Kampinoski Park Narodowy

WebQuest dla I i II klasy gimnazjum.

Wykonała

Anna Kotecka
annakotecka@vp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Nasza szkoła zlokalizowana jest na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzięki swojej różnorodności biologicznej park jest jedną z najważniejszych ostoi fauny polskiego niżu.

Chciałabym abyście w trakcie pobytu w szkole przyszpitalnej pogłębili swoją wiedzę na jego temat.

Wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadania znajdziecie w internecie oraz w załączonych materiach promocyjnych Centrum Edukacji z Izabelina.

Mam nadzieję, że praca nad tym webquestem umili Wam czas spędzany w szpitalu. Powodzenia.

 

Wróć do początku


Zadanie

Wasze zadanie polegało będzie na:

 1. wyszukaniu w internecie i w przygotowanych materiałach informacji o Kapinowskim Parku Narodowym;
 2. wyszukaniu w internecie ciekawych ilustracji związanych z opracowywanym tematem;
 3. wykorzystaniu najważniejszych, zgromadzonych informacji do przygotowania prezentacji Pecha Kucha - prezentacji PowerPoint składającej się z 20 slajdów i zaprezentowanej przez jednego z członków grupy podczas ok. 6-minutowego wystąpienia na forum klasy.

 

Wróć do początku


Proces

Zostaniesz przydzielony do jednego z trzech zespołów złożonych z 3-4 osób opracowujących najważniesze zagadnienia dotyczące Kapinowskiego Parku Narodowego, tj.:

 1. Przyroda nieożywiona i ożywiona KPN.
 2. Zabytki architektury, pamiątki historii i kultury, miejsca pamięci narodowej.
 3. Ochrona KPN - historia ochrony, sposoby ochrony.

Tematy do opracowania zostaną przydzielone poszczególnym grupom w drodze losowania.

Aby praca przebiegała sprawnie wybierzcie spośród swojej grupy:

 1. lidera - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania;
 2. osoby odpowiedzialne za wyszukiwanie informacji;
 3. osoby odpowiedzialne za przygotowanie prezentacji multimedialnej;
 4. osobę odpowiedzialną za zaprezentowanie przygotowanej prezentacji klasie.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana według kryteriów umieszczonych poniżej.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Opracowanie tematu.

 

Prezentacja zawiera podstawowe informacje o Kampinowskim Parku Narodowym.
Informacje zawarte w prezentacji są bardziej szczegółowe, ale nieusystematyzowane.
Przedstawiona prezentacja zawiera szczegółowe, usystematyzowane informacje.
Przedstawiona oferta jest pełna i trafnie dobrana.
od 1 do 4 pkt.

 

Dobór materiałów. Poprawność merytoryczna.

 

 

Materiały dobrane zgodnie z tematem, ale nie wszystkie zrozumiałe. Drobne błędy merytoryczne.
Materiały dość atrakcyjne. Zgodne z tematem, raczej zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.
Materiały atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.
Materiały bardzo atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, ciekawe. Bezbłędne merytorycznie.
od 1 do 4 pkt.

 

Poprawność i jakość prezentacji.

 

 

Prezentacja wykonana z drobnymi błędami, mało atrakcyjna wizualnie.
Prezentacja wykonana poprawnie, pojawiają się środki uatrakcyjniające.
Prezentacja wykonana poprawnie. Atrakcyjna wizualnie.
Prezentacja bardzo dobrze wykonana, atrakcyjna wizualnie, wykorzystująca pełne możliwości programu do tworzenia prezentacji.
od 1 do 4 pkt.

 

Styl i forma prezentacji ustnej.

 

Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania.
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy.
Ciekawa prezentacja, przedstawienie wszystkich informacji, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu.
Oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów.
od 1 do 4 pkt.

 

Współpraca w grupie.

 

 

Całkowity brak współpracy.
W większości praca indywidualna.
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie.
Sprawna i bezkonfliktowa współpraca całej grupy.
od 1 do 4 pkt.

Skala ocen:

 1. 5 pkt. - dopuszczający
 2. od 6 do 9 pkt. - dostateczny
 3. od 10 do 13 pkt. - dobry
 4. od 14 do 17 pkt. - bardzo dobry
 5. od 18 do 20 pkt. - celujący

 

Wróć do początku


Konkluzja

Myślę, że praca nad tym webquestem poszerzyła Waszą wiedzę na temat Kampinowskiego Parku Narodowego, uświadomiła jego wartość przyrodniczą oraz znaczenie społeczne.
Mam nadzieję, że lepiej i na dłużej zapamiętacie tę wiedzę.

 

Wróć do początku


Uwagi

Pamiętajcie o terminowym i starannym wykonaniu zadania.

Opracowane i ocenione materiały zostaną wykorzystane przez nauczycieli naszej szkoły jako pomoc dydaktyczna na zajęciach biologii i przyrody.

Życzę powodzenia. 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

 • Skorzystaj z następujących stron internetowych:
  www.kampinoski-pn.gov.pl
  www.puszczakampinoska.pl
  http://puszcza-kampinoska.republika.pll
  http://pl.wikipedia.org

 • Skorzystaj również z folderów i albumów o Kampinoskim Parku Narodowym znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej.   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu


 •