Powiat żuromiński

dla gimnazjum (Historia i terażniejszo?ć naszego powiatu)

Wykonany przez

Jadwigę Szczechowicz
szczech@tlen.pl

Herb powiatu żuromińskiego

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | ?ródła, zasoby


Wprowadzenie

Jeste?cie mieszkańcami powiatu żuromińskiego. Ważne jest, aby każdy z was był dumny z tego, sk?d pochodzi. To wy niedługo będziecie tworzyć przyszło?ć naszego regionu. Aby zaplanować zmiany, należy poznać przeszło?ć i tera?niejszo?ć. Wierzę w to, że pięknie przedstawicie nasz powiat w swoich pracach i odpowiednio zostan? one ocenione. Każda z osób bior?cych udział w zadanu, otrzyma ocenę z informatyki, (za techniczny wkład pracy), oraz ocenę z drugiego przedmiotu do wyboru, według zainteresowań (historia, geografia, WOS, język polski).

Życzę owocnej pracy.

 

Wróć do pocz?tku


Zadanie

Waszym zadaniem jest zgromadzenie jak najbardziej różnorodnych materiałów o powiecie żuromińskim.

  • wyniki pracy opublikujcie w formie prezentacji multimedialnej, gazetki szkolnej, strony internetowej;
  • w razie problemów proszę kontaktowac się ze mn?;
  • licz? się ciekawe pomysły oraz dokładno?ć wykonania zadania;
  • oceniana będzie również współpraca w grupie

Do wykonania zadania bed? potrzebne: Power Point, Photo Story, edytor tekstowy oraz arkusz kalkulacyjny

Kolejne wskazówki do pracy opisane zostały w: Procesie

 

Wróć do pocz?tku


Proces

Zgodnie z waszymi zainteresowaniami proszę o podział na czteroosobowe grupy. Grupa: historyczna, geograficzno-krajoznawcza, administracyjno-gospodarcza, kulturalna.

  1. Grupa historyczna. Szukajcie materiałów o historii Żuromina i ziemi żuromińskiej, najstarszych i najpiękniejszych zabytkach. Wynik pracy przedstawcie w Photo Story.
  2. Grupa geograficzno-krajoznawcza. Zgromad?cie materiały o ?rodowisku geograficznym powiatu, fotografie krajobrazów, mapy. Wyniki pracy przedstawcie w formie prezentacji multimedialnej w Power Point
  3. Grupa administracyjno-gospodarcza. Przedstawcie podział administracyjny powiatu obszar, liczbę ludno?ci, władze powiatu i gmin wchodz?cych w jego skład, statystykę gospodarcz? oraz w jakiej produkcji specjalizuje sie powiat w formie gazetki ?ciennej. Proszę aby statystyka była przedstawiona w formie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym
  4. Grupa kulturalno-o?wiatowa. Stwórzcie stronę internetow? w HTML. Przedstawcie instytucje kulturalne i placówki o?wiatowe działaj?ce w naszym powiecie. Dane statystyczne prosze przedstawić w formie tabeli.

Polecam ?ródła on-line, które podane s? poniżej.

Jak często się to da, dla większej przejrzysto?ci danych korzystajcie z: wypunktowywania, tabel, wykresów.

 

Wróć do pocz?tku


Ewaluacja

Jak będ? oceniane wasze prace?


Skala oceniania:


Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzaj?ce

2

Dopełniaj?ce

3

Wykraczaj?ce

4

Punkty

 

Wykorzystanie technologii komputerowej

 

Prezentacje oraz wydruki czytelne, odpowiedni dobór kolorów
Wła?ciwe formatowanie tekstu
Odpowiedni dobór tabel i wykresów, tworzenie animacji w prezentacji
Pomysłowo?ć i nowatorstwo w wykonaniu
1-4

 

Grupa historyczna

 

 

Podstawowe informacje o historii i zabytkach regionu
Informacje historyczne opisane krótkim streszczeniem
Bogaty materiał ilustracyjny, wysoka jako?ć ilustracji
Wyszukane ciekawostki, odno?niki do ?ródeł
1-4

 

Grupa geograficzno-krajobrazowa

 

 

Krótko opisane położenie geograficzne regionu
Opisane walory krajobrazowe powiatu
Materiały z ciekawymi ilustracjami
Opisana najciekawsze miejsca w regionie
1-4

 

Grupa administracyjno-gospodarcza

 

 

Krótko opisany podział administracyjny powiatu
Opisany podział administracyjny powiatu zilustrowany mapkami
Opisane władze powiatu oraz gospodarka regionu
Informacje z ciekawym materiałem ilustracyjnym
1-4

 

Grupa kulturalno-o?wiatowa

 

 

Wymienione s? szkoły i instytucje kulturalne w powiecie
Opisane szkoły i instytucje kulturalne
Ciekawe informacje z bogatym materiałem ilustracyjnym
Informacje ciekawych osobach zwi?zanych z naszym powiatem (przeszło?ć i tera?niejszo?ć)
1-4


punkty

ocena

8
celujący
7
bardzo_dobry
5-6
dobry
3-4
dostateczny
2
dopuszczający
0-1
niedostateczny
1-4

 

Wróć do pocz?tku


Konkluzja

Mam nadzieję, że po wykonaniu zadania macie przynajmniej dwa powody do dumy, z własnego regionu, z tego że jeste?cie mieszkańcami powiatu żuromińskiego oraz drugi, że wasza praca została odpowiednio wysoko oceniona. Moim zdaniem była to super okazja do bliższego poznania naszego regionu.

Wierzę, że znale?li?cie co? fascynujšcego w naszym powiecie, co? co zachęci was w do pozostania w naszej "małej ojczy?nie" oraz pokaże innym piękno naszej okolicy.


 

Wróć do pocz?tku


Uwagi

Zachęcam innych nauczycieli do polecania mojego projektu swoim uczniom.


 

Wróć do pocz?tku


Źródła, zasoby

Linki

Wirtualny Żuromin;
Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej;
Sanktuarium Matki Bożej Żuromińskiej;
Żuromin - Wikipedia;
Strona Powiatu żuromińskiego - strona główna;
Starostwo Powiatowe w Żurominie;
Żuromin - linki;
Strona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie im. Jana Pawła II;
Powiatowy Urz?d Pracy w Żurominie;
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
Strona kibiców Wkry Żuromin;
Portal informacyjny miasta Żuromin;
Bieżuń - Wikipedia;
Bieżuń;
Urz?d Mista i Gminy w Bieżuniu;
Zamki mazowsza - Bieżuń;
Lutocin;
Lubowidz;
Kuczbork-Osada;
Katalog zabytków - województwo mazowieckie;
Urz?d Gminy Kuczbork;
Urz?d Gminy Siemi?tkowo-Koziebrodzkie;
Siemi?tkowo- Wikipedia;

Książki, które mogą się przydać:


Spychalski G.: Zarys dziejów Żuromina
Lewandowski E.: Z dziejów Żuromina
Jankiewicz J.: Wieś Lutocin (1372-1864)
Ilski S.: Żuromińscy lekarze XIX i pierwszej połowy XX wieku


>

 

Wróć do pocz?tku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu