width=

Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa
WebQuest

Główna

Wprowadzenie

Zadanie

Plan działania

Linkoteka

Podsumowanie

Ewaluacja

Ewaluacja

Praca będzie oceniana w skali od 2 do 6 (nie przewidywana jest ocena negatywna, chyba że uczeń w ogóle pracy nie wykona). Każdorazowo ocenie będą podlegać niezależnie od siebie niżej wymienione elementy pracy. Każdy z nich według następującego przelicznika:

    I. Umiejętne sformułowanie problemu badawczego, wykazanie się zrozumieniem istoty problemu (0-10 pkt.).

    II. Prezentacja wiedzy matematycznej, w tym zdobytej samodzielnie przez uczniów w wyniku realizacji projektu (0-35 pkt.).

    III. Opanowanie technik rozwiązywania problemów, w tym użycie technologii informacyjnej (0-35 pkt.).

    IV. Precyzja i jasność wypowiedzi (0-10 pkt.).

    V. Sposób prezentacji wyników (0-10 pkt.).

Ocenę końcową wyraża liczba punktów na 100 możliwych do uzyskania.

celujący bardzo dobry dobry dostateczny mierny
100 pkt. 81-99 pkt. 55-80 pkt. 29-54 pkt. 5-28 pkt.


początek