Pomoc w powtórzeniu wiadomości dotyczących figur płaskich

Wprowadzenie

Korzystanie z informacji jest niezbędną umiejętnością także ucznia klasy piątej szkoły podstawowej. Chciałabym, abyście odszukali najważniejsze wiadomości o poznanych figurach płaskich. Wiele informacji znajdziecie
w podręczniku do matematyki, jednak proszę o rozszerzenie tych informacji w oparciu o strony internetowe. Mam nadzieję, że korzystanie z różnych źródeł informacji dostarczy Wam wiele pozytywnych emocji i zabawy oraz przyczyni się do lepszego zapamiętania treści. Będziecie pracować w grupach, a na wykonanie pracy przewidziałam trzy godziny lekcyjne.

do góry

Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • zebranie wszystkich informacji o wybranym wielokącie;
 • opracowanie zebranych informacji i przedstawienie ich w postaci prezentacji w programie PowerPoint;
 • każdy slajd ma zawierać minimum tekstu, za to powinien działać na wyobraźnię poprzez czytelny rysunek objaśniający;
 • ostatni slajd prezentacji ma zawierać spis źródeł informacji, użytych w przygotowaniu pracy.

Korzystać będziecie ze szkolnych komputerów i oprogramowania, ale warto mieć swój pendrive do przenoszenia informacji, zbieranych przez wszystkich członków grupy.

do góry

Proces

Dobieracie się w siedem grup. W każdej grupie wybieracie lidera, który będzie koordynował pracę grupy i będzie odpowiedzialny za przebieg pracy.

 1. Lider losuje jedną figurę płaską:
  • (kwadrat
  • ,
  • prostokąt
  • ,
  • romb
  • ,
  • równoległobok
  • ,
  • trapez
  • ,
  • trójkąt
  • ,
  • deltoid);
 2. Praca ma zawierać informacje na temat:
  • boków figury
  • ,
  • wysokości
  • ,
  • przekątnych
  • ,
  • kątów wewnętrznych
  • ,
  • oraz ilustracji graficznych figury;
 3. Trzeba podać wzory obliczające obwód i pole figury
  (UWAGA! pokazać graficznie, skąd bierze się dany wzór;
 4. Lider dokonuje podziału pracy pomiędzy członków grupy. Każdy szuka innej inforacji;
 5. W przygotowaniu prezentacji uwzględnia się uwagi (dotyczące czytelności informacji) wszystkich członków grupy
 6. Lider zgłasza gotowośc grupy do zaprezentowania klasie przygotowanej prezentacji.

do góry

Ewaluacja

Ocena za prezentację będzie oceną dla każdego członka grupy.

Wymagania
 
Podstawowe
1
Rozszerzające
2
Dopełniające
3
Wykraczające
4
Punkty
 
Wymagania Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające Punkty
Zawartość merytoryczna mało informacjilub mało grafiki wiadomości niepełne z licznymi błędami merytorycznymi wiadomości niepełne, brak błędów merytorycznych wyczerpująceinformacje, wzory, odpowiednie rysunki, czytelna grafika 1 - 4
Estetyka prezentacji brak konsekwencji w realizacji wybranej kolorystyki,czcionki, błedy błędy stylistyczne i ortograficzne czytelnie przedstawione informacje z rysunkami, brak błędów przemyślany, przejrzysty układ informacji, starannie wykonane rysunki, brak błędów 1 - 4
Wspólpraca w grupie całkowity brak współpracy większość pracy to indywidualna twórczość jednej lub dwóch osób dobra organizacja, zadowalające współdziałanie w grupie doskonała współpraca człej grupu 1 - 4

PUNKTACJA

12 - 11bdb
10 - 9db
8 - 6dst
5 - 3dop
2 - 0ndst

do góry

Konkluzja

Praca nad przygotowaniem prezentacji pozwoliła Wam powtórzyć, rozszerzyć
i ugruntować wiedzę na temat figur płaskich Sądzę, że doceniliście współpracę w grupie, która umożliwia każdemu dołożenie własnej cegiełki do projektu oraz wzajemne korzystanie z własnych zdolności. Jak zauważyłam do pracy przyłożyli się nawet uczniowie nie mający serca do matematyki, a zwłaszcza do geometrii. Mam nadzieję, że spodobał się Wam taki sposób pracy na naszych lekcjach. Proponuję, abyśmy każdy większy blok zajęć podsumowywali
z wykorzystaniem WebQuesta.

do góry

Uwagi

Postarajcie się, aby każda grupa zdobyła maksymalną liczbę punktów!

do góry