Strona nauczyciela

 

Webquest: Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zaprojektowane przez:

Marek Tomasiewicz        

kontakt       E - mail: marekel3@wp.pl

 

Wprowadzenie

Ze względu na poważny wzrost liczby wypadków drogowych podjęto działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze poprzez stworzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi: proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy BRD, inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

W tym celu zwrócono się do uczniów szkół średnich z prośbą o stworzenie propozycji takiego rozwiązania, które waszym zdaniem mogłoby zwiększyć to bezpieczeństwo

Zadania

Waszym zadaniem będzie opracowanie sposobu poprawy tego bezpieczeństwa. Najciekawsze propozycje rozwiązań będą opublikowane. Zadanie należy wykonać
w zespołach 3-4 osobowych z uwzględnieniem:

Þ Wieku kierowców

Þ Płci

Þ Liczby lat posiadanego prawa jazdy

Þ Stanu technicznego samochodów

Þ Pory roku

Þ Stanu nawierzchni

Þ Prędkości

Proces

·       Zostajesz przydzielony do zespołu złożonego z 3-4 uczniów opracowujących najważniejsze sposoby poprawy BRD z uwzględnieniem: wieku kierowców, płci, liczby lat posiadanego prawa jazdy, stanu technicznego samochodów, pory roku, stanu nawierzchni, prędkości

 Reprezentujesz  i jesteś odpowiedzialny za jeden z tych tematów. Poszczególne tematy są przyporządkowane poszczególnym grupom na podstawie wcześniejszego losowania.

·       Każda grupa wybiera swojego kapitana - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania (osoba posiadająca wysokie umiejętności językowe). W każdej grupie powinna się znajdować również osoba z minimalną wiedzą języka np.: HTML.

·       Korzystając z zasobów Internetu, w poszczególnych grupach tworzycie propozycje poprawy bezpieczeństwa.

·       Następnie dochodzicie do kompromisu i wybieracie najważniejsze waszym zdaniem sposoby poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wylosowanego tematu.

·       Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy. Prezentacja powinna zawierać: opis tematu, datę, problem, sposób jego rozstrzygnięcia rozwiązania . Pomocne będą również fotografie, rysunki dotyczące opisywanych tematów. Prezentacja ma charakter ustny. Jeśli lekcja odbywa się w pracowni komputerowej, ocenie podlega również prezentacja w programie PowerPoint na wylosowany temat.

 

Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Kryteria oceny są następujące:

 

 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii

Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie

Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru

1-4

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii

Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu

Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposуb (eksponaty etc.), widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie

1-4

Poprawność i jakość wykonania strony www (przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych etc.)

Strona nieestetyczna i źle sformatowana, uboga, brak elementów graficznych

Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie

Strona ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów, dość łatwa nawigacja, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy

Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, łatwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie

1-4

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra wspóorganizacja pracy, wspódziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

 

SKALA OCEN:

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

CELUJĄCA

16-15

BARDZO DOBRA

14-13

DOBRA

12-10

DOSTATECZNA

9-8

DOPUSZCZAJĄCA

7-6

NIEDOSTATECZNA

5-0

Podsumowanie

Celem waszego projektu było zaproponowanie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym, okoliczności powstawania zagrożenia. Po wykonaniu tego zadania, powinniście mieć świadomość o najważniejszych zagrożeniach, które spowodowały tak wielką liczbe wypadków na naszych drogach, a także powinniście również zdawać sobie sprawę, z niebezpieczeństw jakie na was czekają w codziennym korzystaniu z dróg.

W pracy wykorzystano materiały pochodzace ze strony www.policja.bielsko.pl.