.

W tabeli są wyszczególnione elementy jakie będą podlegały ocenie. Zapoznaj się z nimi będziesz wiedział na co zwrócić uwagę podczas realizacji projektu.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Poziom i jakość informacji

Duża pobieżność w opracowanym materiale, niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów

Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja

Wymienione wszystkie informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania

1-4

Styl i forma prezentacji ustnej

Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy

Ciekawa prezentacja, przedstawienie wszystkich informacji, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposуb, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów

1-4

Poprawnie wykonania prezentacja PowerPoint (przejrzysta, czytelna szata graficzna)

Prezentacja nieestetyczna, uboga, brak elementów graficznych

Prezentacja dość przejrzysta, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki

Przezentacja przejrzysta, ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów

Bardzo dobrze zaprojektowana przezentacja, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie

1-4

Umiejętność współpracy w grupie

Brak współpracy w grupie

Praca indywidualna, nikły wkład członków grupy

Dobra organizacja pracy, wspódziałanie w grupie

Doskonała organizacja i współpraca całej grupy

1-4

Procent punktów na daną ocenę zgodnie z WSO:

Procent zdobytych punktów

Ocena

  100% – 91%

  90% – 76%

  75% – 56%

  55% – 35%

34% i mniej

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

Wróć do początku


Uwagi

Po zakończeniu pracy w grupach oraz przedstawieniu prezentacji dla klasy wybierzecie wspólnie jedną lub dwie osoby z klasy (w drodze losowania jawnego), które zbiorą wszystkie prezentacje i połączą je w jedną całość pod tytułem Formy ochrony przyrody w Polsce. Następnie pokażą ją pozostałym członkom klasy. Po zatwierdzeniu przeze mnie i przez klasę zostanie ona przekazana nauczycielom przyrody jako pomoc naukowa do lekcji przyrody.

Wróć do początku


Źródła

·       Skorzystaj z następujących linków:

http://www.kpodr.pl/epoka/e5100.html

http://www.biolog.pl/nauka-43.html

http://ww.mos.gov.pl/bip/index.php?idkat=195

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_krajobrazowy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chronionego_krajobrazu

http://www.gridw.pl/raport_pl/caly/4c.htm

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/artykuly/pomnikprzyrody.psml

http://www.iop.krakow.pl/pckz/default.asp?nazwa=ozwi&je=pl

http://portalwiedzy.onet.pl/47567,,,,ochrona_gatunkowa,haslo.html

·       Możesz użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

http://www.google.pl/

http://www.infoseek.pl/