SUBSTANCJE CHEMICZNE

WebQuest dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum

Wykonała przez

Justyna Głuchowska
g_justycha@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


WPROWADZENIE

W życiu codziennym mamy do czynienia z różnymi substancjami chemicznymi, np. wodą, solą kuchenną, tlenem, azotem, węglem, rtęcią. Niektóre z nich należą do substancji prostych (tlen, azot, węgiel, rtęć) inne do substancji złożonych (woda, sól kuchenna).
Każda substancja chemiczna charakteryzuje się ściśle określonymi i w danych warunkach stałymi właściwościami, które umożliwiają jej identyfikację. Do właściwości fizycznych należy, np.: stan skupienia, barwa, gęstość, przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozpuszczalność, temperatura topnienia i wrzenia oraz inne charakterystyczne już tylko dla gazów, cieczy lub ciał stałych. Do właściwości chemicznych należy, np. smak, zapach, palność.

 

Wróć do pocz±tku


ZADANIE

 1. Identyfikacja i podział substancji chemicznych karta pracy 1


 2. W jaki sposób możemy określić właściwości substancji? karta pracy 2


 3. Każda grupa otrzymuje zestaw do badania: rozpuszczalności, oddziaływania z magnesem, przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego substancji stałej. karta pracy 3


 4. Końcowym efektem jest wypełnienie i omówienie kart pracy oraz wykonanie komiksu (zadanie na karcie pracy 2).
 5.  

  Wróć do pocz±tku


  PROCES

  1. Podział klasy na zespoły 4-5 osobowe. Każdy zespół otrzymuje taki sam zestaw zadań.


  2. Każda grupa otrzymuje zestaw różnorodnych substancji chemicznych. Zadanie polega na rozpoznaniu tych substancji, a następnie określeniu, czy jest to substancja prosta czy złożona. W jaki sposób możemy zidentyfikować te substancje? (wypełnienie karty pracy 1)


  3. Jakie właściwości substancji można okreslić zmysłami? (wypełnienie karty pracy 2)
   uwaga - należy pamiętać, że badanie smaku nie jest typowe dla chemika (jest niebezpieczne!) oraz prawidłowo postępować podczas badania zapachu substancji (zadanie - karta pracy 2)


  4. Niektóre właściwości bada się za pomocą specjalnych przyrządów, ponieważ właściwości te można określić tylko podczas doświadczenia – praca z kartą pracy 3. Każda grupa otrzymuje zestaw do badania: rozpuszczalności, oddziaływania z magnesem, przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego substancji stałej.


  5. Prezentacja pracy wykonanej przez każdą grupę.


   

  Wróć do pocz±tku


  EWALUACJA

  Kryteria oceniania:

  • prawidłowe wypełnienie kart pracy
   • karta pracy 1 - 8 punktów
   • karta pracy 2 - 10 punktów (5 punktów - tabela, 5 punktów zadanie)
   • karta pracy 3 - 8 punktów
  • przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywanych doświadczeń - 3 punkty
  • prezentacja wykonanej pracy - 5 punktów


  34 ocena celująca
  33 - 30 ocena bardzo dobra
  29 - 24 ocena dobra
  23 - 17 ocena dostateczna
  16 - 10 ocena dopuszczająca
  9 - 0 ocena niedostateczna

   

  Wróć do pocz±tku


  KONKLUZJA

  Celem było

  • zapoznanie uczniów z wybranymi substancjami chemicznymi, które należą zarówno do substancji prostych, jak i złożonych
  • doświadczalne badanie wybranych właściwości fizycznych substancji
  • kształtowanie badawczej postawy ucznia, rozwijanie umiejętności obserwacji zachodzących procesów i formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń
  • rozwijanie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi

   

  Wróć do pocz±tku


  ŹRÓDŁA

  podręcznik
  strony internetowe dotyczące substancji chemicznych

   

  Wróć do pocz±tku

  Wykonano na podstawie szablonu